עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מרום עדי : צילום

המסכה מאחורי בתפקיד מאתגרת שנה מסכמת , הסטודנטיאלית האגודה ראש יושבת , צדוק שיר חזרה בסימן , מקווה היא כך , שתעמוד החדשה הלימודים שנת פתיחת לקראת ונערכת אך , הקורונה בצל תתנהל עדיין לטובה עלינו הבאה הלימודים שנת " | לשגרה מלאה אומרת היא ," לחכות למה יש - קריאה סימני ויותר שאלה סימני פחות עם

4

חברתית מנהיגות |

Made with FlippingBook - Online catalogs