אלקטרה | DAIKIN

(ניקוז/יניקה/ נוזל) 3/8”+3/ ”+1” 3/8”+ /8”+1”

משקל

מידות (ע.ר.ג)

תפוקת חימום 8 ,2 0

תפוקת קירור ,38

89

(נמוך/גבוה) 2 0/1 0

(נמוך/גבוה) 20 /1 3 2 0/218

23/1 בתנאים 9,300

תפוקה 200 Index 2 0

(חימום/קרור)

(נמוך/גבוה)

8/

132

x138x110

118

2 0/1 0

Btu/h 8 , 00

Btu/h 10 , 1

Btu/h 9 , 80

Inch

W

dB)A(

Pa

cfm

kg

cm

20 /1 3 1” ניקוז הברגה | ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל פנימית | אפשרות לחבר מסנן ניתן להזמין גם יחידות אנכיות באותן מידות 1” ניקוז הברגה | ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל פנימית | אפשרות לחבר מסנן ניתן להזמין גם יחידות אנכיות באותן מידות 2 0/1 0 2 0/1 0 2 0/218

3/8”+3/ ”+1” 3/8”+ /8”+1”

89

9,300

8 ,2 0

,38

200

FXMQ-MB יחידה אופקית נסתרת - ללחץ גבוה FXMQ-MB יחידה אופקית נסתרת - ללחץ גבוה x138x110 132 2 0 9 , 80 10 , 1 8 , 00

8/

BRC4 BRC519W

118

BRC BRC 19W

צנרת (ניקוז/יניקה/ נוזל)

צריכת חשמל (חימום/קרור)

רמת רעש (נמוך/גבוה)

לחץ סטטי (נמוך/גבוה)

ספיקה (נמוך/גבוה)

מספר תפוקה

תפוקת קירור 23/1 בתנאים

משקל

מידות (ע.ר.ג)

תפוקת חימום

תפוקת קירור

Inch

W

dB)A(

Pa

cfm

kg

cm

Btu/h

Btu/h

Btu/h

Index

3/8”+3/ ”+1” 3/8”+ /8”+1”

89

2 0/1 0 2 0/1 0

20 /1 3

9,300

8 ,2 0

,38

200 2 0

8/

132

x138x110

118

2 0/218

8 , 00

10 , 1

9 , 80

1 ” ניקוז הברגה | )V/Hz/Ph( 220/50/1 הזנת חשמל פנימית | אפשרות לחבר מסנן ניתן להזמין גם יחידות אנכיות באותן מידות

1” ניקוז הברגה | ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל פנימית | אפשרות לחבר מסנן ניתן להזמין גם יחידות אנכיות באותן מידות

FXMQ-MF יחידה לאוויר צח אופקית נסתרת

BRC BRC 19W

FXMQ-MF יחידה לאוויר צח אופקית נסתרת FXMQ-MF יחידה לאוויר צח אופקית נסתרת מספר תפוקה תפוקת קירור תפוקת חימום מידות (ע.ר.ג) משקל

צנרת (ניקוז/גז/ נוזל) צנרת (ניקוז/גז/ נוזל) Inch 3/8”+ /8”+1” 3/8”+3/ ”+1”

צריכת חשמל (חימום/קרור)

לחץ סטטי מפוחים

רמת רעש BRC4 BRC519W

צריכת חשמל

ספיקה

BRC BRC 19W

W

W

dB)A(

Pa

cfm

kg

cm

Btu/h

Btu/h

מספר תפוקה Index 12

צריכת חשמל (חימום/קרור) 3 9/3 9

לחץ סטטי מפוחים 18

צריכת חשמל

רמת רעש

ספיקה 3

משקל 8

מידות (ע.ר.ג) x x110

תפוקת חימום , 0

תפוקת קירור , 0

3

2

W 55

8/ 8

Pa 225 20

98

Btu/h 8 ,2 0 10 , 1

,38

200

kg 123

cm x138x110

Inch

W

dB)A(

cfm

Btu/h 9 , 80

Index 2 0

ניתן לשנות מהירות מפוח ע”י טכנאי | 18-30C , בחימום 13-25C . טמפ' אוויר בחדר ניתנת לכיוון ע"י הטכנאי. טווח טמפ' בקירור 35C/50% RH הנתונים בטבלה בתנאים של כניסת אוויר )V/Hz/Ph( 220/50/1 הזנת חשמל | בחיבור יחידת אוויר צח למעגל קרור - יש להתייעץ עם החברה מספר תפוקה תפוקת קירור תפוקת חימום מידות (ע.ר.ג) משקל ספיקה לחץ סטטי מפוחים רמת רעש צריכת חשמל (חימום/קרור) צריכת חשמל 3/8”+ /8”+1” ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | בחיבור יחידת אוויר צח למעגל קרור - יש להתייעץ עם החברה | ניתן לשנות מהירות מפוח ע”י טכנאי | % ליעילות גבוהה -% 90 ניתן להזמין משאבת ניקוז/מסנן אוויר 3/8”+ /8”+1” ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | בחיבור יחידת אוויר צח למעגל קרור - יש להתייעץ עם החברה | ניתן לשנות מהירות מפוח ע”י טכנאי | % ליעילות גבוהה -% 90 ניתן להזמין משאבת ניקוז/מסנן אוויר FXMQ-MF יחידה לאוויר צח אופקית נסתרת x138x110 123 BRC BRC 19W 38/ 38 12 , 0 , 0 x x110 8 3 18 2 3 9/3 9 38/ 38 3 3/8”+ /8”+1” 3/8”+3/ ”+1” 200 2 0 ,38 8 ,2 0 98 225 8/ 8 55 9 , 80 10 , 1 123 20 123

צנרת (ניקוז/גז/ נוזל)

Inch

W

W

dB)A(

Pa

cfm

kg

cm

Btu/h

Btu/h

Index

3/8”+ /8”+1” 3/8”+3/ ”+1”

3

3 9/3 9

2

18

3

8

x x110

, 0

, 0

12

55

8/ 8

225

98

8 ,2 0

,38

200 2 0

123

x138x110

9 , 80 3/8”+ /8”+1” ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | בחיבור יחידת אוויר צח למעגל קרור - יש להתייעץ עם החברה | ניתן לשנות מהירות מפוח ע”י טכנאי | % ליעילות גבוהה -% 90 ניתן להזמין משאבת ניקוז/מסנן אוויר 10 , 1 123 20 38/ 38

FXNQ-A יחידה אנכית נסתרת - לחץ סטטי נמוך/בינוני FXNQ-A יחידה אנכית נסתרת - לחץ סטטי נמוך / בינוני

BRC BRC 19W BRC4 BRC519W

צנרת יניקה/ נוזל FLARE ניקוז 1/ +1/2 OD 2 mm 3/8+ /8 OD 2 mm Inch צנרת יניקה/ נוזל FLARE ניקוז צנרת יניקה/ נוזל FLARE ניקוז Inch Inch 1/ +1/2 OD 2 mm

צריכת חשמל (חימום/קרור)

רמת רעש (נמוך/בינוני/ גבוה) מספר מפוחים רמת רעש (נמוך/בינוני/ גבוה) מספר מפוחים dB)A(

ספיקה נמוך/בינוני/גבוה לחץ סטטי חיצוני רגיל/מקסימאלי ספיקה נמוך/בינוני/גבוה לחץ סטטי חיצוני רגיל/מקסימאלי cfm/Pa

משקל

מידות (ע.ר.ג) **

תפוקת קירור 23/1 בתנאים

תפוקת חימום

תפוקת קירור

מספר תפוקה

FXNQ-A יחידה אנכית נסתרת - לחץ סטטי נמוך / בינוני

BRC BRC 19W

צריכת חשמל (חימום/קרור)

משקל

מידות (ע.ר.ג) **

תפוקת קירור 23/1 בתנאים

תפוקת חימום

תפוקת קירור

מספר תפוקה

W

kg

cm

Btu/h

Btu/h

Btu/h

Index

,800

8, 30

, 00

20

dB)A( 30/28. /2 2

cfm/Pa 283/2 /22 2/10

W 1/ 8

kg 23.5

2X 9X20

Btu/h 8,800

Btu/h 10,920

Btu/h 9, 0

Index 25

cm

FXNQ-A יחידה אנכית נסתרת - לחץ סטטי נמוך / בינוני 20 , 00 8, 30 ,800 32 12,280 13, 0 11,300

BRC BRC 19W

רמת רעש (נמוך/בינוני/ גבוה) מספר מפוחים 30/28. /2 2 32/30/28 3 32/30/28 3 33/31/29 3 3 /33/32

ספיקה נמוך/בינוני/גבוה לחץ סטטי חיצוני רגיל/מקסימאלי 283/2 /22 2/10 3 1/33 /300 2/1 3 1/33 /300 2/1 1/390/3 3 9/1 83/ 12/ 0 /1 cfm/Pa 1/390/3 3 9/1 83/ 12/ 0 /1 283/2 /22 2/10

1/ 8 8/

23.5

מידות (ע.ר.ג) ** 2X 9X20 2X99X20

8,800 1 ,100

10,920 1 ,0 0

9, 0 1 ,3 0

25 0

צריכת חשמל (חימום/קרור)

משקל 2 .

תפוקת קירור 23/1 בתנאים 11,300

תפוקת חימום 13, 0

תפוקת קירור 12,280

מספר תפוקה

32

99/9

Btu/h 1 ,130 21,930 1 ,100 1 ,130

Btu/h 21, 00 2 ,300 1 ,0 0 21, 00

Btu/h 19,100 2 ,210 1 ,3 0 19,100

0 0 0 3

8/

2 .

2X99X20 2X119X20

W 99/9 110/10

32

dB)A( 33/31/29 3 30/28. /2 2 3 /33/32 32/30/28 3 33/31/29 3

kg

cm

Index

ס"מ כלול. רגליים ניתנות לפירוק. 10 /אפשרות לאוויר חוזר בחזית או למטה/**גובה הרגליים DC מנוע מפוח | )V/Hz/Ph( 220/50/1 הזנת חשמל ס"מ כלול. רגליים ניתנות לפירוק. 10 / אפשרות לאוויר חוזר בחזית או למטה / ** גובה הרגליים DC מנוע מפוח | ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל 20 , 00 8, 30 ,800 03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 13 www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות 20C DB - בחימום | 27C DB / 19C WB התפוקות הסטנדרטיות בטבלה לפי תנאי פנים בקירור ס"מ כלול. רגליים ניתנות לפירוק. 10 / אפשרות לאוויר חוזר בחזית או למטה / ** גובה הרגליים DC מנוע מפוח | ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור 1 ,3 0 19,100 03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 13 03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 13 21, 00 1 ,130 99/9 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור 1 ,0 0 1 ,100 2X99X20 2 . 3 1/33 /300 2/1 1/390/3 3 9/1 83/ 12/ 0 /1 8/ 2 ,210 2 ,300 21,930 2X119X20 32 3 /33/32 110/10 13, 0 ס"מ כלול. רגליים ניתנות לפירוק. 10 / אפשרות לאוויר חוזר בחזית או למטה / ** גובה הרגליים DC מנוע מפוח | ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור 11,300 2X 9X20 2X119X20 23.5 32 1/ 8 25 3 9, 0 2 ,210 10,920 2 ,300 8,800 21,930 32 12,280 0 0 3 110/10

3/8+ /8 OD 2 mm

1/ +1/2 OD 2 mm

3/8+ /8 OD 2 mm

15

Made with FlippingBook flipbook maker