מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

ב חודשים האחרונים אישרה הממשלה את תוכניתו של שר הבינוי והשיכון זאב אלקין, להגדלת מכסת הפועלים הלא ישראלים בענף הבנייה, והקמת צוות בין משרדי בראשות מנכ"ל המשרד אביעד פרידמן לקידום תכנית כוללת לעידוד תי י עוש הבנייה ושיפור הפריון לעובד בענף. אלף 30 על פי ההחלטה, יתווספו לענף כ פועלים, מחציתם זרים ומחציתם פלשתי י נים. מנתוני הלמ"ס עולה כי מתקיים יחס בין עובדי המקצועות הרטובים לבין 1.97 של העובדים במקצועות האחרים בענף הבניין כגון מהנדסים, הנדסאים, מנהלי עבודה, אדריכלים, חשמלאים, זגגים, מתקיני מע י ליות, עובדי אינסטלציה, עובדי מיזוג אוויר ועוד. כלומר, על כל פועל בנין עובדים בענף עובדים נוספים במקצועותמשלימים. 2 אחד הפתרונות עליו מדברים במשך שנים ובאופן עקבי מרבית המומחים והעוס י קים בתחום, הינו הגדלת היצע הדירות עד הדבקת הביקוש המאמיר באמצעות הג י דלת כושר הייצור הענפי. האתגר ביישום פתרון זה מתחיל בפריטת הדרכים ליישומו באופן היעיל ביותר כך שההשפעה תהיה בהגדלה אמיתית של פונקציית הייצור של הענף וכפועל יוצא, יגדל היצע הדירות. על מנת לספק את צרכי הדיור קבעה הממשלה תכנית אסטרטגית לדיור מיליון 1.5 אשר הציבה יעד של בניית . מעבר לחסמים 2040 יח"ד עד לשנת הביורוקרטיים, אחת הסיבות לזמן הרב הנ י דרש לבניית דירה היא מחסור בעובדים בע י בודות שמכונות "עבודות רטובות". קשה למצוא עובדים ישראלים המוכנים לעבוד בהן, ועל כן, מרבית המועסקים בתחומים אלה הם עובדים לא ישראלים, פלשתינים

ועובדים זרים. ענף הבנייה הוא ענף תנודתי התלוי בשי י נויים דמוגרפיים ובשינויים מאקרו-כלכליים המשפיעים על שוק הדיור ועל הביקוש לעו י בדים בענף מה שמחייב, בעת הצורך, זמי י נות של כוח עבודה מתאים לענף. בתקופות של צמיחה ועלייה בתמ"ג ובתפוקה של ענף הבנייה, הענף אינו מסוגל להתקיים באמצ י עות כוח עבודה ישראלי בלבד ועל כן, בטווח הקצר, כאשר הביקוש לדירות גואה, נדרש מענה מיידי לנושא כוח האדם. כמו כן, נד י רשת היערכות לטווח הארוך באמצעות שי י פורים טכנולוגים והכשרות מקצועיות אשר יגדילו את הפריון לעובד ויתמרצו פיתוח ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות ובשיטות בנייה מתועשות (ראו כתבה במגזין זה בע י .) 22 מוד אין חולק על כך שענף הבנייה הוא אחד הענפים המורכבים במשק. הדרישה לספק את המוצר הבסיסי של דיור, לצד התשומות הרבותשנדרשות על מנת לעמוד באספקתו, הופכים את הענף לצבר של פרמטרים אשר אמידתם ביחד ולחוד מורכבת ומסובכת. לענף, לדעתכל, עודדרך רבהבהתפתחותו, הכוללתשדרוג טכנולוגי כולל ושיפור היכולות המקצועיות של העובדים. אולם – הדרישה לדיור בישראל אינה משתהה לרגע; נהפוך הוא – היא הולכת וגדלה כל הזמן. בניגוד לע י נפיםאחריםבמשק, בהם ישמרווחמדי תקו י פה לביצוע שיפורים והשקעות מתוקף היותם מוצרי פנאי, דיור כמוצר בסיסי מחייב את ענף הבנייה "לספק את הסחורה" לאורך כל השנה ובקצב גידולמהיר. במשרד הבינוי והשיכון אנו מכוונים גם כן למטרה זאת ופועלים בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי שההיצע יותאם לביקוש.

עם פרוץ הקורונה החל מבצע חי י סונים לפועלי הבניין הפלשתינים המועסקים בישראל. מבצע החי י סונים התקיים בשיתוף משרד הב י ריאות ומגן דוד אדום, המנהל האז י רחי, התאחדות הקבלנים בוני הארץ, הסתדרות העובדים הכללית, הסת י דרות עובדי הבניין והתעשיות הנל י וות וכמובן הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל. מטרת המבצע הייתה להבטיח שהעובדים הפלשתי י נים המועסקים כדין בישראל, מרבי י תם בענף הבניין, יהיו מוגנים מבחי י נה בריאותית, כדי לשמור על שגרת העבודה בענף. המבצע החל ב ח � בשמונה מעברי גבול בר 10.3.21- בי הארץ ודרש תכנון לוגיסטי מורכב, כדי ליצור נגישות לכלל העובדים. "המבצע משקף את מדיניות הקרן לשוויון ביחס לעובדים. הקרן מא י מינה ופועלת לטובת הענף לקידום מקצועיות, בטיחות, בריאות ורווחת העובדים, ללא הבדל דת, גזע ומין", אומרים בקרן. (ראו כתבה בנושא – 'חיסונים ללא גבולות', במהדורה הקודמת https://hakeren. : של מגזין הקרן .)/digitaler.co.il/hakeren1 ב חי מ ס ע ונ ב י רי ם הגבול

נתנאל לפידות: "דיור כמוצר בסיסי מחייב את ענף הבנייה "לספק את הסחורה" לאורך כל השנה ובקצב גידול מהיר"

צילום: ששון תירם

17

Made with FlippingBook Digital Publishing Software