עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פותחים שנה

להיות יכולה בצלילה עבודה " : מסביר הוא . מתגמלת מאוד בעיקר היא אך , מאתגרת - צבי , נדירים דגים , לבקר שבאים דולפינים מין לראות זכיתי ואפילו , לווייתן - כרישי , ים ( עממית בשפה ים חתול ) ריי סטינג של אני זאת עם יחד אך . למדע מוכר שאינו בזיהום ולעלייה השונית להידרדרות עד ." בים שנמצא באילת שהתרחשה , הגדולה הסופה שבים בשונית קשות פגעה , 2020 במרץ הרדודה מהשונית מחצית כמעט . סוף , הראשון הסגר במהלך . כליל נהרסה , הטבע שמורות מרשות אישורים בעזרת מדבר ' - האילתית הסביבה עמותת בחסות גוריון - בן אוניברסיטת ובתמיכת ,' וים בוקי ' ופרופ ששר נדב ' פרופ , שלו והמנחים הדוקטורנט עם יחד דור יצא ,' רינקביץ מהמכון ) נוספים וסטודנטים אורן אסא ( באילת הים למדעי הבינאוניברסיטאי אלמוגים של שברים איסוף לפרויקט . לשקמם מנת על פגועים 250 - כ נאספו צלילות מספר במהלך החול על שהיו אלמוגים של שברים הצילו ובכך , שלהם למשתלות והועברו , מכן לאחר חודשים 18 - כ , כיום . חייהם את מהם 95 % כי מתאר דור . שלום לאלמוגים . מצוין במצב נמצאים ואף שרדו להשתמש יהיה ניתן האלה באלמוגים במקום , אקטיבי שיקום לצורך בעתיד . מהשונית חדשים אלמוגים לאסוף ומתרבים הללו האלמוגים גדלים , בינתיים השיקום לתהליך יועילו ובכך , במשתלות . סוף ים שונית של , הסופה לאחר השברים איסוף במסגרת הבלתי הזבל מכמות הצוללים נדהמו תחת עדיין נתון דור . לים שנשפכה נתפסת מלראות עצוב דבר אין " : הקשה הרושם קורונה מסיכות בגלל מתים אלמוגים שאוכלים דגים לראות קשה ; אותם שכיסו סלעים ולראות שהתפרקו ניילון חתיכות שהוא בזבל שמכוסים שלמים ואלמוגים ." שלנו כולו : ענה והוא אותו שאלנו , עושים מה אז וחייבים , לים זבל לזרוק להפסיק חייבים " ." אליו תגיע לא אשפה ששום לדאוג למושבות כי במחקרו דור מצא , כה עד בה האלמוגים : יתרונות מספר יש כימריות גדול הישרדות כושר בעלי , יותר גדולים , לדבריו . יותר רחב גנטי מגוון ובעלי יותר לאלמוג לסייע יכולה כימרית מושבה

, הזה המשקל על . נחש של וזנב עז של שלו התאים כל שלא יצור הוא כימרי יצור . מקור מאותו או ביצית מאותה הגיעו יחידות מתת בנויה אלמוגים מושבת שנקראות יחדיו מחוברות אך עצמאיות עצמו את משכפל בודד פוליפ . פוליפים מושבת נבנית , בעצם וכך רבות ליחידות מתרחש הזה התהליך . שלמה אלמוגים . רבות שנים ונמשך מאוד איטי בקצב גדל , מ " ס 15 של באורך אלמוג : לדוגמה הפרדיגמה , לכן . שנים 10 - 5 במשך והתפתח שכל היא ימית בביולוגיה המרכזית . גנטית מבחינה לשני אחד זהים הפוליפים הגיעו , בתחום מחקרים לאחר , כיום , המין מאותו אלמוגים לעיתים כי למסקנה יכולים , לשני אחד פיזית בקרבה הנמצאים לא שבה מושבה וליצור להתחבר כן גם להתרחש יכול הדבר . זהים הפוליפים כל מאוד בשלב נמצא האלמוג כאשר רק . כימרית מושבה זוהי . בהתפתחותו צעיר אנשים שני בנפשכם דמיינו , בעולמנו מהיתרונות וייהנו אחת לישות שיתחברו . מהם אחד כל של והחסרונות הביולוגיה את להבין דור מנסה במחקרו יתרונותיה מהם - התופעה שמאחורי את לרתום אפשר וכיצד חסרונותיה ומהם . השוניות שיקום לתחום האלה היתרונות בפני תורה הוא אקטיבי שוניות שיקום שלבים שני על מושתתת היא . עצמה בדומה , השתילה ושלב הגינון שלב : עיקריים שלב בעצם הוא הגינון שלב . ליערנות אלמוגים מגדלים שבו , הימית החקלאות ניתן כי מתאר דור . ייעודיות במשתלות אותו לחתוך , מאוד גדול אלמוג לקחת שותלים שאותם , קטנות חתיכות לאלפי ניתן שנים שלוש עד שנה ולאחר , במשתלות . מושבות לכדי גדלים הענפים את לראות שבו שלב הוא , השתילה , השני השלב במשתלות שגדלו האלמוגים את לוקחים . פגועה בשונית אותם ושותלים מתחת התבצע שרובו , המחקר במסגרת רבייה תוצרי דור אסף , בצלילה למים הוא ." לארוות " הנקראים – אלמוגים של זורמים מים עם גדול לשולחן אותם הביא צורה ולשנות להתיישב להם ועזר מהים דור יצר המחקר לצורך . ראשוני לפוליפ או שהדביק כך ידי - על כימריות מושבות . השני ליד אחד אלו צעירים אלמוגים יישב למשתלות אותם העביר , האיחוי לאחר . שם המעקב את והמשיך ייעודיות צפות

בעלי בעולם . בעצמו ולגדול לשרוד הימי מכיוון עצום יתרון מהווה הדבר , החיים את להתאים לאלמוג מאפשר שהוא כגון משתנים לתנאים ולהסתגל עצמו אקלים שינויי , הגלובלית ההתחממות . ים וזיהום גאה באילת גוריון - בן אוניברסיטת צוות בהמשך הצלחה לו ומאחל דור של במחקר רבות לתרום שעשוי , החשוב פועלו . ולמבקריה אילת לתושבי , לשונית

שפי דור . ימי התת העולם לעזרת התגייס

שפי ודור לינדמן יואב : צילומים

| אבג 21

Made with FlippingBook - Online catalogs