עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בגיליון מה

9 - 8

לחיקוי מודל רביעה - אבו סראב

11 - 10 14 - 12 17 - 16 21 - 20

בהוראה חדשנות כהנים פריאל

האוויר מזג שינויי לחשוב אותנו הביאו

קשבת אוזן אלמוג ארנה

ך " התנ כלת סיגל אשר בר מיכל

לקדם מתכוון ואני , הלאומי העדיפות סדר לקיימות הספר - בית עם בשיתוף העניין את . גוריון - בן באוניברסיטת אקלים ושינויי המניעתי במישור נפעל משותפים בכוחות ." האלה לשינויים טוב מענה לנו שיהיה כדי הספר - בית מנהל ,' דוידוביץ נדב ' פרופ גוריון - בן באוניברסיטת הציבור לבריאות מזג " : באומרו המצב חומרת את הדגיש , בנגב עדיין זה ! אנשים הורג כבר הקיצוני האוויר מצביעים הנתונים אך כמשבר נתפס לא 50 %- כ של בשיעור בתמותה עלייה על , לדבריו ." האוויר מזג משינויי כתוצאה קשב , ממשלתית מחויבות , המודעות העלאת , למדיניות מדעיים מחקרים ותרגום ניהולי באופן אותם ליישם נדע אם לנו שיסייעו הם ." מיידי הספר - בבית חוקרת , שפירא סתיו ר " ד - הבן המסלול וראש הציבור לבריאות ציינה , חירום ברפואת שני לתואר גוריוני זיהוי מחייבת אסון עם מיטבית שהתמודדות בטחון רשתות של ויצירה פגיעות אוכלוסיות באופן מתבטא קהילה של חוסנה " . סביבן ביותר החלשים לחברים דואגת היא שבו . סיכמה ," בה , בילנקו נטליה ' פרופ : דברים נשאו עוד ר " ד , גוריון - בבן הציבור לבריאות הספר - מבית לבריאות ראשית טוקסיקולוגית , ברמן תמר ברש פול ' פרופ , הבריאות במשרד וסביבה באוסטריה פרויד זיגמונד מאוניברסיטת ; ב " בארה פרסון ' ג תומאס ואוניברסיטת מוצרי אלקטרה ל " מנכ , שווימר וצביקה . צריכה

על קיצוני אוויר מזג של השפעותיו שארגנה מיוחד בכנס נדונו הציבור בריאות עם בשיתוף בנגב גוריון - בן אוניברסיטת של בהנחייתו התנהל הכנס . הבריאות משרד ופעיל כימית להנדסה פרופסור , וולפסון עדי לקיימות הספר - בית הקמת באוניברסיטת אקלים ושינויי העלאת עם משתלבת גוריון - בן אוויר מזג של לסכנותיו המודעות הבריאות על והשפעותיו קיצוני והשתתפו , והקיימות הסביבה איכות בנושאי . תעשייה ונציגי החלטות מקבלי , מדענים בו דניאל ' פרופ , האוניברסיטה נשיא שינויי " : ואמר הנוכחים את בירך , חיימוביץ מאיתנו ואחת אחד כל . אנחנו זה אקלים יצרנו יחד . לשנות ויכול הנושא על משפיע . אותה נפתור ויחד כאוכלוסייה הבעיה את סביב להושיב צריך אקדמיה אנשי רק לא , מהנדסים , ציבור נציגי גם אלא , לשולחן לפתרונות נגיע יחד . תושבים , תעשייה אנשי ." וניישמם את שיבח , הורוביץ ניצן , הבריאות שר גוריון - בן אוניברסיטת של היערכותה הנוכחים את ושיתף אקלימיים לשינויים המוקלטת בהודעתו . מדאיגים בנתונים התופעות " : הבריאות שר אמר הכנס לבאי חווים כבר ואנחנו אלינו יגיעו הקיצוניות אקלים לשינויי המדינה היערכות . אותן בראש אותה להציב שיש סוגיה היא קיצוניים

ימי כוח שפי דור

מופק על–ידי המחלקה לפרסומים ודוברות אסנת איתן מנהלת המחלקה: 2206 רשיון מס׳ עורך וכתב ראשי חיים זלקאי צילום דני מכליס עיצוב צוות אי. אר. דיזיין בע״מ

08-6461281 טלפון: 08-6477674 פקס: zalkai@bgu.ac.il דוא״ל: http://in.bgu.ac.il/Pages/abg.aspx

| אבג 3

Made with FlippingBook - Online catalogs