מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

ולפיו יש לקבוע את סוג וכמות רכיבי הפיגום הנדרשים באתר הבנייה תוך התאמה לאזור הגיאוגרפי, למבנה המערכת הנדרש (גובה, אורך, מישוריות המבנה המוקם, רציפותו) ולאופי השימוש הצפוי. על מנת למנוע תאונות הנובעות מפיגו י מי זקפים יש להבטיח שמעגל החיים השלם שלהם יהיה תחת פיקוח מקיף באופן שימנע תקלות: • תכנון וייצור לפי דרישות התקן; תיק מוצר מפורט, אב-טיפוס, ואבטחת איכות והדירוּת הייצור הסידרתי. • תכנון מפורט עבור אתר ההקמה הפ י רטני תוך התאמת תכן הפיגום לתנאי האתר, למאפייניו ולתכונותיו על פי הג י דרות היצרן ותסבולת המערכת ורכיביה. • הקמת הפיגום בהתאם להוראות ורק על ידי רכיבים מאושרים המסופקים ע"י יצרן אחד. • קיימות רכיבי הפיגום ושימור רמה נאותה של תכונותיהם המקוריות לפי הנחיות היצרן. משטר של בדיקותתקופתיות. • פירוק הפיגום באופן בטיחותי ואחסון רכיביו לפי הנחיות היצרן. המשך המאמץ הלאומי המשותף של כל הגורמים הרלוונטיים בענף הבנייה היש י ראלי יבטיח צמצום ניכר של תאונות העבו י דה ובייחוד אלה של נפילה מגובה מפיגומי זקפים. להלן דוגמאות לקורסים הניתנים על-ידי מכון התקנים, וזכאים למימון הקרן עבור קבלנים ועובדיהם: מתכ י נני מערכות אינסטלציה, מלווה בנייה ירוקה, עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך וסוקר איכותמבנים. במסגרת קידום ופיתוח ענף הבניין משתתפת הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה במימון הכשרות וקורסים מקצו י עיים בהתאם לצרכי הענף. קורסים של מכון התקנים הזכאים למימון הקרן לעידוד

נועה נוחותשאינן מכבידות לאורך זמן. תנאי נוסף בסיסי לבטיחות המשתמ י שים בפיגום הינו מתן אפשרות לשימוש יעיל ונוח המתאים לאופי העבודה והנדסת אנוש (ארגונומיה) נאותה, ומניעת מעידות, החל י קות ומכות אקראיות למשל: הגובה החופשי לעובד בהליכה ובעמידה, בטיחות סולמות המעבר ומידות הפתחים בין הקומות, רוחב הפיגוםשיפועיו ועוד. מניעת נפילה מגובה אחד הגורמים המרכזיים לתאונות עבו י דה, ובפרט באתרי בנייה הינו נפילת אדם מגובה, וזאת אומנם לאו דווקא מפיגומי הז י קפים. גם דרישות בעניין זה כלולות בתקן לפיגומי זקפים, ובראשן דרישות מפורטות להגנה צידית הכוללת אזן (מעקה) עליון ואזן תיכון או חלופות, ובנוסף רשתות בלי י מה, חוזק ועיגון משטחי הדריכה ועוד. על פיגום הזקפים להבטיח גם מניעת סכנה לשוהים בסביבתו ולא רק למשתמ י שים בו, זאת מנפילת חומרים וכלי עבודה הצוברים אנרגיית תנועה רבה בדרכם מטה. לצורך כך, ישנן דרישות להגבהת שפת משטח הדריכה באמצעות לוח רגל אנכי ול י עיתים לחיפוי, מערכת הפיגום כולה. דרישה זאת עולה בקנה אחד עם אסטטיות במרחב העירוני ויצירת אווירה בטוחה להולך העושה דרכו בסמוך למבנה. עם זאת יריעות החיפוי עלולות להגביר את עומס הרוח על המער י כת כולה ויש לקחת זאת בחשבון. הקמה ואחזקה לא די בכך שפיגום ראוי העומד בדרישות הבטיחות יצא ממפעל הפועל באופן איכו י תי ומקצועי. בסופו של דבר מוקם הפיגום באתר הבנייה באחריות 'מבצע הבנייה' ובי י די שלוחָיו. אלו גורמים שלאו דווקא בקיאים בהנחות התכנון והייצור של רכיבי הפיגום. עליהם לקבל לידיהם מדריך נהיר, מפורט ונגיש אשר הינו חלק בלתי נפרד מהמוצר,

עלולה להינקט תרבות עבודה הרת אסון. לפי תפישה קלוקלת זאת, לכאורה, אין חבים חובת הקפדה יתירה על יציבותם וב י טיחותם, וניתן כביכול לוותר או להתפשר בתכנונם, בהתאמתם לעומסים הצפויים עליהם, לשימוש ולצורך בהם, באי-הקפדה על פיקוח נאות על רכיביהם ועל הקמתם ובאי הגבלת אופן השימוש בהם. דוגמאות להתמוטטות מבנים זמניים חווינו לצערנו בישראל בהתמוטטות פיגומי ), גשר המכביה הזמני 1994 גשר שפירים ( ) 2012 ), גשר התאורה בהר הרצל ( 1997 ( והתמוטטות הטריבונה בגבעת זאב (ערב חג השבועות, תשפ"א). הדרישות הנוגעות ליציבות פיגומי הזק י פים כוללות את הגדרת העומסים הצפויים לפעול על הפיגום. למשל עומסי רוח ושלג המשתנים מאזור לאזור וממדינה ומדינה, עומסים דינמיים של מכונות וציוד הרמה והעומסים הצפויים משימוש יום יומי של עו י בדים, ציוד וכלים. עוד גורם מרכזי המשפיע על היציבות הינו חוזק הרכיבים שלו והמחברים ביניהם ועמידותם כנגד כוחות לחיצה ומתיחה, כפיפה, גזירה ואף קריסה. יש לוודא שתכו י נותיהם המכניות ומידותיהם הגיאומטריות נשמרות לאורך זמן רב, בתנאי אקלים מש י תנים ולאורך מחזורי הקמה, העמסה, פי י רוק, הובלה ואחסנה רבים. הגנה טובה על רכיבי הפלדה והעץ בפני חלודה וריקבון יכו י לים להבטיח זאת, אך גם אותה נדרש לה י תאים לאזורים שונים הנבדלים בתנאי אק י לים, קירבה לחוף, סביבה כימית תוקפנית וכיו"ב. גם אופני הביסוס והעיגון למבנה נד י רשים לאמינות ברמה גבוהה. בטיחות המשתמש בטיחות העובדים העושים שימוש בפיגום תובטח בראש ובראשונה על ידי מתן אפש י רות רציפה וקבועה לעבודה נוחה ללא מורא וחשש לביטחון האישי, בתנוחות עבודה ות י

33

Made with FlippingBook Digital Publishing Software