מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

2022 ריכוז ההישגים בחוק ההסדרים מה בחוק

להוציא היתרי בנייה. סעיף נוסף המופיע בתוכנית ההתאחדות, מתייחס לשינוי של אחוזי ההסכמה בקידום ס � ה 80% פרויקטים להתחדשות עירונית מ - בלבד, וביטול 66% כמה של בעלי הדירות ל הקלותשבסבתוכניותבניין עיר. נושא נוסף אותו קידמה ההתאחדות נוגע לחוק התקציב של מדינת ישראל לעי י דוד בנייה של דירות בתחומי הרשות המ י קומית. לפי ההחלטה הזו, התקציב הנוכ י חי יכלול הקצאה של כחצי מיליארד שקל לתמרוץ הרשויות המקומיות לבנייה בת י דירות בשנה 20,000- חומן, בהיקף של כ סה"כ. על-פי התוכנית, כל דירה שהעירייה תאשר לבנות בתחומה היא תקבל בתמו י שקל. 25,000 רה "מחירי הדיור ימשיכו לעלות לצערי הרב א � , וגם במחצית הר 12% בשנה הקרובה ב י ", כך טוען נשיא התאחדות 2022 שונה של בוני הארץ ונשיא הקרן לעידוד, ראול סרו י היא שנה אבודה. מצב המחירים 2021 גו. " ב � תלוי ביישום החלטות הממשלה ו 2022 בי קצב השיווק של רשותמקרקעי ישראל". הכלכלן והאנליסט בקרן לעידוד, זיו לזר 2022 מציג תחזית אופטימית יותר, "שנת עשויה להיות מעודדת יותר. היקף המכירות 50,000- של דירות חדשות הגיע השנה לכ יחידות דיור בחישוב שנתי, זה מספר שלא ראינו כמותו מאז שנות העלייה הגדולה בש י . מדובר בעסקאות רבות שנדחו 90 נות ה בשל השלכות הקורונה, משקיעים ומשפרי דירות שחזרו לשוק בהדרגה. השנה החלה גם רשות מקרקעי ישראל בשיווק מוגבר של קרקעות ומכסות העובדים הזרים הוג י דלו. גם אם מחירי התשומות יוסיפו להיות גבוהים, ככל הנראה הם לא ימשיכו בקצב כה גבוה כפי שחווינו בשנה הנוכחית. צפוי גם שמדיניות עקבית של הממשלה החד י שה בשוק הדיור תרגיע במשהו את התפר י צות הביקוש וכך נראה מצב מאוזן יותר החל ." 2022 מאמצע

סטטוס

רישוי עצמי הצעת החוק קובעת כי אדריכלים מורשים יוכלו לחתום על בקשות להיתרי בנייה, במקום הוועדה המקומית. אותו אדריכל יהיה אחראי על מתן ההיתר, מתן אישור תחילת עבודה ומתן תעודת גמר. באמצעות ההליך החדש יוכלו קבלנים ויזמים להעביר תוכניות בנייה מבלי לחכות לאישור הרשויות המקומיות, שמהוות חסם גדול ומעכב בנייה רציני בתהליך הבנייה. התחדשות עירונית ההצעה במסגרת חוק ההסדרים מבקשת כי יופחת הרוב הדרוש לתביעת בעל דירה שלא מסכים לעסקת פינוי-בינוי ) מבעלי הדירות. בחוק ישנו סעיף נוסף 66%( לשני שלישים לפיו בעלי דירות שעשו עבירות בנייה לא יכללו במניין הדיירים הנדרש לצורך רוב. בעניין היטל השבחה: על פי ההצעה, היטל השבחה שיחול , אולם הוועדה 25% בפרויקט פינוי בינוי יעמוד על שיעור של המקומית תהיה רשאית לחלק את המתחם לאזורים ולקבוע .50%- ל 0% שיעורי היטל באזורים מסוימים שנעים בין חוק השכירות חלקו של הפרק כולל שינויים בחוק לעידוד השקעות הון, שקובע שיעורי מס מופחתים על הכנסה חייבת ממכירת דירות להשכרה או על השבח הריאלי ממכירת דירות להשכרה, וכן על ההכנסה החייבת מהשכרת הדירות. זאת בתנאי שהדירות השנים הראשונות 18 שנים מתוך 15 הושכרו למגורים למשך שלאחר תום הבנייה. המרת שטחי תעסוקה למגורים מהלך מהפכני נוסף שהובילה ההתאחדות מול חברי וועדת הפנים יחד עם הממשלה הוא אישור להמרת שטחי תעסוקה מתוכננים לדירות. לפי החלטת ועדת הפנים, ניתן יהיה להסב 30% שטח תעסוקה למגורים בקרקעות פנויות, בשיעור של עד מהשטח הכולל של זכויות הבנייה שאושרו במגרש. מדובר בהליך של היתר ללא צורך בהגשת תוכנית.

עמדת ההתאחדות התקבלה ברובה בהצלחה. ועדת הפנים של הכנסת אישרה את פרק כ"ב (רישוי באמצעות מורשה להיתר) במסגרת חוק ההסדרים.

ועדת הפנים של הכנסת אישרה את פרק ההתחדשות העירונית במסגרת חוק ההסדרים. נוסח החוק יובא לאישור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית.

ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק לעידוד השקעות הון. הסיכום הוא שההחלטה עברה.

עבר במסגרת חוק ההסדרים.

לדירות נובעת מעודף רגולציה ובירוקרטיה והימשכות הליכי התכנון והרישוי. לצורך כך מציעה ההתאחדות לחייב את הרשויות המ י קומיות לאמץ את רפורמת הרישוי העצמי. תיקון זה יעביר את סמכויות הרישוי לאדרי י כלים מורשים, המתכננים את הבנייה, והם שיתנו את היתר הבנייה. מהלך שכזה עשוי לקצר בין שליש לחצי את פרק הזמן שלוקח

מדרגות הנחה ממס לפי אורך הזמן שיעמ י דו הדירות להשכרה (השכרה לפרק זמן של שנים וכך הלאה). עד היום נבנו 10 שנים, 5 דירות להשכרה בפרק זמן 8,000- מעל כ של שלוששנים. סעיף נוסף בתוכנית ההתאחדות מתייחס לשחרור פקק הרישוי בבנייה. אחת הסי י בות העיקריות לגידול הגואה של הביקושים

19

Made with FlippingBook Digital Publishing Software