אלקטרה | DAIKIN

FXKQ-MA יחידה קסטה חד כיוונית FXKQ-MA יחידה קסטה חד כיוונית FXKQ-MA יחידה קסטה חד כיוונית FXKQ-MA יחידה קסטה חד כיוונית מספר תפוקה תפוקת קירור תפוקת חימום תפוקת קירור בתנאים 23/1 מידות פנל (ע.ר.ג)

BRC BRC 19W

BRC BRC 19W

צנרת (ניקוז/גז/ נוזל) צנרת (ניקוז/גז/ נוזל) Inch צנרת (ניקוז/גז/ נוזל) Inch 1/ ”+1/2” +OD 32mm Inch 1/ ”+1/2” +OD 32mm 1/ ”+1/2” +OD 32mm 3/8”+ /8” +OD 32mm 3/8”+ /8”

צריכת חשמל (חימום / קרור) צריכת חשמל (חימום / קרור) W צריכת חשמל (חימום / קרור) W /

רמת רעש (נמוך /גבוה) רמת רעש (נמוך /גבוה) dB)A( רמת רעש (נמוך /גבוה) dB)A( 38/33

ספיקה (נמוך /גבוה)

משקל

מידות (ע.ר.ג)

משקל פנל

BRC7 BRC 519W ספיקה (נמוך /גבוה) cfm

BRC BRC 19W

תפוקת קירור בתנאים 23/1 תפוקת קירור בתנאים 23/1 Btu/h Btu/h 8,800

מידות פנל (ע.ר.ג) מידות פנל (ע.ר.ג) cm cm

מספר תפוקה מספר תפוקה Index Index 25

משקל kg

מידות (ע.ר.ג) cm

משקל פנל kg

תפוקת קירור תפוקת חימום Btu/h Btu/h

Btu/h 10,910

9, 0

ספיקה (נמוך /גבוה) cfm 388/31

משקל kg

מידות (ע.ר.ג) cm

kg

Btu/h

משקל פנל

תפוקת קירור תפוקת חימום

Btu/h 8,800 11,300

Btu/h 10,910

Btu/h 9, 0 12,280

25

31

22x111x 1

9

x12 x80

13, 0

32

W

dB)A( 38/33

cfm 388/31

kg

cm

kg

cm

Index

/

31

22x111x 1

9

x12 x80

8,800 11,300

10,910 13, 0

9, 0 12,280

25 32 0

/

0/3

8/3 3

1 ,100

1 ,0 0

1 ,3 0

/ /

38/33

388/31

0/3

8/3 3 3 / 29

11,300 1 ,100

13, 0 1 ,0 0

12,280 1 ,3 0

32 0 3

10 /8

2/3

3

22x111x 1 22x131x 1

9 10

x12 x80 x1 x80

21,930

2 ,280

2 ,210

31

1 ,3 0 2 ,210 ס”מ. 0 כולל משאבת ניקוז לגובה | . אפשרות לכניסת אוויר צח חיצוני | . אפשרות לפליטת אוויר צדדית באמצעות צינור גמיש ומפזר אוויר ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | BYK 1FJW1 3 - בדגם BYK FJW1 דגם פנל לבן 1 ,0 0 2 ,280 1 ,100 21,930 8/3 3 3 / 29 0/3 2/3 / 2 ,210 ס”מ. 0 כולל משאבת ניקוז לגובה | . אפשרות לכניסת אוויר צח חיצוני | . אפשרות לפליטת אוויר צדדית באמצעות צינור גמיש ומפזר אוויר ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | BYK 1FJW1 3 - בדגם BYK FJW1 דגם פנל לבן 2 ,280 21,930 x1 x80 10 22x131x 1 3 3 / 29 2/3 10 /8 ס”מ. 0 כולל משאבת ניקוז לגובה | . אפשרות לכניסת אוויר צח חיצוני | . אפשרות לפליטת אוויר צדדית באמצעות צינור גמיש ומפזר אוויר ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | BYK 1FJW1 3 - בדגם BYK FJW1 דגם פנל לבן x1 x80 10 22x131x 1 3 10 /8

0 3

3/8”+ /8” +OD 32mm

3

ס”מ. 40 כולל משאבת ניקוז לגובה | . אפשרות לכניסת אוויר צח חיצוני | . אפשרות לפליטת אוויר צדדית באמצעות צינור גמיש ומפזר אוויר )V/Hz/Ph( 220/50/1 הזנת חשמל | BYK71FJW1 63 - בדגם BYK45 FJW1 דגם פנל לבן

FXUQ-A כיוונים 4 יחידה קסטה גלויה FXUQ-A כיוונים 4 יחידה קסטה גלויה FXUQ-A כיוונים 4 יחידה קסטה גלויה FXUQ-A כיוונים 4 יחידה קסטה גלויה מספר תפוקה תפוקת קירור תפוקת חימום תפוקת קירור 23/1 בתנאים

BRC BRC 19W

BRC7 BRC 519W BRC BRC 19W

צנרת (ניקוז/גז/נוזל) צנרת (ניקוז/גז/נוזל) Inch צנרת (ניקוז/גז/נוזל) Inch 3/8”+ /8”+ OD 2 mm

צריכת חשמל (חימום/קרור) צריכת חשמל (חימום/קרור) W צריכת חשמל (חימום/קרור) W 90/ 3

רמת רעש (נמוך/בינוני/גבוה) רמת רעש (נמוך/בינוני/גבוה) dB)A( רמת רעש (נמוך/בינוני/גבוה) dB)A( 0/38/3 / / 0

ספיקה (נמוך/בינוני/גבוה) ספיקה (נמוך/בינוני/גבוה) cfm ספיקה (נמוך/בינוני/גבוה) cfm 93/ 8 / 1093/91 / 0

משקל

מידות (ע.ר.ג)

BRC BRC 19W

משקל kg

מידות (ע.ר.ג) cm

תפוקת חימום Btu/h

תפוקת קירור Btu/h

מספר תפוקה Index

תפוקת קירור 23/1 בתנאים Btu/h 3 , 0 תפוקת קירור 23/1 בתנאים Btu/h 2 ,900

2

30, 90

2 ,280

1

משקל kg

מידות (ע.ר.ג) cm 19.8x9 x9

תפוקת חימום Btu/h

תפוקת קירור Btu/h

מספר תפוקה Index

| . כיוונים 4/3/2 - ניתן לשנות זריקת אוויר ל | BRC1E52 - כל פתח אוויר ניתן לשליטה באמצעות פנל ההפעלה 0°-60° - שלבים 5- זריקת אוויר ב | 6.5Y 0.5/9.5 . צבע היחידה לבן )V/Hz/Ph( 220/50/1 הזנת חשמל | -חדש. ספיקת אוויר מוגדלת DC מנוע מפוח ומנוע משאבה | . ס”מ גובה 50- כולל משאבת ניקוז ל | .’ מ 3.5 ניתן להתקנה בחדר בגובה 19.8x9 x9 3/8”+ /8”+ OD 2 mm 100 38,19 2, 2 3 , 0 2 1093/91 / 0 / / 0 200/1 9 | BRC1E 2 - כל פתח אוויר ניתן לשליטה באמצעות פנל ההפעלה °0-° 0 - שלבים 5 זריקת אוויר ב- | 0. /9. . Y. צבע היחידה לבן | . ס”מ גובה 0- כולל משאבת ניקוז ל | .’ מ 3.5 ניתן להתקנה בחדר בגובה | . / כיוונים 3 / 2 ניתן לשנות זריקת אוויר ל- ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | -חדש . ספיקת אוויר מוגדלת DC משאבה מנוע מפוח ומנוע 200/1 9 | BRC1E 2 - כל פתח אוויר ניתן לשליטה באמצעות פנל ההפעלה °0-° 0 - שלבים 5 זריקת אוויר ב- | 0. /9. . Y. צבע היחידה לבן | . ס”מ גובה 0- כולל משאבת ניקוז ל | .’ מ 3.5 ניתן להתקנה בחדר בגובה | . / כיוונים 3 / 2 ניתן לשנות זריקת אוויר ל- ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | -חדש . ספיקת אוויר מוגדלת DC משאבה מנוע מפוח ומנוע 200/1 9 | BRC1E 2 - כל פתח אוויר ניתן לשליטה באמצעות פנל ההפעלה °0-° 0 - שלבים 5 זריקת אוויר ב- | 0. /9. . Y. צבע היחידה לבן | . ס”מ גובה 0- כולל משאבת ניקוז ל | .’ מ 3.5 ניתן להתקנה בחדר בגובה | . / כיוונים 3 / 2 ניתן לשנות זריקת אוויר ל- ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | -חדש . ספיקת אוויר מוגדלת DC משאבה מנוע מפוח ומנוע Index Btu/h 2 ,280 38,19 Btu/h 30, 90 Btu/h 2 ,900 3 , 0 cm 19.8x9 x9 kg cfm dB)A( 0/38/3 W Inch 3/8”+ /8”+ OD 2 mm 1 2 ,280 30, 90 2 ,900 2 2 93/ 8 / 0/38/3 90/ 3 1 2 93/ 8 / 90/ 3 100 2, 2 1093/91 / 0 / / 0 100 38,19 2, 2 2

FXAQ-A יחידה עילית FXAQ-A יחידה עילית FXAQ-A יחידה עילית FXAQ-A יחידה עילית מספר תפוקה תפוקת קירור Index Btu/h מספר תפוקה תפוקת קירור

BRC7 BRC 519W BRC BRC 19W

BRC BRC 19W

צנרת (ניקוז/יניקה/נוזל) צנרת (ניקוז/יניקה/נוזל) Inch צנרת (ניקוז/יניקה/נוזל) Inch

צריכת חשמל (חימום/קרור) צריכת חשמל (חימום/קרור) W צריכת חשמל (חימום/קרור) W 19/29

רמת רעש (נמוך/גבוה) רמת רעש (נמוך/גבוה) dB)A( רמת רעש (נמוך/גבוה) dB)A( 33/28

ספיקה (נמוך/גבוה) ספיקה (נמוך/גבוה) cfm ספיקה (נמוך/גבוה) cfm 330/2 0

תפוקת קירור 23/1 בתנאים

משקל

מידות (ע.ר.ג)

תפוקת חימום

BRC BRC 19W

תפוקת קירור 23/1 בתנאים Btu/h

תפוקת חימום Btu/h

משקל kg

מידות (ע.ר.ג) cm

,800

8, 2

, 00

20

תפוקת קירור 23/1 בתנאים Btu/h

תפוקת חימום Btu/h

תפוקת קירור Btu/h

מספר תפוקה Index

משקל kg

cm

מידות (ע.ר.ג)

8,800

19/29 30/30

dB)A( 33/28 3 /29 38/29 33/28 3 /29

330/2 0 3 0/2 0

12

29x80x2

8, 2 10,910

9, 0

25

Btu/h ,800

, 00

20

Btu/h

Btu/h

Index

Inch

W

cfm

kg

cm

1/ ”+1/2” +OD 18mm

,800 8,800 11,300

13, 0

, 00 9, 0 12,280

32

19/29 30/30 30/ 0

330/2 0 3 0/2 0 3 0/2 0

12

29x80x2

8, 2 10,910

20 25

1/ ”+1/2” +OD 18mm

8,800 11,300 1 ,100 11,300 1 ,100 1 ,130

30/30 30/ 0 20/20

3 /29 38/29 3 /33

3 0/2 0 3 0/2 0 0/3 0

1 ,0 0

1 ,3 0

25 32 0

10,910 13, 0

9, 0 12,280

12

29x80x2

21, 80

19,100

32 0 0

30/ 0 20/20 30/ 0

38/29 3 /33 1/3

3 0/2 0 0/3 0 29/ 23

1/ ”+1/2” +OD 18mm 3/8”+ /8” +OD 18mm

13, 0 1 ,0 0

12,280 1 ,3 0

1

29x10 x2

1 ,100 1 ,130 21,930

1 ,0 0 21, 80

1 ,3 0 19,100

0 0

20/20 30/ 0 0/ 0

3 /33 1/3 /38

0/3 0 29/ 23 0/ 9

2 ,280

2 ,210

3

1

29x10 x2

29x10 x2 איזורים שונים בחדר או באופן 5- ניתן להזמין ערכת משאבת ניקוז אפשרות הפניית האוויר המטופל ל | שרות וטיפול מחזית היחידה עם הסרת הפנל הקדמי | 3Y 0.5/8.5 צבע לבן )V/Hz/Ph( 220/50/1 הזנת חשמל | רציף ניתן להזמין ערכת משאבת ניקוז | שרות וטיפול מחזית היחידה עם הסרת הפנל הקדמי | 3Y 0. /8. צבע לבן ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | איזורים שונים בחדר או באופן רציף 5 אפשרות הפניית האוויר המטופל ל- 1 0 3 19,100 2 ,210 21, 80 2 ,280 1 ,130 21,930 29/ 23 0/ 9 1/3 30/ 0 0/ 0 /38 3/8”+ /8” +OD 18mm

3/8”+ /8” +OD 18mm

2 ,280 ניתן להזמין ערכת משאבת ניקוז | שרות וטיפול מחזית היחידה עם הסרת הפנל הקדמי | 3Y 0. /8. צבע לבן ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | איזורים שונים בחדר או באופן רציף 5 אפשרות הפניית האוויר המטופל ל- 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור 21,930 0/ 9 /38

0/ 0

2 ,210

3

03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 15 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור 03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 15 03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 15 www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות 20C DB - בחימום | 27C DB / 19C WB התפוקות הסטנדרטיות בטבלה לפי תנאי פנים בקירור ניתן להזמין ערכת משאבת ניקוז | שרות וטיפול מחזית היחידה עם הסרת הפנל הקדמי | 3Y 0. /8. צבע לבן ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | איזורים שונים בחדר או באופן רציף 5 אפשרות הפניית האוויר המטופל ל- 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור

17

Made with FlippingBook flipbook maker