השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

לוח

פרנס-ישראל שניר להשכרה

שירות מקצועי אדיב ואמין

דחוף!

₪ 5,000 חד' מרוהטת, אחרי תמ"א, מרפסת, ממ"ד 5 ברובע ח' דירת ₪ 4200 חד', ממ"ד, מעלית, אחרי תמ"א 3 ' ברובע ד

למכירה

למשרדנו דרושות דירות להשכרה ולמכירה

מ"ר, חדש, 100 מרפסות 2 + מ"ר 70 ' חד 3 ברובע ח' פנטהאוז ₪ 1,650,000 בניין אחרי תמ"א מ"ר, מרפסת, מזגן, ממ"ד, מעלית שבת 85 ' חד 3 ברובע י"א ₪ 1,520,000 ₪ 2,420,000 מ"ר, מרפסת, ממ"ד, מזגן וחניה 120 ' חד 4 בי"ב

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוק התכנון 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' 1965 והבניה תשכ"ה מס' בקשה ברישוי זמין: 20211646 :' בקשה מס 4979 : תיק בנין 1/30/ /במ 3 ' מפורטת מס הסדרת מהות בקשה: אשדוד. 11 דירה 10 מעונו: המלך ירבעם מיכאל קובלר המבקש: 10000106820 בקומה א' הכולל תוספת תקרה מעל מרפסת לא מקורה קיימת 11 ' מצב קיים לדירת דופלקס מס בקומה א' והפיכה למרפסת מקורה, הפיכת גג משותף למרפסת גג מרוצפת כולל יציאה לגג, הגבהת . הקלה לניוד שטח 1 מהות ההקלה: קומות. 2 מעקה גג, תוספת בניה על מרפסת גג. בבניין משותף בן מ"ר מקומה א' לגג לצורך הסדרת בניה קיימת 7.00- , בשיעור של כ 11 ' עיקרי יחסי לא מנוצל בדירה מס בגוש: 14 מ'. חלקה: 9.60- ל 1/30/ /במ 3 מ' המותרים לפי תכנית 8.70- . הקלה בגובה בניין מ 2 . על הגג . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא , אשדוד 10 המלך ירבעם ברחוב: 2393 . שעות מענה טלפוני מקצועי https://www.ashdod.muni.il : תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת , מס' פקס- 08-9238619 : בודקת רישוי: טטיאנה סבצ'נקו טלפון 8:30-11:00 בימים: א'-ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות 08-8677810 יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוק התכנון 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' 1965 והבניה תשכ"ה 10000113880 : מס' בקשה ברישוי זמין 20211808 :' בקשה מס 4119 : תיק בנין 118/ מפורטת מס' מק מהות אשדוד. 3/1 מעונו: המלך אסא יורי מזור אשדוד, 3/2 מעונו: המלך אסא רומן מזור המבקש: תוספת בניה וממ"דים, שינויים פנימיים, גדרות חדשות, סגירת חלק מחצר משותפת ע''י הבקשה: . שבקומה קרקע 2 ,1 ' . ושינוי תוואי חצר פרטי לדירות מס 2 ,1 גידור ויצירת גישה ישירה לחצר מדירות מהות ההקלה: קומות. הבקשה כוללת סימון בניה עתידית לאגף שלם. 2 בבניין מגורים משותף בן לבנית תוספת 2/30/ /במ 3 . הקלה מבניית הרחבות כולן בבית אחת לכל הגובה האגף ע"פ תב"ע 1 , מתכנית 2 ' . הקלה לשינוי גודל תוספת בדירה מס 2 . בקומת הקרקע 2 ' ומס 1 ' ממ"ד לדירות מס . כל המעוניין יוכל אשדוד 3 המלך אסא ברחוב: 2395 בגוש: 4 . חלקה: 2/30/ /במ 3 בינוי ע''פ תב"ע לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד. בודקת רישוי: טטיאנה סבצ'נקו 8:30-11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א'-ה' בין השעות . על הרואה עצמו tatianasa@ashdod.muni.il : . דוא''ל 08-8677810 - , מס' פקס 08-9238619: טלפון נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי יום מפרסום זה. 15 הועדה המקומית הנ"ל, תוך , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוק התכנון והבניה 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ״ה 149 עפ״י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' 1965 תשכ"ה מס' בקשה ברישוי זמין: 20220635 :' בקשה מס 1355 : על כל תיקוניה: תיק בנין 38 , תמ"א 33/103/03/3 מהות ההקלה: פרסום אשדוד. 9 מעונו: הזית מ.ח פוריה ניהול נכסים בע"מ . המבקש: 10000158289 יח"ד: -חיזוק והרחבת דירות 32 , קומות מעל קומת עמודים 4 חיזוק מבנה בן :38/3 הודעה מכוח תמ"א קומות נוספות. סה"כ יהיה הבניין 2.5- יח"ד ב 24 יח"ד בקומת עמודים קיימת. -תוספת 9 קיימות. -תוספת 2- יח"ד. קווי הבניין הקדמיים והצדדיים לא יוקטנו מ 65 , קומות מעל קומת הקרקע 7 לאחר החיזוק בן 0 מ'. הבלטת ממ"דים ואלמנטי חיזוק מעבר לקו בניין קדמי עד למרחק 3- מ', קו בניין לאחור לא יקטן מ הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין קדמי ואחורי במסגרת הקלות מכוח חוק התכנון והבניה: מגבול מגרש. מ'. הקלה מתקן חניה הקבוע בתכנית לתקן חניה 3.00- מ' ל 5.00- מ', מ 2.00- המותרים ולא יותר מ 40% . במידה ותקן והחניה עפ״י תכנית 1983- הקבוע בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג הרב ברחוב: 2462 בגוש: 7 נמוך יותר מתקן חניה הקבוע בתקנות, יחול תקן החניה עפ"י התכנית. חלקה: . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית , אשדוד 6-8 אבן דנן . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א'-ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : אשדוד בכתובת . על 08-8677810 - , מס' פקס 08-8545383 : . בודקת רישוי: עדן יפרח - בודקת תוכניות טלפון 8:30-11:00 הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים יום מפרסום זה. 15 במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד

חוקי תכנון ובניה

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף ,ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 10000117471 מס' בקשה ברישוי זמין: 20220488 בקשה מס': 3439 תיק בנין: 1/125/03/3 ' הקלה מתכ' מפורטת מס קומות בקומה 3 אשדוד מהות בקשה: הריסת בית קיים ובנייה מחדש בית בן 111 המבקש: מרים כהן מעונו: מצדה מ' מגבול מגרש ל 4 . הקלה מקו בניין צידי במקום 1 חנויות מקורות. מהות ההקלה: 2 . כולל שינויים בפיתוח ו 1 מינוס .1 קומות מעל הקרקע וקומה מינוס 2 קומות מעל הקרקע, ל 2 . הקלה במניין הקומות במקום 2 מ' מגבול מגרש. 3.60 ברחוב: 2488 בגוש: 16 מ"ר. חלקה: 180 . הקלה לניוד שטח לא מנוצל ממרתף שלא נבנה לקומות העליונות בשטח של 3 . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד , אשדוד 1 שרה אמנו בודקת 8:30 - 11:00 . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : בכתובת . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה 08-8677810 , מס' פקס - 08-9238619 רישוי: טטיאנה סבצ'נקו טלפון: יום מפרסום זה. 15 מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה ,ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 10000145684 מס' בקשה ברישוי זמין: 20220434 בקשה מס': 3049 תיק בנין: 31/103/03/3 ' הקלה מתכ' מפורטת מס אשדוד מהות בקשה: תוספת שטח עיקרי, ממ"ד ומרפסת לדירה 6/3 המבקש: תהילה מור (זנגלס) מעונו: שד עוזיהו . הקלה לבניית מרפסת מעבר לקו בניין 1 קומות מעמל קומת קרקע מהות ההקלה: 6 בקומה א', בבניין מגורים בן 3 מס' . הקלה לבניין 3 מ'. 1.2 מ' ל 4 . הקלה לבניין ממ"ד מעבר לקו בניין צידי במקום 2 מ'. 3.60 מ' ל 6 % במקום 40 קידמי ב . הקלה מהוראות הבינוי לבניה שלא בעמודה שלמה בחזית 4 מ'. 3.6 מ' ל 4 % במקום 10 תוספת מעבר לקו בניין צידי ב כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית , אשדוד 6 שדרות עוזיהו ברחוב: 2460 בגוש: 72 הפונה לשד' עוזיהו. חלקה: . שעות מענה טלפוני https://www.ashdod.muni.il : המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת , מס' פקס 08-9238619 בודקת רישוי: טטיאנה סבצ'נקו טלפון: 8:30 11:00- מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני 08-8677810 - יום מפרסום זה. 15 העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

הודעה בענייני תכנון ובניה - מחלקת נכסים - עיריית אשדוד הודעה בדבר הגשת בקשה להקצאת קרקע הגישה בקשה להקצעת קרקע 580615821 עיריית אשדוד מודיעה בזאת כי, העמותה "תפארת נחמיה" ע"ר למטרת הסדרת שימוש בית ספר וגני ילדים בחלק ממבנה קיים (בי"ס שקמים לשעבר). , רובע ו'. 9 חורי חיים , רחוב 65 חלקי חלקה 2455 במקרקעין הידועים כגוש בעל עניין ו/או הרואה עצמו נפגע ו/או עשוי להיפגע ממתן הרשות דלעיל וכל המעוניין להביע עמדה רשאי אשדוד. 10 יום למנהלת מחלקת נכסים עו"ד מירב ביטון בבניין העירייה הגדוד העברי 45 לפנות בכתב, תוך הוועדה להקצאת קרקע עיריית אשדוד 248 ח 2066 אשדוד ג 0.75 X 2 הגישה 580059111 עיריית אשדוד מודיעה כי עמותת "האגודה למען הקשיש והחברה באשדוד" ע"ר מ"ר לחניה 400 - מ"ר ו 800 בקשה להקצאת קרקע ברובע ב'. למטרת הקמת מרכז לקשיש בשטח של , 248 חלקה 2066 תפעולית שתהא משותפת למבני הציבור בחלקה זו, במקרקעין הידועים כגוש , רובע ב'. 4 רחוב הרב קוק בעל עניין ו/או הרואה עצמו נפגע ו/או עשוי להפגע ממתן הרשות דלעיל וכל המעוניין להביע עמדה יום למנהלת מחלקת נכסים עו"ד מירב ביטון, בבניין העירייה רח' הגדוד 45 רשאי לפנות בכתב, תוך אשדוד. 10 העברי הועדה להקצאת קרקע, עיריית אשדוד הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוק התכנון 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' 1965 והבניה תשכ"ה 10000160018 : מס' בקשה ברישוי זמין 20220642 :' בקשה מס 3290 : תיק בנין 125/03/3 ' מפורטת מס הסדרת מצב קיים, המבוקש מהות הבקשה: אשדוד. 13 מעונו: שוחט מניה אבירם גיגי המבקש: מ"ר 15- בנוי מלבד הבריכה שחיה. תוספת שטח בקומה א' סגירת שטח מרפסת פתוחה בשטח של כ מ"ר בחצר הבית כולל חדר 35- בבניה קלה וסגירת חלל כפול ע"י בניית רצפה. תוספת בריכת שחיה כ מ"ר הלא מנוצלים 50 - ניוד שטחים עיקריים מהות ההקלה: מכונות. חניה מקורה תוספת לקיים. . הקלה לבניית בריכת שחיה 85 - מקומת המרתף לטובת תוספת שטח בקומות עיליות על פי תיקון . כל , אשדוד 13 שוחט מניה ברחוב: 2489 בגוש: 23 מ' מגבול מגרש. חלקה: 0.30 במרחק של המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת: 8:30- שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א'-ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il 08-8677810 - , מס' פקס 08-9568249 : בודקת רישוי: רימה פלקין - בודקת תכניות טלפון 11:00 . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש rimap@ashdod.muni.il יום מפרסום זה. 15 התנגדות מנומקת בשני העתקים באתר הועדה המקומית הנ"ל, תוך , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד עיריית אשדוד – מחלקת נכסים הודעה בדבר הגשת בקשה להקצאת קרקע

140 חלקה 2074 אשדוד גוש "1.5 טור על 1 רוחב

הגישה ר לחניה , רחוב 2 ע עמדה ' הגדוד

הודעה בענייני תכנון ובניה - מחלקת נכסים - עיריית אשדוד הודעה בדבר הגשת בקשה להקצאת קרקע

הגישה בקשה 580070092 עיריית אשדוד מודיעה בזאת כי, העמותה "רשת הגנים של אגודת ישראל" ע"ר מ"ר, במקרקעין 1,950 - כיתות גני ילדים בשטח מגרש של כ 6 להקצאת קרקע למטרת הפעלת מבנה שד הפרחים, רובע ח'. , בכתובת רחוב 50 חלקה 2465 הידועים כגוש בעל עניין ו/או הרואה עצמו נפגע ו/או עשוי להפגע ממתן הרשות דלעיל וכל המעונין להביע עמדה רשאי אשדוד. 10 יום למנהלת מחלקת נכסים עו"ד מירב ביטון בבניין העירייה הגדוד העברי 45 לפנות בכתב, תוך הועדה להקצאת קרקע עיריית אשדוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף

, ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף מס' בקשה ברישוי 20220484 בקשה מס': 935 על כל תיקוניה: תיק בנין: 38 /ז, תמ"א 458 הקלה מתכ' מפורטת מס' ד/ אשדוד. מהות ההקלה: פרסום הודעה מכוח 8 מעונו: שד הפרחים 15 : המבקש: אם סי מיכקשוילי 10000143940 זמין: יח"ד 8 יח"ד: - חיזוק והרחבת דירות קיימות. - תוספת 16 קומות מעל קומת עמודים, 4 : חיזוק מבנה בן 38/3 תמ"א קומות מעל קומת 7 קומות נוספות. סה"כ יהיה הבניין לאחר החיזוק בן 2.5 יח"ד ב- 12 בקומת עמודים קיימת. - תוספת מ'. הקלה בקו בניין 3 מ', קו בניין לאחור לא יקטן מ- 2 יח"ד. קווי הבניין הקדמיים והצדדיים לא יוקטנו מ- 36 הקרקע, מ' מגבול מגרש. הקלות מכוח חוק התכנון והבניה: הבלטת 0.5 קדמי למיקום מבנה מעלית וחדרי מדרגות עד למרחק כ- מ'. הקלה מתקן חניה הקבוע 2.00 המותרים ולא יותר מ- 40% מרפסות ומרפסות גג מעבר לקו בניין קדמי במסגרת . במידה ותקן החניה עפ"י 1983 בתכנית לתקן חניה הקבוע בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג – מיכשוילי ברחוב: 2458 בגוש: 33 תכנית נמוך יותר מתקן חניה הקבוע בתקנות, יחול תקן החניה עפ"י התכנית. חלקה: . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית \ מילמן\ טרומפלדור, אשדוד 15 8:30 - 11:00 : שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א'-ה' בין השעות – https://www.ashdod.muni.il אשדוד בכתובת על הרואה עצמו נפגע או עלול 08 8677810 , מס' פקס - 08 -8545383 בודקת רישוי: עדן יפרח - בודקת תוכניות טלפון: להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, בברכה, עו"ד גבי כנפו יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה יום מפרסום זה. 15 תוך , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף בע"מ מעונו: שד 14 המבקש: מיכקשוילי 20220406 בקשה מס': 2565 תיק בנין: 107/03/ הקלה מתכ' מפורטת מס' ד קומות מעל קומת עמודים שתי 4 : חיזוק מבנה בן 38/3 הפרחים אשדוד מהות ההקלה: פרסום הודעה מכוח תמ"א 2.5 יח"ד ב- 24 יח"ד בקומת עמודים קיימת. - תוספת 8 יח"ד: - חיזוק והרחבת דירות קיימות. - תוספת 32 כניסות, יח"ד. קווי הבניין הקדמי והצידיים 64 קומות מעל קומת הקרקע, 7 קומות נוספות. סה"כ יהיה הבניין לאחר החיזוק בן מ'. הקמת ממ"דים ואלמנטי חיזוק בהבלטה מקווי בניין חזית (צפון) עד 3 מ', וקו בניין אחורי לא יקטן מ 2 לא יוקטנו מ מטר מגבול מגרש. 0.2 מטר מגבול מגרש. הקמת ממ"דים ואלמנטי חיזוק בהבלטה מקווי בניין אחורי (דרום) עד 1.5 המותרים, ולא 40% הקלות מכוח חוק התכנון והבניה: הקלה להבלטת מרפסות מעבר לקו בניין אחורי (דרום) במסגרת מ'. 2 המותרים, ולא יותר מ 40% מ'. הקלה להבלטת מרפסות מעבר לקו בניין קדמי בחזית (צפון) במסגרת 2 יותר מ בגוש: 59 חלקה: 12-01-2021 קביעת תשלום קרן חניה עבור חניות חסרות בהתאם למדיניות העירייה שנקבעה ביום . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית , אשדוד 14 מיכשוילי ברחוב: 2458 8:30 - 11:00 . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : אשדוד בכתובת . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע 08-8677810 , מס' פקס - 08-9238619 בודקת רישוי: טטיאנה סבצ'נקו טלפון: יום 15 כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה מפרסום זה. הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף

עיריית אשדוד – מחלקת נכסים הודעה בדבר הגשת בקשה להקצאת קרקע עיריית אשדוד מודיעה כי העמותה "מרכז חסידי ויזניץ' מוסדות תורת משה הגישה בקשה 580476802 אשדוד" ע"ר להקצאת קרקע ברובע ח'. למטרת דונם לצורך 2.5 הקצאת קרקע בשטח של הקמת מבנה למטרת הפעלת גני ילדים, בית ספר, בית כנסת וישיבה לצעירים , בכתובת:רחוב 140 חלקה 2074 בגוש הרקפת, רובע ח'. בעל עניין ו/או הרואה עצמו נפגע ו/או עשוי להפגע ממתן הרשות דלעיל וכל המעוניין להביע עמדה יום למנהלת 45 רשאי לפנות בכתב, תוך מחלקת נכסים עו"ד מירב ביטון, בבניין אשדוד. 10 העירייה רח' הגדוד העברי הועדה להקצאת קרקע, עיריית אשדוד

עיריית אשדוד מודיעה על: אספקה, התקנה ותחזוקתשעוני נוכחות לעירייה

₪ 500 עלות המכרז | 25.22 מכרז

ורשתות תקשורת אלחוטיות לעירייה WI-FI אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות

₪ 300 עלות המכרז | 26.22 מכרז

www.ashdod.muni.il : כל הפרטים ותנאי ההצעה כמפורט באתר האינטרט העירוני בכתובת בלשונית מכרזים בלבד 09:00-13:00 בין השעות 09/06/22 עד ליום 06/06/22 הארכת המועד להגשה מיום

19.12.08 20.5. 022

28

עיריית אשדוד – מחלקת נכסים הודעה בדבר הגשת בקשה להקצאת קרקע

Made with FlippingBook Online newsletter creator