אלקטרה | DAIKIN

VRV ערכה לחיבור בין יחידות טיפול אוויר ביצור מקומי למערכות - במעגל קירור משולב מאיידי דייקין RH/PH ניתן לחבר למעבים VRV ערכה לחיבור בין יחידות טיפול אוויר ביצור מקומי למערכות - במעגל קירור משולב מאיידי דייקין HP/HR ניתן לחבר למעבים Btu/h - תפוקה ב EKEXV

) C°46 חימום (טמפ’ עיבוי

) C° 6 קרור (טמפ’ איוד

שסתום התפשטות

מקסימום

סטנדרט

מינימום

מקסימום

סטנדרט

מינימום 1 ,0 0

Index

23,88 30,02

21, 9 2 ,29

19,10 2 ,22

21,1

19,10 2 ,22

0 3

2 , 1

21, 9

3 ,8 3

3 ,120

30,3

33, 9

30, 08

2 ,9

80

,08

2, 0

38,21

1,9 8

38,21

3 ,120

100

9,028

, 92

, 2

2,

, 8 , 92 , 29

2,309

12

, 8

1, 1

9,3 9

0,0 1

2,88

1 0 200 2 0

9 , 12 118,39 18 , 0 23 , 2

8 ,300 10 , 8 1 0, 00

,899

83,93

0,392

9 ,8

10 ,090 1 8,89 210,1 9

9 , 3

8 ,2

13 , 98 188,001

1 3, 0 191,0 2

120, 8 1 9,23

00

DF 90 << 110% מקדם שימוש מותר | 40C+>> 10- ניתן להתקנה באזור מוצל בטמפ' חוץ | מטר 50 מרחק מעבה מהיט"א עד | מטר 5 מרחק וגובה השסתום מהיט"א עד על ידי רגש טמפ' אוויר חוזר/רגש טמפ' 10V-0 ( כדי לשנות תפוקה באמצעות X-Z-W) פיקוד אפשרי | שסתומים ליט"א אחת. לשילובים אחרים להתייעץ במשרד 3 ניתן לחבר עד בשימושים מיוחדים - להתיעץ במשרד. EKEQFCB דגם הפיקוד | אספקה/רגש טמפ' חזרה/רגש טמפ' איוד/עיבוי -להתייעץ במשרד 00 % 110<<90 DF מקדם שימוש מותר | 0C+<<10- ניתן להתקנה באזור מוצל בטמפ' חוץ | מטר 0 מרחק מעבה מהיט"א עד | מטר 5 מרחק וגובה השסתום מהיט"א עד על ידי רגש טמפ' אוויר חוזר/רגש טמפ' 10V - 0 ) כדי לשנות תפוקה באמצעות X-Z-W( פיקוד אפשרי | שסתומים ליט"א אחת .לשילובים אחרים להתייעץ במשרד 3 ניתן לחבר עד ליט"א אוויר צח או שימושים מיוחדים -להתיעץ במשרד. EKEQFCB דגם הפיקוד | אספקה/רגש טמפ' חזרה/רגש טמפ' איוד/עיבוי -להתייעץ במשרד 21 ,9

EKEXV

EKEXV

שסתום

שסתום

EKEXV-kit

קופסת פיקוד

EKEQMCB EKEQFCB

קופסת פיקוד

P1-P2

EKEQMCB EKEQFCB

F1-F2 P1-P2

Gas pipe Liquid pipe

03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 17 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

19

Made with FlippingBook flipbook maker