אלקטרה | DAIKIN

Heat Recovery VRV 4+ למערכת BS1Q10/16/25A בורר זרימה בודד

BS1Q2 A

BS1Q1 A

BS1Q10A

דגם

8

5

No.

מספר מקסימלי של מאיידים לענף מס’ תפוקה למאייד/קבוצת מאיידים טווח תפוקות לבורר באותו משטר עבודה

1

1

1

,800≤X≤9 , 0

,800≤X≤ 1,000

,800≤X≤38,21

Btu/h

1 ~ 8

1 ~5

min~max

מס’ יחידות פנימיות לבורר

HEAT RECOVERY VRV 4+ למערכת BS1Q10/16/25A בורר זרימה בודד Heat Recovery VRV 4+ למערכת BS1Q10/16/25A 20 x388x32 mm מידות (ע.ר.ג)

BS1Q1 A 0/32

No. Kg dbA Inch

רמת רעש - פעולה רציפה / שיא רגעי

BS1Q2 A

BS1Q10A

דגם

1

12

משקל

8

5

מספר מקסימלי של מאיידים לענף מס’ תפוקה למאייד/קבוצת מאיידים טווח תפוקות לבורר באותו משטר עבודה קו נוזל חיבורי צנרת לבורר - כניסה מהמעבה קו יניקה

1

1

1

/8"

/8"

Btu/h Inch

,800≤X≤9 , 0

,800≤X≤ 1,000

,800≤X≤38,21

3/ "

1/2"

min~max Inch

קו דחיסה

1 ~ 8

1 ~5

מס’ יחידות פנימיות לבורר

20 x388x32 3/8"

mm dbA Inch Inch

נוזל

מידות (ע.ר.ג) חיבורי צנרת למאיידים משקל אספקת חשמל

/8"

/8"

גז

0/32

רמת רעש - פעולה רציפה / שיא רגעי

0Hz/220-2 0V/ חד פאזי

1

12

Kg

יש לחבר כבל תקשורת בין המעבה לבוררים ומכל בורר אל המאייד המשוייך. | לא נדרש ניקוז לקופסא!

3/8"

Inch Inch Inch Inch Inch

קו נוזל

חיבורי צנרת לבורר - כניסה מהמעבה

/8"

/8"

קו יניקה קו דחיסה

3/ "

1/2"

3/8"

נוזל

חיבורי צנרת למאיידים

/8"

/8"

גז

0Hz/220-2 0V/ חד פאזי

אספקת חשמל

יש לחבר כבל תקשורת בין המעבה לבוררים ומכל בורר אל המאייד המשוייך. | לא נדרש ניקוז לקופסא!

מקרא:

BS1Q BS1Q

BS1Q בורר זרימה בודד BSQ בורר זרימה רב מאדי

Joint KHRP26A1250C

מקרא:

מקרא:

BS-Q

BS1Q

BS1Q

BSQ בורר זרימה רב מאדי BS1Q בורר זרימה בודד

BS1Q BS1Q

BS1Q

BS1Q BS1Q

BS1Q בורר זרימה בודד BSQ בורר זרימה רב מאדי

Joint KHRP26A1250C

מאיידים בקירור או חימום ביחד.

BS-Q חיבור מאייד 2 גדול ל- יציאות.

כל מאייד בקירור או חימום לבחירה.

מאיידים בקירור או חימום ביחד.

מאיידים בקירור או חימום ביחד.

חיבור מאייד 2 - גדול ל יציאות.

BS1Q כל מאייד בקירור או חימום לבחירה. BS1Q

מאיידים בקירור או חימום ביחד.

HEAT RECOVERY VRV 4+ למערכת BS Q14A 4/6/8/10/12/16 בורר זרימה רב מאדי Heat Recovery VRV 4+ למערכת BS Q14A 4/6/8/10/12/16 בורר זרימה רב מאדי

מאיידים בקירור או חימום ביחד.

חיבור מאייד 2 גדול ל- יציאות. 00

כל מאייד בקירור או חימום לבחירה. BS Q1 A 00 1 3,000

מאיידים בקירור או חימום ביחד.

דגם

BS1 Q1 A

BS12Q1 A

BS10Q1 A

BS8Q1 A

BS Q1 A

1

12

10

8

max max

מס’ יציאות למאיידים מס’ תפוקה לבורר תפוקה מקסימלית לבורר

0

28 ,900

229,000

Btu/h

1 0

max

מס’ תפוקה לענף

, 0

Btu/h

תפוקה מקסימלית לענף

Heat Recovery VRV 4+ למערכת BS Q14A 4/6/8/10/12/16 בורר זרימה רב מאדי 8/ 0 /39 /38 dbA רמת רעש - פעולה רציפה/ שיא רגעי

9/ 1

BS1 Q1 A 298X1,0 0X 30

298X820X 30

298X 80X 30

BS Q1 A 298X3 0X 30

mm

מידות (ע.ר.ג)

דגם

BS12Q1 A

BS10Q1 A

BS8Q1 A

BS Q1 A

0

38

10 35

2

2

1

max max Kg No. Inch Inch Inch Inch Inch Btu/h max Btu/h dbA mm

משקל

1

12

8

מס’ יציאות למאיידים מס’ תפוקה לבורר תפוקה מקסימלית לבורר מספר מקסימלי של מאיידים לבורר קו נוזל מס’ תפוקה לענף חיבורי צנרת לבורר- כניסה מהמעבה תפוקה מקסימלית לענף רמת רעש - פעולה רציפה/ שיא רגעי מידות (ע.ר.ג) חיבורי צנרת למאיידים קו יניקה קו דחיסה נוזל גז

0

0

0

00 1/2" 30

20

0

00

3/ "

/8" / 3/ "

/8”

1/2" / /8"

1 3,000 3/8" /8"-3/ " 3/ ”- /8"

28 ,900

229,000 /8" / 1 1/8”

1 3/8"

1 1/8” /1 3/8"

1 1/8"

1 0

1 1/8”

3/ ”- /8"- 1 1/8" 3/ " - /8"

, 0 8/ 0

3/8”-1/ " בהתאם למאייד /8”-1/2" בהתאם למאייד Fuse 1 A 220-2 0/ 0/1

9/ 1

/39

/38

298X1,0 0X 30

298X820X 30

298X 80X 30

298X3 0X 30

16

0 אספקת חשמל יש לחבר כבל תקשורת בין המעבה לבוררים ומהבוררים אל המאיידים המשויכים. | 1 0 ניתן לחבר על ענף יותר ממאייד אחד ועד סה”כ אינדקס | )VP20( 1 נדרש ניקוז לקופסא " ענפים למאיד אחד -להתייעץ במשרד 2 ניתן לחבר 38 35 2 2 1 Kg V/Hz/Ph משקל 0 0 0 30 20 No. מספר מקסימלי של מאיידים לבורר 1 3/8" 03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 6 www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות 1 1/8” /1 3/8" 1 1/8" /8" / 1 1/8” /8"-3/ " 3/ ”- /8" קו יניקה קו דחיסה 1 1/8” 3/ ”- /8"- 1 1/8" 3/ " - /8" נוזל /8" / 3/ " /8” 1/2" / /8" 1/2" 3/8" קו נוזל

3/ "

Inch Inch Inch Inch Inch

חיבורי צנרת לבורר- כניסה מהמעבה חיבורי צנרת למאיידים אספקת חשמל

8

3/8”-1/ " בהתאם למאייד /8”-1/2" בהתאם למאייד Fuse 1 A 220-2 0/ 0/1

גז

V/Hz/Ph

Made with FlippingBook flipbook maker