ToothWave | By Silk'n

מחקרים קליניים משתתפים ובדקו מדדי פלאק 350 מחקר פיילוט וארבעה מחקרים קליניים מבוקרים נערכו בקרב כ שבועות של שימוש 6 (רובד חידקים), אבנית, דלקות ודימומי חניכיים, כתמים וגוון שיניים לאחר בהשוואה למברשות שיניים חשמליות רגילות. ToothWave ב תמצית סיכום המחקרים תוצאות המחקרים הקליניים מראות כי בהשוואה למברשת שיניים חשמלית רגילה CVS Health ) מסוג ADA( ) המוכרת על ידי איגוד השיניים האמריקאי DentalRF (ללא , השימושבמברשת השיניים SmileSonic ProAdvancedClean SonicToothbrush מביא לתוצאות טובות יותר בכל הפרמטרים שנבדקו, וגם מפחית אבנית, ™ToothWave בעוד שבתקופת השימוש המקבילה במברשת שיניים חשמלית רגילה נצברה אבנית. מחקר ראשון להלבנת גוון שיניים והפחתת RF בטיחות ויעילות של מברשת שיניים חדשה המשתמשת באנרגיית כתמי שיניים תקציר - מברשת שיניים חדשה המבוססת על יישום תדר ToothWave להעריך את ההשפעה של מטרה: .ADA רדיו - על כתמי שיניים וגוון בהשוואה למברשת שיניים חשמלית המאושרת על ידי ביקורים קליניים 4 , כולל Randomized single blind בוצע מחקר פרוספקטיבי השוואתי מתודות: שנערכו אחת לשבועיים. הנבדקים חולקו באקראי לאחת משתי קבוצות מחקר, שקיבלו או את , וצחצחו SmileSonic Pro Advanced Clean - או את המברשת ToothWave מברשת השיניים שבועות. כתמי שיניים וגוון הוערכו באמצעות 6 שיניים פעמיים ביום במהלך תקופת בדיקה של שבועות 6- ו 4 , בתחילתהמחקר ולאחר Lobenestain indexandVitaBleachedguide3DMaster של צחצוח. התוצאות הושוו בכל קבוצה ובין הקבוצות. בין הקבוצות הושוו גם ערכי דלתא (הפחתה מקו .the Mann Whitney non-parametric model הבסיס). ניתוחים סטטיסטיים נערכו באמצעות בקבוצות הבדיקה והביקורת בהתאמה) סיימו את 43 ו 41( ) נבדקים 84( שמונים וארבעה תוצאות: המחקר. בתחילת המחקר, הקבוצות לא נבדלו באופן משמעותי בציוני הממוצע של מדדי המחקר הראתה ירידות משמעותיות בכל ToothWave ). לאחר שישה שבועות של צחצוח, קבוצת p≥0.667( המדדים שנבדקו בהשוואה לקבוצת הביקורת. בנוסף, ערכי הדלתא של הציונים שנמדדו היו גבוהים ). לא דווח על בעייתיות p≤0.001( בהשוואה לביקורת ToothWave יותר באופן משמעותי בקבוצת בשימוש או על תופעות לוואי הקשורות למכשירים במהלך המחקר. הניבה יתרונותמשמעותיים Radiofrequency המבוססתעל ToothWave מברשתהשיניים מסקנה: ,ADA בהפחתת כתמי השיניים והלבנת גוון השיניים בהשוואה למברשת שיניים חשמלית מאושרת בה השתמשה קבוצת הביקורת. מקור Liora Levi, Kimberly R Milleman, Jeffery L Milleman, et al. Safety and Efficacy of a Novel Toothbrush Utilizing RF Energy for Teeth Shade Whitening and the Reduction of Teeth Stains. Adv Dent & Oral Health. 2020; 12(3): 555831. DOI::10.19080/ADOH.2019.11.555831

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online