חוברת למיצוי זכויות לגמלאיות ולגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית

%

אופן חישוב הקצבה מהי משכורת קובעת?

משכורת קובעת מורכבת משכר יסוד (משולב) הנקבע בהתאם לדירוג, לדרגה, לוותק ולתוספות קבועות ששולמו בערב הפרישה והוכרו על ידי הממשלה כתוספות קבועות לצורך תשלום גמלאות. מהו אחוז הקצבה? מהמשכורת הקובעת. 2% על כל שנת עבודה הינך זכאי/ת לקצבה בשיעור שנה יקבל בגין כל שנת שירות 35 עובד שעבד בשירות המדינה לדוגמה: מהמשכורת הקובעת 70% . דהיינו - זכאותו לקצבה תהיה בשיעור של 2% .) 35X2%=70%(

אופן חישוב הקצבה ותשלומים שנתיים 14

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease