מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

ענף הבנייה בישראל הוכיח שלא טוב לתת לכוחות השוק לעשות בו כבשלהם. במצב בו מחירי הדיור לשנה, יש מי שלוקח את האחריות לידיים ומנסה ליישר 9%- רושמים עליות חסרות תקדים בשיעור של כ את העקומה. התאחדות בוני הארץ והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה רוקמים תוכנית בנייה לעתיד מאיצים את ענף הבנייה והתשתיות

ה גידול הדמוגרפי בישראל והיווצ י רות משקי בית חדשים מדי שנה מחייבים להגדיל את היצע הדי י יחידות דיור בשנה. 90,000- רות בישראל ל עם זאת, ענף הבנייה בישראל מתמודד מול קשיים וכשלים יסודיים רבים, החל ממחסור בקרקעות, מלאי תכנוני מוגבל, ירידה בשיווקי קרקע, זינוק במחירי תשו י מות הבנייה, הליכי תכנון ורישוי ממושכים, התנגדויות של רשויות מקומיות לקדם בנייה בתחומן וכלה במחסור בעובדי בניין , בעיקר במקצועות 30,000- בהיקף של כ הרטובים.

רת חוק ההסדרים וחלק ניכר אושרו בתחי י לת נובמבר. עוד לפני הדיון על חוק ההסדרים דרשה התאחדות הקבלנים בוני הארץ להחיות מחדש את חוק הותמ”ל (ועדת התכנון למ י תחמים מועדפים) ואכן בהחלטת ממשלה ואישור הכנסת, באוגוסט השנה, הוארך תו י שנים נוספות. כמו-כן, 4 קפו של החוק ל לאחרונה הכריזה ועדת השרים לענייני פנים ו � מתחמי ותמ”ל חדשים הכ 17 על הקמת ח � יחידות דיור. במרכז הה 50,000 ללים כ לטה עומד קידום מהיר של תוכנית דרום בהשוואה 70% גלילות שתהיה גדולה בכ לתוכניתשקודמה. אחד הסעיפים שנזכר בתוכנית שהצי י גו ההתאחדות והקרן, נוגע לנושא עידוד בניית דירות להשכרה בדגש על אזור הפ י ריפריה, לפיו הוצע להעביר תמריצי מיסוי לרשויות מקומיות לקידום פרויקטים להתח י דשות עירונית ובנייה להשכרה, תוך קביעת

כשלים אלו גורמים בין היתר לירידה בה י תחלות הבנייה וגמר הבנייה, כך שהקבלנים לא מצליחים לייצר דירות בקצב המתאים לגידול האוכלוסייה. גם משך הזמן לבניית יח"ד התארך עם השנים והגיע לשיא שלי י חודשים 24.9 חודשים, לעומת 31.5 לי של . 2019 חודשים ב- 30.1- ו 2011 בשנת לצורך שיפור ושכלול ענף הבנייה ניסחה התאחדות הקבלנים בוני הארץ בשיתוף הקרן לעידוד ופיתוח הבניה תוכנית עבודה הכוללת מספר סעיפים (ראו כתבה "מת י מודדים עם הואקום הממשלתי", שפורסמה ג � במגזין הקוד ). כל הסעיפים נידונו במס ם

משך זמן הבניה הממוצע לדירה בחודשים

30.1 29.4

28.8

31.5

27.4 28.1 28.1

25.6

24.9 25.4

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

freepik : איור

18

Made with FlippingBook Digital Publishing Software