EL AL | Atmosphere

החופשה שלכם קרובה מתמיד Vacation is comming soon

ומקבלים FLY CARD מצטרפים לכרטיס האשראי

Flycard.co.il היכנסו לאתר נק׳ מתנה 100

נקודות מתנה יינתנו למצטרפים באתר בלבד. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב 100 בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. התנאים המלאים במסמכי ההצטרפות ותקנון המועדון, כפוף לתנאי החברה.

Made with FlippingBook flipbook maker