השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

למכירה וילה ברובע א׳, קו ראשון לים, מ״ר 320 מגרש ₪ 4,950,000 לא לפספס תיווך רפי 050-5280-081 חד' באשכול, 5 , נוף לים 3 מפוארת, קו" ₪ 2,750,000 תיווך רפי 050-5280-081 ,5 , קו״ 66 ברוגוזין סטנדרטית, מיידי ₪ 1,650,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה וילה רובע ט"ו בודדת, מ״ר, 560 חד' מגרש 5 מ"ר פינתית 340 בנוי ₪ 7,400,000 לא בשבת 050-8699039 4 רובע ד' באלמוגים מ"ר, עסקה 130 חד' ₪ 1,800,000 טובה תיווך רפי 050-5280-081 למכירה מ״ר 112 חד׳ 4 פינתית, בריכת שחייה, 560 יח׳ דיור, מגרש 2 מ״ר 340 מ״ר, בנוי ש״ח 7,100,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה וילה ברובע י"ז מ"ר, בנוי 350 מגרש מ"ר, פינוי מיידי 260 ₪ 6,500,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה וילה בט״ו בודדת,

בעיר שדרות למכירה מ״ר עם 398 מגרש היתר בניה, בשכונת ₪ 1,590,000 כלניות תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד׳ 5 דירת גן ,87 בי״א ברח׳ הר מצדה מ״ר 150 מ״ר בנוי, 180 גינה, ממ״ד, חניה, מחסנים 2 תיווך רפי 053-4377586 למכירה דופלקס מארק שגאל ממ״ד + מ״ר 160 חד׳ 5 מ״ר, 20 מרפסת + נוף לים ₪ 4,290,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה מ״ר, 107 חד’ 4 בזלמן ארן, מעלית, אין ממ״ד, אין מרפסת ₪ 1,800,000 תיווך רפי 050-5280-081 ביא׳, רח׳ נחל למכירה חד׳ 5 שניר, דופלקס גג, מ״ר בנוי, 140 ,7 קומה מ״ר מרפסת, חנייה 75 3 שירותיים ו- 3 בשפע, מקלחות - מיידי ₪ 2,500,000 תיווך רפי 050-5280-081 גמישות במחיר חד' ברח' 5 למכירה האשכול, אחרי תמ״א נוף מלא לים ₪ 3,150,000 משה 050-8277754

דירות למכירה

למכירה ללא תיווך!

למכירה חד׳ בי״א 5 בנחל לכיש + מרפסת + חניה פרטית, משופצת ,1 קו״ ₪ 2,400,000 ללא תיווך 054-454-0097 לא בשבת

למכירה 3 חד' בהגנה קו" 3 3 מ- ₪ 1,330,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה דופלקס בסיטי + מ״ר 280 חד׳ 7 יח׳ דיור תיווך רפי 053-4377586 למכירה 3 חד' בהגנה קו" 3 3 מ- ₪ 1,330,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד' רובע א׳ 3 ברוגוזין, מעלית, ₪ 1,490,000 מיידי תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד' ברובע י' 3 2 מ- 2 קו" ₪ 1,590,000 תיווך רפי 050-5280-081 מ"ר 18 מ"ר, מרפסת ₪ 3,340,000 תיווך רפי 050-5280-081 ללא תיווך, מציאה! חד' משופצת, ברובע א' 5 מעלית, + ממ"ד + מרפסת + הליכה לים ₪ 1,680,000 054-5799813 למכירה פנטהאוז ברובע ד׳, מ״ר בנוי 160 רח׳ הצוללים, מ״ר מרפסת, 130 + נוף לים, משופץ תיווך רפי 050-5280-081 למכירה 170 ,10 חד' במע"ר קו" 5

חדרים משודרגת 4 מעליות, 2 באשקלון, מזגנים, ממ"ד, חניה, פינוי מיידי פרטים: 052-6685870

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד הודעת פרסום הקלה 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 1/14 /במ/ 3 כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' 10000313068 מס' בקשה רישוי זמין: 20231139 בקשה מס': 5001 תיק בנין: מהות הבקשה: אשדוד 16 מעונו: חדרה רוסטיסלב יאנצ'בסקי המבקש: תוספת שטח עיקרי בקומת + קומות 2 תוספת ממ"ד בקומת קרקע בבית פרטי בן תוספת חדר בקומה א' מעל ממ"ד. הריסת חלק מגג רעפים לטובת בניית + קרקע מרפסת לא מקורה, הגדלת מרפסת קיימת. הסדרת מצב קיים. הגבהת גדרות מהות ההקלה: באלומיניום. הבקשה אינה כוללת שינויים באינסטלציה ובחניות. . הקלה לניוד 2 . הקלה מהוראות התוכנית לבניית גג שטוח במקום גג רעפים. 1 לקומות עליונות 85 שטחים עיקריים הלא מנוצלים מוכויות של מרתף (תיקון) 200 מ"ר ל- 170 . הקלה בשטח בניה מרבי ליח"ד מ- 3 מ"ר. 30 בשיעור של כ- 125 מ"ר המותרים ל- 115 . הקלה משטח בניה מרבי בקומת הקרקע מ- 4 מ"ר. . כל המעוניין יוכל לעיין , אשדוד 16 חדרה ברחוב: 2386 בגוש: 34 מ"ר. חלקה: בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת: . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' - ה' בין https://www.ashdod.muni.il , מס' פקס 08-9238749 : . בודקת רישוי: עדן עזריאלי טלפון 8:30-11:00 השעות . כל הרואה עצמו נפגע או עלול edenaz@ashdod.muni.il : , מייל 08-8677810 להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים יום מפרסום זה. 15 במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה , רובע 37/2 חדרים, קומת קרקע ברח' המייסדים 5 . מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת מגורים בת 1 )להלן:“הנכס"( 14 : תת חלקה 33 : חלקה 2400 : י' אשדוד הידועה כגוש . ניתן יהא לראות את הנכס במועדים שניתן לבררם אצל הח"מ בכתובת כמפורט להלן. 2 .16:00 בשעה 15.10.23 . את ההצעות לרכישת הדירה יש להגיש למי מהח"מ בלבד עד ליום 3 בהצעה יש לפרט שם המציע, טל, כתובתו מס' ת.ז.או מס' ח.פ. והמחיר המוצע. אשר תחולט ככל והמציע יחזור בו מהצעתו כפיצוי 5% . לכל הצעה תצורף המחאה בנקאית ע"ס 4 מוסכם ומוערך מראש. . הפיקדון ישמש כבטוחה לחתימת חוזה המכר שינוסח ע"י כונסי הנכסים ויחתם על ידי המציע. 5 מציע שהצעתו קובלה, יחולט הפיקדון כחלק מהתמורה. הפיקדון יוחזר למציע עם קבלת ההחלטה על דחיית הצעתו. ( ובאחריות המציע בלבד לבדוק המצב הפיסי של הנכס והזכויות as is) . הדירה תימכר כפי שהיא 6 המשפטיות המתייחסות אליו. . מובהר כי לא ישולמו דמי תיווך בגין המכר מצד כונסי הנכסים. 7 . כונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והם שומרים 8 לעצמם את הזכות לנהל מו"מ לפי שיקול דעתם , עם כל אחד מהמציעים ואף לערוך התמחרות בין המציעים בכל שלב שהוא ואף לחזור ולהזמין ולהציע הצעות. . המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה באשדוד. 9 כהן שרית, עו״ד כונסת נכסים ברכיה 195 דבש וחלב 153-775014508: , פקס 077-5014508 :' טל בניאן יוסף, עו״ד כונס נכסים , אשדוד 5 שבי ציון 08-8521437 : פקס 08-8569119 :' טל

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף

358426 השבוע באשדוד / + מעריב הבוקר + מעריב , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1( 149 בהתאם לסעיף 10000251105 מס בקשה ברישוי זמין: 20230280 בקשה מס': 1332 /א תיק בנין: 458 הקלה מתכ' מפורטת מס' ד/ תוספת + אשדוד מהות הבקשה: תוספת מחסן ומצללה בקומת קרקע 14/2 המבקש: רומן אהרונוב מעונו: חורי חיים גג חדש בבית צמוד קרקע דו משפחתי + שינוי חזיתות, תוספת בניה קומה נוספת + חניה מקורה, שינויים פנימיים מ"ר לקומות 120 . הקלה לניוד שטחים עיקריים לא מנוצלים מקומת מרתף בשיעור של 1 קיים בהיתר. מהות ההקלה: . הקלה להגדלת אחוז בניה בקומה במקום 3 קומות. 3 קומות ל- 2 . הקלה במספר הקומות מ- 2 . 85 עליונות לפי תיקון בגוש: 57 . חלקה: 115% המותרים ל- 62.5%- . הקלה להגדלת סה"כ אחוזי בניה במגרש מ 4 . 44% המותרים ל- 37.5% כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר , אשדוד. 14 חורי חיים ברחוב: 2455 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : עיריית אשדוד בכתובת edenaz@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 , מס' פקס- 08-9238749 בודקת רישוי: עדן עזריאלי טלפון: 8:30 - 11:00 על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי יום מפרסום זה. 15 הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת , תוך בברכה עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

41

8.9.2023

Made with FlippingBook flipbook maker