השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

בעיר שדרות למכירה מ״ר עם 398 מגרש היתר בניה, בשכונת ₪ 1,590,000 כלניות תיווך רפי 050-5280-081 למכירה מ”ר, 100 חד’ 4 ברוגוזין מעלית, נוף חלקי לים, מיידי ₪ 1,700,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה בא׳ וילה של עם יח׳ דיור גדולה, בריכת שחייה ₪ 3,850,000 תיווך רפי 050-5280-081 חד' ברח' 5 למכירה האשכול, אחרי תמ"א נוף מלא לים ₪ 3,150,000 משה 050-8277754 בי״ז וילה למכירה חד׳ יפה, מגרש 5 פינתית, מ״ר 250 מ״ר, בנוי 300 ₪ 5,500,000 תיווך רפי 050-5280-081 דירת גן בשד’ יצחק 110 חד’ חדשה, 4 הנשיא מ”ר גינה 30 מ”ר בנוי, ₪ 1,950,000 מ”ר 290 קוסטה דל סול על קומה אחת, דירה + מרפסות 2 + ענקית חניה, ממ”ד ומחסן תיווך רפי 050-5280-081

דירות למכירה

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוק התכנון והבניה 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' 1965 תשכ"ה . המבקש: 10000241589 : מס' בקשה ברישוי זמין 20230121 :' בקשה מס 4319 : תיק בנין 2/30/ /במ 3 תוספת בניה כולל ממ''ד, תוספת מהות הבקשה: אשדוד. 57/3 מעונו: המלך חזקיה אלכסנדר קפץ מהות ההקלה: קומות. 3 בקומה א', בבניין מגורים קיים בן 3 ' מרפסת גג ושינוים פנימיים לדירה מס . הקלה מבניית הרחבות כולן בבת 2 . לעניין חומרי גמר, מפסיפס לגמר טיח 2/30/ /במ 3 . הקלה מתב"ע 1 בגוש: 35 לצורך בניית ממ''ד בקומה א' בלבד. חלקה: 2/30/ /במ 3 אחת לכל הגובה האגף ע"פ תב"ע . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא , אשדוד 57 המלך חזקיה ברחוב: 2396 . שעות מענה טלפוני מקצועי https://www.ashdod.muni.il : תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת , מס' פקס- 08-923-8619: . בודקת רישוי: טטיאנה סבצ'נקו טלפון 8:30-11:00 בימים: א'-ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה tatianasa@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל יום מפרסום זה. 15 של הבודקת , תוך , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוק התכנון 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ״ה 149 עפ״י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' 1965 והבניה תשכ"ה מס' בקשה ברישוי 20230524 :' בקשה מס 2644 : : תיק בנין 3/38/ , תמא 28/108/03/3 ' מפורטת מס מהות אשדוד. 25/25 מעונו: האורגים נאות כרמל פיתוח בע"מ . המבקש: 10000241819 : זמין : שינוי בדירות 20181732 ' שינוים להיתר מס על כל תיקוניה: 38 ההקלה: פרסום הודעה מכוח תמ"א ,5-7 בלובי, במאגר מים וחדר משאבות, שינויים בפתחים ובחזיתות המבנה, שינויים פנימיים בקומות . סה"כ לאחר חיזוק 38 ותוספת יח"ד אחת בקומת קרקע לבניין שנמצא בתהליכי חיזוק מכוח תמ"א 2- יח"ד. קווי הבניין הקדמיים והצדדיים לא יוקטנו מ 29 , קומות מעל קומת קרקע 7 יהיה המבנה בן מ' מגבול מגרש. הקלות 0 מ'. הקמת ממ"דים ומרפסות גג בהבלטה מקווי בניין קדמיים עד למרחק המותרים. הבלטת 40% הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין קדמי במסגרת מכוח חוק התכנון והבניה: המותרים. הקלה מתקן חניה הקבוע בתכנית לתקן חניה 10% מרפסות מעבר לקו בניין צדדי במסגרת . במידה ותקן והחניה עפ״י 1983- הקבוע בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג תכנית נמוך יותר מתקן חניה הקבוע בתקנות, יחול תקן החניה עפ"י התכנית. קביעת קרן חניה בהתאם . כל , אשדוד 9 החרצית ברחוב: 2465 בגוש: 10 . חלקה: 12/01/21 למדיניות העירייה שנקבעה ביום המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת: .8:30-11:00 . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א'-ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il edeno@ : מייל 08-8677810 - , מס' פקס 08-8545383 : בודקת רישוי: עדן יפרח - בודקת תוכניות טלפון . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות ashdod.muni.il יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 תשכ"ה – לחוק התכנון והבניה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף המבקש: 10000264208 מס' רישוי זמין: 20230517 בקשה מס': 7321 תיק בנין: 196 /במ/ 3 הקלה מתכ' מפורטת מס' תוספת בריכה שנבנתה ללא היתר, תוספת : אשדוד. מהות הבקשה 8 גילעד אריאב-אופנר מעונו: יואל משה סלומון : שטחים בקומת הקרקע ובקומה א, תוספת פרגולות, שינויים בחזיתות - הסדרת מצב קיים כולל הקלות. מהות ההקלה לצורך הסדרת בנייה 85 . הקלה לניוד שטחים עיקריים לא מנוצלים מקומת המרתף לקומות העליונות לפי תיקון 1 .הקלה בקו בניין אחורי ב 3 מ'. 3.15 מ' ל 3.5 מ 10% .הקלה בקו בניין צידי ב 2 מ"ר כולל הגדלת תכסית 70 בשטח של . הקלה בחומרי גמר מטיח אקרילי לבן לטיח אקרילי בגוון בז', בבית קיים, צמוד קרקע. 4 מ ' . 6.30 מ' ל 7.0 מ 10% כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ,אשדוד 8 יואל משה סולומון ברחוב: 2648 בגוש: 43 חלקה: שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' https://www.ashdod.muni.il : ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת 08 8677810- - , מס' פקס 089568243 בודקת רישוי : רימה פלקין - בודקת תכניות טלפון: 8:30 11:00- – ה' בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות rimap@ashdod.muni.il : מייל יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת , תוך ב ב ר כ ה, עו"ד גבי כנפו יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה , בדבר אישור תכנית 1965- לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 117 נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף שם התכנית: שינוי קווי בניין .5 : גרסת תשריט 6 : גרסת הוראות 603-1109032 מפורטת מספר מוסד התכנון המוסמך לאשר תכנית מפורטת. אשדוד. סיווג התכנית: 20 והוראות בינוי ברח' גביש כתובות שבהן .)9() א(א 62 ,)5() א(א 62 ,) א 4() א(א 62 ,)4() א(א 62 את התכנית - ועדה מקומית, לפי סעיף שטח (בשלמותה). 91 : מחלקה 2003 : גוש גושים/חלקות לתכנית: .20 ' גביש מס חלה התכנית: יחס של החלפה - תכנית יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות: ד'. 0.300 התכנית בדונם: .1 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין ובהוראות בינוי. מטרת התכנית: .603-0217844 ' מס . שינוי מתכנית בינוי מחייבת 2 . שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין לפי המסומן בתשריט ובנספח בינוי . שינוי בהוראות 3 .) לעניין פרטי הפיתוח ומיקומם במגרש (שערים, חניות, פילרים ואשפה 927/ תב . הקמת בריכת 5 .' מ 10.5- . הגבהת המבנה נקודתית בגובה פיר מדרגות ל 4 . הבינוי ועיצוב אדריכלי מ' המותרים מגבול מגרש. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה 1.0 מ' במקום 0.4 שחיה במרחק .20/10/2022 , בתאריך 56 , עמוד 10851 ובילקוט פרסומים מספר 21/10/2022 בעיתונות בתאריך התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד וניתן לעיין בה בימים וימי ג' בין 8:30-12:00 ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל. ימי ב', ה' בין השעות אשדוד. טל' 28 . ת.ד 10 . כתובת וטלפון: בית עירית אשדוד רחוב הגדוד העברי 16:00-18:30 השעות . בנוסף, ניתן לעיין בתכנית במשרדי הועדה המחוזית, מחוז דרום. 08-8677810 - פקס 08-9568168 .08-6263971 ' , באר-שבע. טל 68 . , ת.ד 4 רחוב התקווה , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד גבי כנפו בברכה, עו"ד הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוק התכנון 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ״ה 149 עפ״י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת 1965 והבניה תשכ"ה . המבקש: 10000260551 - מס' רישוי זמין 20230508 :' בקשה מס 5001 : תיק בנין 1/14/ /במ 3 ' מס תוספת ממ"ד בקומת קרקע בבית מהות הבקשה: אשדוד. 16 מעונו: חדרה רוסטיסלב יאנצ'בסקי תוספת חדר בקומה א'. הריסת חלק מגג + תוספת שטח עיקרי בקומת קרקע + קומות 2 פרטי בן . הקלה לניוד שטחים עיקריים הלא מנוצלים 1 מהות ההקלה: רעפים לצורך בנית מרפסת לא מקורה. מ"ר, ללא הגדלת 10.27- ) לקומות עליונות בשיעור של כ 85 מזכויות של קומת מרתף (לפי תיקון 2386 בגוש: 34 . הקלה מהנחיות בנייה לבניית גג שטוח במקום גג רעפים. חלקה: 2 . התכסית המותרת . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, , אשדוד 16 חדרה ברחוב: . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: https://www.ashdod.muni.il : באתר עיריית אשדוד בכתובת , מס' פקס- 08-9568340: . בודקת רישוי: לי פרץ - בודקת תוכניות טלפון 8:30-11:00 א'-ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור Leepe@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של יום מפרסום זה. 15 הבודקת, תוך , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוק התכנון 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ״ה 149 עפ״י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' 1965 והבניה תשכ"ה .10000267599 : מס' בקשה ברישוי זמין 20230509 :' בקשה מס 4261 : תיק בנין 93/ /במ 3 ' מפורטת מס שינויים פנימיים והסדרת מהות הבקשה: אשדוד. 5 מעונו: מבוא התנאים ישראל ווסרצוג המבקש: בקומה ד' ולתוספת חדרים ומרפסת גג בקומת 9 ' מצב קיים של תוספת חדר ומרפסת לדירה מס קומות על גבי קומת קרקע חלקית. הבקשה 4 הגג המשויכת לאותה הדירה בבניין מגורים קיים בן הקלה לניוד שטחים עיקריים מקומה ד' לקומת חדרים על הגג מהות ההקלה: כוללת ויתורי זכויות. מבוא ברחוב: 472 בגוש: 46 מ"ר בגין ויתורי זכויות. חלקה: 65- המשויכת לאותה הדירה בשיעור של כ . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר , אשדוד 1 התנאים . שעות מענה טלפוני https://www.ashdod.muni.il : הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד בכתובת , מס' 08-9238991 : . בודקת רישוי: מורן דבדה, טלפון 8:30-11:00 מקצועי בימים: א'-ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה moranda@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810- פקס מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך יום מפרסום זה. 15 , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוק התכנון והבניה 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ״ה 149 עפ״י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' 1965 תשכ"ה ישראל המבקש: 10000267168 : מס' בקשה ברישוי זמין 20230501 :' בקשה מס 4218 : תיק בנין 93/ /במ 3 תוספת ממ״ד, חדרים ומרפסת בדירה מס' מהות הבקשה: אשדוד. 2/16 מעונו: מבוא התנאים רוטנברג 20221217 ' בקומה ד' ובקומת הגג המשויכת לאותה הדירה על גבי תוספת המבוקשת בהיתר מס 16 קומות, כולל שינוי/תוספת סניטרית, ללא שינוי בחניה. הבקשה כוללת ויתורי זכויות על 4 בבניין קיים בן מקומה ד' לקומת חדרים על הגג המשויכת 16 ' הקלה לניוד זכויות מדירה מס מהות ההקלה: מ"ר. 57 סך ,2 מבוא התנאים ברחוב: 472 בגוש: 46 מ"ר בגין ויתורי זכויות. חלקה: 9- לאותה הדירה בשיעור של כ . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר הועדה המקומית אשדוד . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: https://www.ashdod.muni.il : לתכנון ולבניה אשדוד בכתובת 08-8677810- , מס' פקס 08-9238991 : . בודקת רישוי: מורן דבדה, טלפון 8:30-11:00 א'-ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה moranda@ashdod.muni.il : מייל יום מפרסום זה. 15 רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד 1965- חוק התכנון והבניה התשכ"ה מרחב תכנון מקומי אשדוד 603-1109032 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית מספר

למכירה וילה ברובע א׳, קו ראשון לים, מ״ר 320 מגרש ₪ 4,950,000 לא לפספס תיווך רפי 050-5280-081 תיווך רפי 050-5280-081 גמישות במחיר למכירה פנטהאוז ברובע ד׳, מ״ר בנוי 160 רח׳ הצוללים, מ״ר מרפסת, 130 + נוף לים, משופץ תיווך רפי 050-5280-081 ביא׳, רח׳ נחל למכירה חד׳ 5 שניר, דופלקס גג, מ״ר בנוי, 140 ,7 קומה מ״ר מרפסת, חנייה 75 3 שירותיים ו- 3 בשפע, מקלחות - מיידי ₪ 2,450,000 פנטהאוז ענק חדש במע”ר, עם נוף לים ₪ 6,400,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה מ״ר 180 חד׳ בדקל, 5.5 נוף מלא לים ₪ 3,200,000 תיווך רפי 050-5280-081

למכירה חד׳, נוף לים, 6 במצדה י״א + מ״ר 180 חניה פרטית מ״ר 17 מרפססת ₪ 2,800,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד’, מעלית, 4 בזלמן ארן, ממ״ד, מרפסת יש היתר ₪ 1,850,000 תיווך רפי 050-5280-081 4 למכירה בקרן היסוד מ״ר לפני תמ״א, 92 חד׳ 2 מושקעת מאוד, קו״ ₪ 1,590,000 ,4 מ בהזדמנות! תיווך רפי 050-5280-081 חד׳ בי״ב רח׳ 5 למכירה שבט דן, ממ״ד, מרפסת, 2 מעלית, יח׳ הורים, ₪ 2,570,000 חניות למכירה חד’ ממ”ד, 5 באבן עזרא מ”ר 147 מרפסת, מעלית, זקוקה לשיפוץ ₪ 2,120,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד’ בסיטי ברח’ העצמאות 4 מ”ר, ממ”ד, מרפסת, 136 מעלית + 6 חניה, קו” ₪ 2,300,000 תיווך רפי 050-5280-081 תיווך רפי 050-5280-081

למכירה וילה פינתית בודדת, מגרש

מ״ר, בט״ו רח׳ 560 אינשטיין (יש יח׳ להשכרה) פינוי מיידי ₪ 7,900,000

תיווך רפי 050-5280-081

קוטג’ רובע א’ רח’ האשל בשכון חב’ מ”ר, 340 חשמל, מגרש מ”ר 350 ניתן לבנות

תיווך רפי 050-5280-081

תיווך רפי 050-274-4566

29

25.4.2023

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease