אלקטרה | DAIKIN

מעבים

REYQ-U VRV 4+ HEAT RECOVERY מערכת REYQ-U VRV 4+ HEAT RECOVERY מערכת RXYQ-U - HEAT PUMP

RXYQU 8-20 שילוב מודולים של REYQ 8-20

מודולים בודדים

REYQ 5-54U RXYQ 8-54U

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

שילוב

1 +12

1 +12

12+12 8+1

10+12

-

-

-

-

-

-

-

22.3

20.9

19.2

1 .

1

1 .2

12.8

11.

9.

8

.

TR

11 ,300 13 , 00 1 3, 00 1 2,000 191,100 209,800 230,000 2 0,800 2 ,800

0. 1 0, 00 0 191,100

9 , 00

, 00

Btu\h

תפוקת קירור

8.

3.

.

1.

0

33.5

28

22.

kw

8 ,300 10 , 00 128,000 1 3, 00 1 0, 00 192,800 21 ,000 23 , 00 2 ,900 281, 00 298, 00

Btu\h

תפוקת חימום

8 .

82.

9

3

.

0

3 .

31.

25

kw

1 , 8 1 , 80

1 ,382 1 ,380

13,0 3 1 ,8 0

12, 90

9,200

8,8 8 8,8 0

9,1 9,1 0

,8 1 ,8 0

, 21 , 20

,1 9 ,1 0

, 11 , 10

cfm

ספיקה

3

3

3

3

2

3

0 1

1

8

8

dBA

רמת רעש

הספק נצרך בתנאים נומינליים 27/19/35 הספק נצרך בתנאים נומינליים 27/19/35

22.03 22

19.93 20

18.11 18.2

1 .38 1 .3

18.

1 .2 1 .

12.8 13

10. 11

9.23 8.98

.1 .29

.31 .21

)KW קרור (

21.9

20.3

18.3

1 .

1

1 .

12.8

11.3/9. 11.2

9.1

.38

. 1/ . 5.5 302. 28 .1 1 .9 1 .1

)KW חימום ( )KW חימום (

12.9/11.2 1 .3/12.3 1 . /1 .9 1 .81/1 .3 18. 1/1 .9 20. 3/1 . 22.33/19.2

9. 3/8.0

.38/ .29

2 1.9 2 .8 1 .1 1 .8 . \ .2

2 .2

2 . 1 .1 1 . .8\ .3 2 9.9

2 0. 2 . 1 1.2 1 8. .9\ .

2 . 233. 1 . 1 2. .9\

230. 1 3.1 1 2. .0\ .2 238.3

23 .

2 0.

2 .8

2 .

קרור קרור חימום חימום

ETA -% מקדם יעילות ETA -% מקדם יעילות מקדם יעילות

2 . 1 .

2 3.1 1 .8

2 .8 1 . 1 8.3

2

2 .8 1 8.2 1 9. .8 \ .3 . \ .3

1 1.

1 . . \ .2

1 . .0\

183.8 .3 \ .1

.3\

SEER \ SCOP .2 \ .2 SEER \ SCOP . \ .3

מקדם יעילות זרם עבודה נומינלי הגנה נדרשת לוח חשמל זרם עבודה נומינלי הגנה נדרשת לוח חשמל

. \ .

. \ .

. \ .3

. \ .

.2\ .1

.3\ .

.2\ .3

. \ .3

. \ .

קרור\חימום )A) קרור\חימום )A)

.8\ .2 10.1\10.2 12. \12. 1 .8\1 . 1 . \18 20\20.8 2 \2 .9 22.8\22.9 2 .8\2 .2 2 .1\28.1 30.1\30.

30.1\29. 33.1\32.3 ממסר פחת לכל + יש להתקין מנתק חצי אוטומט מעבה ע"פ השילובים + יש להתקין מנתק חצי אוטומט ממסר פחת לכל מעבה על פי השילובים

28.9\28. 2 . \2 .3 2 .1\2 .2

22. \22

18. \18.

1 .8\1 .

10. \10. 13.9\13.8

.8\ . 3x20A 3x20A

3x 0A 3x 0A

3x 0A

3x32A

3x25A 3x25A

A A

3x 0A

3x 0A

3X32A

3X32A

00 00

0 0

00 00

0 0

00 00

0 0

00 00

3 0 3 0

300 300 1 0 1 0 390 390

2 0 2 0

200 200 100 100 2 0 2 0

מס’ אינדקס מס’ אינדקס

2 0 2 0

225 225

200 200

1 1

12 12

50% אינדקס מינימלי 50% אינדקס מינימלי 130% אינדקס מקסימלי 130% אינדקס מקסימלי Max מספר יחידות פנים כמות מפוחים/ מדחסים אינוורטר Max מספר יחידות פנים כמות מפוחים/ מדחסים אינוורטר

3 0 3 0 910 910

325 325

300 300

2 2

0 0

8 8

20 20

325 325

8 8

80 80

1 1

3 3

39 39

3 3

30 30

2 2

21 21

1 1

0 0

52 52

2 2

1 1

3

2

3

2

12 12

93 93

אורך אורך גובה גובה עומק עומק Inch Inch

12 +93

93+93

12 +93

93+93

מידות )cm) מידות )cm)

1 8 1 8

1 8 1 8

.

.

קטרי צנרת נוזל/יניקה/גז קטרי צנרת (יניקה/נוזל) משקל

/8”+1 1/8”

1/2”+1 1/8”

3/8”+3/ ” 3/8”+ /8”

1 3/8+3/ +1 1/8 3/ ”+1 3/8”

/8”+1 1/8” /8”+1 3/8”

1 1/8+ /8 +1 1/8 308

/8+ /8 +1 1/8 308

/8+1/2 +1 1/8

3/ +1/2 +1 1/8 198

3/ +3/8 + /8 198

/8+3/8 +3/ 198

1 3/8+ /8 +1 1/8 2 +198

1 1/8+ /8 +1 1/8 198+198

2

2

2 +198

2 +198

Kg Kg

31

31

31

31

230

230

230

משקל

31 +31

230+31

230+230

230+230

.)MAX 500 -להתייעץ במשרד. (אורך צנרת במטר 8+8/8+10/10+10 ניתן לחבר מודולים בודדים לקבלת יעילות גבוהה מאד למשל הפרש | ' מ 30 מ'. גבה בין מאיידים 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע"פ תוכנת | טבלת שילוב המעבים מומלצת, לשילוב אחר-אנא פנו למשרד ללא בורר HXHD-A מעלות 80- מתחבר למחממי מים ל | לסוללת מעבה ציפוי אנטי - קורוזיבי | V/Hz/Ph 380/50/3 מ' - להתייעץ במשרד. זינת חשמל 90 גבהים מעבה/מאייד עד הקטנת רמות הרעש ע"י שילוב מעבים אחר | Brushless DC עם בורר זרימה. מנועי מפוח מעבה HXY-A - מעלות 45 מתחבר למחממי מים ל | . זרימה 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור .-בעל יעילות גבוהה מאד -להתייעץ במשרד. REYQ13U ויוצר את 8 אשר מתחבר למעבה REMQ U קיים מעבה .) MAX 00 -להתייעץ במשרד. (אורך צנרת במטר 10+10/ 8+10/ 8+8 ניתן לחבר מודולים בודדים לקבלת יעילות גבוהה מאד למשל מ' -להתייעץ במשרד. 90 הפרש גבהים מעבה/מאייד עד | ' מ 30 מ' .גבה בין מאיידים 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע"פ תוכנת | טבלת שילוב המעבים מומלצת, לשילוב אחר-אנא פנו למשרד עם בורר זרימה. HXY-A מתחבר למחממי מים ל- מעלות | . ללא בורר זרימה HXHD-A מעלות 80- מתחבר למחממי מים ל | לסוללת מעבה ציפוי אנטי - קורוזיבי | V/Hz/Ph 380/ 0/3 זינת חשמל הקטנת רמות הרעש ע"י שילוב מעבים אחר | Brushless DC מנועי מפוח מעבה 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור מ’. 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS פ תוכנת ” קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע | טבלת שילוב המעבים מומלצת-ניתן לשלב גם באופן אחר V/Hz/Ph 380/ 0/3 זינת חשמל |. ’ -להתייעץ במשרד מ 90 הפרש גבהים מעבה/מאייד עד למקומות קרים במיוחד. RYYQ-U )With continuous heating( קיים גם דגם באותו מעגל קירור. U עם מעבים מסוג T הערה: אין לשלב מעבים מסוג 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור

Check on

RXYQU:8-12 דגמים

RXYQU:14-20 דגמים

ErP 2021 COMPLIANT

https://www.youtube.com/ DaikinEurope www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

6

Already fully compliant

דגמים

דגמים

דגמים

דגמים

Made with FlippingBook flipbook maker