עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

לאלמוגים הלוחש אוניברסיטת בקמפוס ימית וביוטכנולוגיה לביולוגיה במסלול דוקטורנט , שפי דור מהסערה שניזוקה האלמוגים שונית לשיקום פרויקט מוביל , באילת גוריון - בן מכבר לא אילת את שפקדה

בהרבה הייתי " . מהמם ואנושי סביבתי נוף המים של השילוב אבל , בעולם מקומות עדיין מסביב וההרים המדבר עם הכחולים . אומר הוא ," מחדש פעם בכל אותי מהפנט , כיפית אווירה יש , מדהימים האנשים " זמן ' זהו . משלה ייחודי קצב בעלת והעיר לראות יכול אני אחת שעה במהלך .' אילת הטבע בשמורת ותנים יעלים , שועלים לאחר ומיד , שלי הבית מאחורי שנמצאת לווייתן בכרישי ולצפות לים לקפוץ מכן ." ימיים חיים בעלי ואינספור תופעה דור חוקר , הדוקטורט במסגרת שהיא פי - על - אף , לפניו חקרו מעטים שרק תופעת – והצומח החי ממלכת בכל נמצאת הכימרה את מכירים כולנו . הכימריזם גוף , אריה של ראש בעל יצור , המיתולוגית

ולעולם לים התמכרותו . חודשים מספר שם , זאת עם יחד ." החמירה " ו הלכה ימי התת אינו בעולם השוניות שמצב ידע תמיד דור לארץ חזר כאשר , לכן . המעטה בלשון , טוב את להגשים כדי ביולוגיה ללמוד בחר . ייעודו לחקור החליט , שני תואר סיים כאשר בוקי ' פרופ . השוניות שיקום תחום את כיום הנפוצה השיטה את שפיתח ,' רינקביץ שעוסק , ששר נדב ' ופרופ שוניות לשיקום האדום לים לעבור לו הציעו , באילת בזה המקום זהו " . שם שלו המחקר את ולבצע שוניות למחקר בארץ ביותר המתאים . שניהם לו אמרו ," אלמוגים מזה באילת מתגורר דור . עשה וכך עם עיר שגילה מספר והוא , שנים שבע

למטרה שפי דור לעצמו שם צעיר מגיל החשש . הכחדה בסכנת חיים לבעלי לעזור ובעלי הטבע של הדרגתית היעלמות מפני בהיותו , והנה . תמיד אותו ליווה החיים גוריון - בן אוניברסיטת בקמפוס דוקטורנט לעזרת להתגייס לו התאפשר באילת , בים שמצא הקסם . ימי התת העולם החיים מערכות כלל בין שקיימת הסינרגיה כבוד יראת בו עוררו במים והפיזיקליות . לים להתמכר לו וגרמו קריבי לאי הגיע הצבאי שירותו לאחר דייב ' – בצלילה מתקדם קורס ועבר קטן , חודש להישאר בכוונה הגיע הוא .' מאסטר בתור עבד שבמהלכן , שנים שלוש ונשאר . הצלילה מועדון של מקצועי ומנהל מדריך גם ועבד לתאילנד עבר זו תקופה לאחר

20

ימית ביולוגיה |

Made with FlippingBook - Online catalogs