אלקטרה | DAIKIN

מעבים

RXYQ-U - HEAT PUMP מערכת מעבים RXYQ-U - HEAT PUMP מערכת

RXYQU 8-20 שילוב מודולים של

RXYQ 8-54U

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

18+18 +18

18+18 +1

18+1 +1

1 +1 +1

1 +1 +1

1 +1 +12

1 +1 +10

18+12 +12

18+12 +8

20+1

18+1

1 +1

18+12

שילוב

2.

1.2

39.8

38.

3

35.3

33.

31.8

30.1

28.

2

2 .

23.

TR

9 , 00 11,800

, 00

0, 00

28 ,900 30 ,100 32 ,100 3 , 00 3 1, 00 382,100 02, 00 23,100 3, 00

Btu\h

תפוקת קירור

1 0

1

1 0

13

130

12

118

112

10

101

9

90

83.

kw

3,200

9 , 00 11,800 32,300 2, 00

0,900

319,000 3 1,200 3 1, 00 38 , 00 09, 00 2 , 00 0, 00

Btu\h

תפוקת חימום

1 8

1 2

1

1 0

1

138

132

12

120

113

10

100

93.

kw

cfm 1 ,3 0 18,320 18,010 18,3 0 21,080 21, 0 2 , 90 2 ,8 0 2 ,180 2 , 80 2 ,1 0 2 ,8 0 2 , 0

ספיקה

9

8

dBA

רמת רעש

הספק נצרך בתנאים נומינליים 27/19/35 ETA -% מקדם יעילות

.1 2.

0.

39

3

35

33.3

31

31

31.

2 .

2

23.

)KW קרור (

3.2

1.

0 38.

3 .8

3 .

33

30.9

29.9

29.8

2 .2

2 .

23.5

)KW חימום (

2 .1

2 3.

2 2.8

2 1.

2 .9

2 .9

2 1.2

2 3.

2 2.

2 0.8

253.3

2 1.

2 .8

קרור

1 9.

1 .2

1 .2

1 2.8

1 2.1

1 .

1 .

1 0.1

1 .

1 2.

1 .2

1 3.1

1 9.8

חימום

. \ .3

. \ .3

. \ .2

. \ .1

. \ .1

. \ .2

. \ .2

. \ .3

.9\ .3

.3\ .1

. \ .2

. \ .2

מקדם יעילות SEER \ SCOP . \ .3

קרור\חימום )A)

זרם עבודה נומינלי

0\ 2.

. \ 9.

2.8\ .8\ .8

9.1\ 1.

.2\ 8.

2.8\ 3. .3\ .2

32.8\33. 3 .8\3 3 .8\38.8 2.9\ .9 \ .3

הגנה נדרשת לוח חשמל

ממסר פחת לכל מעבה ע"פ השילובים + יש להתקין מנתק חצי אוטומט

A

1,3 0

1,300

1,2 0

1,200

1,1 0

1,100

1,0 0

1,000

9 0

900

8 0

800

0

מס’ אינדקס

0

2

00

0

525

00

0

2

00

3

50% אינדקס מינימלי

1,

1, 90

1, 2

1, 0

1, 9

1, 30

1,3

1,300

1,23

1,1 0

1,10

1,0 0

9

130% אינדקס מקסימלי

Max מספר יחידות פנים כמות מפוחים/ מדחסים אינוורטר

5

3

12 + 12 +12

12 +93+12

93+93+12

12 +12

12 +93

אורך

מידות )cm)

1 8

גובה

.

עומק

קטרי צנרת (יניקה/נוזל)

3/ ”+1 /8”

3/ ”+1 3/8”

Inch

308+308 +308

2 +308 +308

2 +2

2 +2 +2

2 +2 +2

198+2 +2

198+2 +2

308+198 +198

2 +2 2 +308 2 +308 308+198 +198

308+198

Kg

משקל

+308

מ’. 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS פ תוכנת ” קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע | טבלת שילוב המעבים מומלצת-ניתן לשלב גם באופן אחר V/Hz/Ph 380/ 0/3 זינת חשמל |. ’ -להתייעץ במשרד מ 90 הפרש גבהים מעבה/מאייד עד למקומות קרים במיוחד. RYYQ-U )With continuous heating( קיים גם דגם באותו מעגל קירור. U עם מעבים מסוג T הערה: אין לשלב מעבים מסוג 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור מ’. 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע”פ תוכנת | טבלת שילוב המעבים מומלצת - ניתן לשלב גם באופן אחר למקומות קרים במיוחד. RYYQ-U )With continuous heating ( קיים גם דגם | V/Hz/Ph 380/50/3 זינת חשמל |. מ’ -להתייעץ במשרד 90 הפרש גבהים מעבה/מאייד עד באותו מעגל קירור. U עם מעבים מסוג T הערה: אין לשלב מעבים מסוג 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור

מספר המראה ב-% את שיפור היעילות ביחס לתקנות באירופה המגדירות את דרישת לאורך כל השנה. CO2 היעילות, רמת רעש, פליטת ɳ ETA % טמפ' שונות 25- , מודדים בקירור את התפוקה וצריכת האנרגיה ב SEER לקבלת הערך ובתפוקות משתנות וחלקיות. לצריכת האנרגיה מוסיפים גם את האנרגיה .Off, Thermo Off, Standby, Crankcase Heater : במצבים של SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio

תפוקה מתקבלת צריכת אנרגיה + ' וכו Standby, Thermo off אנרגיה במצבי הוא כנ"ל אך במצב חימום. SCOP מדידת הערך

SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio טמפ' שונות 25 , מודדים בקירור את התפוקה וצריכת האנרגיה ב- SEER לקבלת הערך ובתפוקות משתנות וחלקיות. לצריכת האנרגיה מוסיפים גם את האנרגיה במצבים של: Off, Thermo Off, Standby, Crankcase Heater. ɳ ETA % מספר המראה ב- % את שיפור היעילות ביחס לתקנות באירופה המגדירות לאורך כל השנה. CO 2 את דרישת היעילות, רמת רעש, פליטת www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

SEER=

5

תפוקה מתקבלת צריכת אנרגיה + ' וכו Standby, Thermo off אנרגיה במצביי

SEER=

Made with FlippingBook flipbook maker