השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

למכירה משרד חדש מסודר, נרכש לפני שנתיים, מזגן, מרוצף, שני חלונות, בהזדמנות

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 30046 תיק בנין: 1062 לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס ' תמל/ אשדוד מהות הבקשה: 4 מעונו: הבנים עיוש רפאל המבקש: 20231069 בקשה מס': מעל חניון 1 קומות ואחד בן קומה 6 מבנים. אחד בן 2 הקמת מתחם מסחר ותעסוקה בן הקלה לעניין הפחתת מקומות חניה וקביעת .1 : מהות ההקלה . 1 תת קרקעי בן קומה מספר מקומות חניה בהיתר על בסיס חישוב לפי תקנות חניה עדכניות ולא לפי הקבוע הנחיות מקצועיות עבור תקנות חניה 4.17.3 ו - 4.17.2 בתכנית, זאת בהתאם לסעיפים הקלה לניוד שטחים עיקריים הלא מנוצלים מזכויות של קומות מעל למפלס .2 .2016 בגוש: 87 : חלקה מ"ר 1600 הכניסה לקומות מתחת למפלס הכניסה בשיעור של כ- כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, 504 מגרש: 2062 שעות מענה טלפוני https:// www.ashdod.muni.il : באתר עיריית אשדוד בכתובת בודקת רישוי: אורלי אסייג טלפון: 8:30-11:00 מקצועי בימים: א' - ה' בין השעות על הרואה עצמו orlyass@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 , מס' פקס- 08-9238613 נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני יום מפרסום זה. 15 העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך 20.8.2023 : תאריך תליית המודעה עו"ד גבי כנפו, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה ב ב ר כ ה, 08-8545319 טל' מח' רישוי: 77100 אשדוד 10 עירית אשדוד, הקריה, רחוב הגדוד העברי 08-8677810 פקס: הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף המבקש: סלע בינוי בע"מ מעונו: ספיר 20231079 בקשה מס': 5868 . תיק בנין: 1062 הקלה מתכ' מפורטת מס', תמל/ קומות מעל קומת קרקע 30 יח"ד .בניין אחד רב קומות: 170 בנייני מגורים, סה"כ 3 חיפה מהות הבקשה: הקמת 7 יח''ד בכל בניין) 31 יח''ד ( 62 קומות מעל קומת קרקע סה''כ 8 יח"ד ושני בנינים גבוהים בן 108 מסחרית הכולל . הקלה 1 המבוקש מעל חזית מסחרית בת קומה אחת ושלושה מרתפי חניה משותפים לכל הבניינים. מהות הקלות: המותרים מעל 29 קומות במקום 30 ובניית 1062 לתוספת קומה אחת מעבר למספר קומות המותרים על פי תמל/ הנדרשים 15% . הקלה לצורך הקטנת שטח חלחול מ- 2 הכניסה הקובעת בבניין צפוני (במסגרת הזכויות המותרות ). (במסגרת שטחים 60% ל- 45% לצורך הגדלת תכסית המותרת מ- 1062 . הקלה מהוראות התמל/ 3 . 9% ל- 1062 עפ''י תמל/ . הקלה 5 לצורך הפניית מסתורי כביסה אל חזיתות הרחוב. 6.1.) 9 סעיף ( 1062 . הקלה מהוראות התמל/ 4 מותרים). בגוש: 87 ס"מ מעל מפלס הרחוב. חלקה: 50 להגבהת הכניסה הקובעת ביותר מ- 6.1.) 2 סעיף ( 1062 מהוראות התמל/ . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, שדרות הרצל, אשדוד : 31 ברחוב מגרש 2062 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : באתר עיריית אשדוד בכתובת מייל: 08-8677810 , מס' פקס- 08-9238619 בודקת רישוי: טטיאנה סבצ'נקו טלפון: 8:30 - 11:00 על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות tatianasa@ashdod.muni.il יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

להשכרה מ"ר, 40 בתל חי חנות/משרד שירותים, מיידי + משופץ ש"ח 4,000 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה מ"ר קרקע 100 בא.ת. מ"ר גלריה 50 + ₪ 7,500 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה מ"ר, קומת 380 ברח' הטיילת קרקע, לכל מטרה, מיידי ₪ 26,000 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה 180 ברח' הטיילת מ"ר, קומת קרקע ₪ 13,000 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה מ"ר, 42 משרד רובע א' מרוהט, עם חלוקה, נוף לים, מזגן, חניה, ₪ 4000 לא בשבת 050-8699039 להשכרה משרד ח.מ. שפירא (בניין עירייה ,1 מ”ר, קו” 32 ישן) מיידי ₪ 1,950 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה מ"ר, 70 סטודיו מרווח, מרפסת ₪ 3700 מיידי לא בשבת 050-8699039 3 להשכרה סטודיו בט"ו חד', מרפסת (לא מרתף), מיידי, מתאים לזוג ₪ 4300 לא בשבת 050-8699039 להשכרה וילה + ' חד 5 ברובע ט"ו בריכת שחייה, פינוי מיידי ₪ 12,00 0 לא בשבת 050-8699039 עסקים

/ 8357705 השבוע באשדוד / + מעריב הבוקר + ריב

הסוף לטרמיטים

בס"ד

050-5250469 לא בשבת

47 רח' העבודה אזה"ת הקלה 08-8532222 חומרי בניין ואינסטלציה בע״מ

מכירת קרטונים חדשים בלבד למעבר דירה

דירות/סטודיו להשכרה חד' בי"א, שורה ראשונה 1.5 סטודיו ,054-9522755 לים מרוהט, מיידי 054-4550522

להשכרה חד' 2 ברובע ט' סטודיו כניסה מיידית ₪ 2,600 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה מ"ר, ללא 100 חד' 4 ברובע ו' ממ"ד, ללא מרפסת, מיידי ₪ 4,400 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה סטודיו ברובע ה' אחד העם, כניסה מיידית ₪ 2,700 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה ,1 חד' קו" 4 בנורדאו ברובע א' כניסה מיידית ₪ 4,200 תיווך רפי 050-274-4566

מחסנים, משופצים לחלוטין כולל מקום למשרד 2 מ“ר, ניתן להשכיר בנפרד 100 כל אחד מתאים גם למשרדים או לגלריה, קומה ראשונה )לא קרקע(

סטודיו חדר אחד ברובע ד', קו ראשון לים, 052-6665627 נקי ומסודר

להשכרה 50 יחי׳ דיור 2 ברובע ט״ו מרפסת, כניסה מיידית + מ״ר ₪ 3,500 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה ברובע א' רח׳ ההגנה חד׳ כניסה מיידית 3.5 ₪ 3,800 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה מ"ר 120 חד' 4 ברובע י"א 1/9/23 מרפסת, כניסה + ₪ 4,900 תיווך רפי 050-274-4566

25.8.2023

30

Made with FlippingBook Learn more on our blog