השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

1" עיריית אשדוד – מחלקת נכסים. הודעה בדבר הגשת בקשות לתוספת הקצאת קרקע. עיריית אשדוד מ"ר עבור הקמה 500- מ"ר להקצאה קיימת בשטח של כ 60- שוקלת להקצות תוספת שטח של כ , עפ"י תכנית מס' 5 והפעלת בית כנסת, ולשנות את תשריט ההקצאה בהתאמה לתוכנית הבינוי במגרש , רח' רובע המרינה. להקצאה זו נעשתה פניה ע"י העמותה "חוכמת 46 חלקה 2791 בגוש 112/101/02/3 . המעוניינים להגיש בקשה להקצאת הקרקע או להגיש התנגדותם, רשאים 580525582 שלמה" ע"ר לעשות זאת בהודעה בכתב אל ס. מנהלת אגף נכסים עו"ד מירב ביטון, בעיריית אשדוד רח' הגדוד יום מיום פרסום הודעה זו. הועדה להקצאת קרקע, עיריית אשדוד 60 אשדוד, זאת תוך 10 העברי

15"

למכירה מ"ר, 107 חד' בזלמן ארן 4 38 מעלית, לפני תמ"א ₪ 1,730,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה ברובע י"ב רח' סיוון, 3 מ"ר, קו" 120 חד', 4 ₪ 2,300,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה + חד' בי"א ברח' כנרת 4 מעלית (אין ממ"ד, אין ₪ 1,750,000 מרפסת) תיווך רפי 050-5280-081 דירות למכירה גג, ברובע ד', + מ"ר 130 ' חד 4 דירת לא 053-7497888 לרציניים בלבד בשבת למכירה חד' בי"ז מרווח 6 קוטג' דו משפחתי ₪ 5,700,000 תיווך רפי 050-5280-081

עלות המכרז

שם המכרז

מס' מכרז

ש"ח 2,000

לעריכת ביטוחי עיריית אשדוד

6/24

09:00-13:00 בין השעות 05/05/24-09/05/24 הארכת מועד להגשה: מיום

עלות המכרז

שם המכרז

מס' מכרז

ש"ח 300

הצבה, פינוי ותחזוקה של מתקנים לאיסוף טקסטיל לצורך מחזור לביצוע עבודות שיפוצים במוסדות חינוך בעיר אשדוד

14/24

19/24

ש"ח 2,000

סטודיו ודירות להשכרה חד' ברובע ד' 4 להשכרה 052-3871711 חד' ברובע ד', 4 ללא תיווך, להשכרה 053-7497888 משופצת כחדשה, מיידי לא בשבת להשכרה סטודיו מרוהט ברובע ט״ו, כניסה מיידית 054-7455722 להשכרה קומה K . TOWERS חד׳ ב- 5 גבוהה, נוף לים, כניסה מיידית ₪ 9,000 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה חד' ברוגוזין פאן- 4 להשכרה לון, מרוהטת, מיידי ₪ 4700 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה חד', 5 וילה ברובע ד' רח' דקר נוף לים, מיידי ש"ח 11,000 תיווך רפי 050-5280-081

גישור

09:00-13:00 בין השעות 05/05/24-09/05/24 : מועד להגשה: מיום

עלות המכרז

שם המכרז

מס' פניה

ש"ח 300

שירותי ניהול ובקרה למערכות סולאריות לעירייה

206/24

09:00-13:00 בין השעות 05/05/24-09/05/24 : מועד להגשה: מיום

עלות המכרז

שם המכרז

מס' מכרז

ש"ח 500

שירותי השלמה ועדכון מידע אלפא- נומרי ומידע גרפי במערכת ייעודי קרקע של מחלקת התכנון

15/24

ש"ח 300 ש"ח 300

עריכת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך בעיר

16/24 17/24

איסוף ופינוי פסולת נייר למחזור מרחבי העיר אשדוד ואחזקת כלי אצירה ייעודיים לפסולת נייר תכנון וביצוע עבודות הקמת גשר הולכי רגל מעל רחוב שד' משה סנה

ש"ח 4,000

18/24

09:00-13:00 בין השעות 19/05/24-23/05/24 : מועד להגשה: מיום

www.ashdod.muni.il פרטים באתר האינטרנט העירוני:

ראש הרשות : ד"ר יחיאל לסרי

למכירה בית מאפה פעיל רישיון עסק + מ״ר 106 , חנויות, פינתי 2 המקום יושב על תנור + חדר הקפאה + חדר קירור + מושקע מאוד חלביה ומקפיא + לחמניות מסתובב עם עגלות ומגשים תצוגה 050-2894400 מקום עם פוטנציאל מומלץ לאנשים מהתחום לא בשבת!

עסקים

למכירה בית באופרה 2 מ"ר קו" 100 ₪ 1,100,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה מטר 20 חנות בסיטי גודל ₪ 5000 מושכרת ₪ 1,250,000 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה קומת קרקע ע"י מ"ר 180 "ג'וליה בשר" ₪ 10,000 תיווך רפי 050-5280-081

למכירה קוטג' במצב

שלד ברובע א' + דו משפחתי בריכת שחייה, יח' להשכרה 2

הסוף לטרמיטים

תיווך רפי 050-5280-081

בס"ד

47 רח' העבודה אזה"ת הקלה 08-8532222 חומרי בניין ואינסטלציה בע״מ

מכירת קרטונים חדשים בלבד למעבר דירה

47

19.4.2024

Made with FlippingBook - Online catalogs