השביל שלנו | צעד ירוק

נמרוד מיידע את העירייה על הצורך ≠ שינוי קהילתי Æ¥ הסביבתי ובכך מבצע לא רק שינוי פרטני בטיול שלו עם הקיפוד אלא שינוי רחב בתוואי השטח למען קיפודים Æ וחיות נוספות משחק המחשה Æ מציגים לילדים מפגעים סביבתיים כיצד ניתן ליצור שינוי ברמה קהילתית ø מה גורם למפגע ø ולעלות את המודעות לבעיה קיפול Æ ומים זולגים החוצה ¨ צנרת הטפטפת פתוחה Ʊ הטפטפת ליצירת סגר זמני ופנייה לגורם הרלוונטי Æ שיגיע לתקן ענף גדול יבש על עץ האקליפטוס שעומד ליפול וזה Æ≤ סימון הענף במידת האפשר ופנייה לגורם הרלוונטי Æ מסוכן Æ שיגיע לגזום את העץ הכנת והצבת Æ צואת כלבים מלכלכת את המדרכה Æ≥ Æ שילוט הסברה לפזר ≠ או ללא צמחים Ø שטח אדמה ציבורי מוזנח ו Æ¥ פנייה לגורם Æ זרעי פרחי בר ולסמן בשטח שביל צעידה Æ הרלוונטי ברשות לצורך הקמת גינה קהילתית זורקים את כל הפסולת ≠ משאירים אחרינו סביבה נקייה Æ לפח האשפה Æ מתוך קיימות כי הכל קשור ™ מגוון של גננות הממחישים מה ניתן ¢ בנק רעיונות ¢ להלן Æ במה להתמקד ורעיונות נוספים ¨ למצוא ∫ בנק הזדמנויות דברים ¨ רעיונות ¨ אתן מוזמנות לחלוק חוויות Æ גננת משתפת שלמדתן בשביל שלכן עם קהילת הגננות הדוגמאות יופיעו Æ המשתתפת בתכנית במהדורה הבאה של החוברת ובקבוצות Æ הוואטסאפ השונות

∫ שאלות לחידוד וסיכום מסרי הסיפור בנייה ושינוי ∫ בסיפור מתואר מפגע של האדם בסביבה תוואי השטח כיצד השפיעה בנית החומה וגיזום השיחים על הקיפוד Ʊ Æ הפריעה לו להגיע לקינו ø בסיפור האם יש עוד נזקים סביבתיים מעבר לבנייה ושינוי תוואי Æ≤ ¨ ריח © ניתן להיעזר בידע מהמערכים הקודמים ø השטח פגיעה בצומח ® מגוון המינים ¨ טעם ¨ מישוש ¨ שמיעה ¨ ראייה Æ זיהום אוויר עוד ¨ במגוון המינים ¨® השמדת שיחים © Æ פגיעה במינים נוספים ≠ גיזום שיחים או בתי גידול אחרים ø אילו מעשים למען הסביבה עשה נמרוד Æ≥ Æ עזר למשפחת הקיפודים ולבעלי חיים נוספים העלאה ≠ העלאת המודעות להשפעה הסביבתית של בנייה לסדר היום של העירייה את החשיבות להתייחסות כוללנית Æ וחשיבה על הסביבה כאשר מבצעים שינוי סביבתי בשטח

∫ יציאה לשביל שלנו

במהלך הסיור ניזכר ונעבור על מגוון המאפיינים הסביבתיים ¨ אלמנטים שגילינו בחושים ∫ בהם עסקנו בשביל שלנו מפגעים בהם עסקנו ¨ מגוון מינים ¨ אמצעי תחבורה בשביל Æ וטיפלנו ועוד נחפש הזדמנויות נוספות לשמירה על הסביבה ונחפש Æ הזדמנויות לפרויקט סיום קהילתי איסוף ∫ כגון ¨ ניזכר במעשים שעשינו בעבר למען השביל t זיהוי מגוון מינים Æ אור Ø מים ∫ פסולת וחיסכון במשאבים Æ מרחבי השביל ועוד במידה ושוב ∫ לדוגמא ø האם המפגעים בהם טיפלנו חזרו t מה ניתן לעשות ø מאיפה היא מגיעה ¨ יש פסולת פזורה פנייה לתושבים ¨ הוספת פחים ø ברמה קהילתית בכדי לשנות Æ באמצעות שילוט מתאים אנחנו ™∫ ננסח ונכין שלט כללי הליכה בשביל שלנו t Æ הולכים רק בשבילים בכדי לשמור על מגוון המינים אנחנו Æ מה ששייך לטבע איננו לוקחים ובו איננו נוגעים

נאסוף במידת ¨ במהלך הפעילות נצלם ™ האפשר מבלי להזיק לסביבה ונתעד לצורך Æ הצגה בלוח התוכן בגן

š¥¡®

ְִַהשביל

41

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker