השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ )חל"צ( - הארכה 2/2023 ' מכרז פומבי מס לאספקת שירותי ניהול אמנותי והפקה ליריד אוכל בפסטיבל 2023 מדיטרנה אשדוד הזמנה להציע הצעות המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ )להלן: "המשכן"( מזמין בזאת הצעות לאספקת שירותי ניהול אמנותי והפקה ליריד אוכל בפסטיבל "מדיטרנה אשדוד ", הכול כמפורט במסמכי המכרז )להלן: "העבודות"(. 2023 , ברחבת המשכן: 12:30 ,2023 בפברואר 26 - סיור מציעים נוסף יתקיים ביום ראשון ה באשדוד. ההשתתפות בסיור היא חובה על המציעים ומהווה תנאי 1 רחוב דרך ארץ להשתתפות במכרז. את ההצעה, בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים על ידי מציע, יש להגיש אספקת שירותי ניהול 2/2023 ' ידנית, במעטפה סגורה עליה מצוין מכרז פומבי מס , לתיבת המכרזים במשרדי 2023 אמנותי והפקה ליריד אוכל בפסטיבל מדיטרנה (, בנוכחות סמנכ"ל כספים 211 ' חדר מס 2 , אשדוד, קומה 1 המשכן )רח' דרך ארץ בלבד. על כל מציע 15:00 בשעה 2023 במרץ 2 במשכן ו/או מי מטעמו, עד ליום לקבל מהמשכן חותמת נתקבל על העמוד הראשון של הצעתו. אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט המתואר לעיל. הצעות שלא תוגשנה באופן המתואר לעיל ולאחר המועד לא תתקבלנה. • שאלות הבהרה ניתן יהיה להעביר רק לאחר השתתפות בסיור הקבלנים ועד העברת שאלות הבהרה מותנית בהשתתפות 15:00 בשעה 2023 בפברואר 28 ליום בסיור המציעים. שאלות ההבהרה יועברו בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת: .raz@mishkan-ashdod.co.il • הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז, המוצגים באתר המשכן: www.mishkan-ashdod.co.il לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מזכירות המשכן אני/מיטל. 08-9568269 בטלפון המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ )חל"צ(

19.12.09 24.2.2023

33

Made with FlippingBook flipbook maker