עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

לבנות מי על יש הדוגמאות אחת היא בניין להנדסת המחלקה מעולות חוקרות של המוצלח לשילובן ." גברי " ל נחשב לאחרונה שעד במקצוע חוקרת ,' גריגורוביץ מרינה ר " ד היא מהן אחת גלאט בפרס שזכתה , במחלקה ומרצה . פ " תש הלימודים לשנת בהוראה להצטיינות הרמן ד " עו של בשמו מוענק היוקרתי הפרס זיכרונם גלאט ודיויד לובה , הוריו לזכר גלאט פעילים וחברים ישראל אוהבי שהיו , לברכה נבחרו ות / המרצים . ב " בארה הציונית בתנועה ההוראה איכות סקר תוצאות בסיס על והסטודנטיות הסטודנטים בקרב שנעשה . הקודמת הלימודים שנת במהלך

להנדסה במחלקה אורחת מרצה היתה אריזונה באוניברסיטת וסביבתית אזרחית באוניברסיטת אזרחית להנדסה ובמחלקה במרכז דוקטורט - בתר ועמיתת פרדו מתקדמים מלט מבוססי לחומרים . באילינוי ווסטרן ' נורת באוניברסיטת התפרסמו עטה פרי מאמרים 100 - מ יותר

ברור היה שלנו הקשר מראשית מצאנו . ביחד הכול עושים שאנחנו לחוות יכולים שנינו שבה דרך לטפל , שלנו הבת של הגידול את ולקיים לפתח וגם הבית במטלות ." ומשמעותית מספקת קריירה ? בעבודה ל יפוק גור מה את מאוד אוהבת אני . הכול " עם העבודה ואת שלי המחקר , שלי והקולגות המחקר תלמידי ללמד אוהבת אני . ובעולם בארץ עליי שמטילים פעם בכל ומתלהבת ." ניהוליים תפקידים לחוקרות נותנת היית טיפ איזה ? צעירות יש אם , עצמכן עם כנות תהיו " ומרגישות אוהבות שאתן משהו אותו תעשו פשוט , עבורכן שנכון מתגובות או מכישלונות לחשוש בלי תמיד שלי והסביבה הבית , ולרקפות מאוד הם , ובפרחים בצמחים מלאים בהם משקיעה ואני לליבי קרובים ." שלי מהזמן הרבה , באוניבר יטה חוקרת היית לא א ? להיות רוצה היית מה כאש בוערת המחקרית הפעילות " עצמי את רואה לא אני , בעצמותיי ממנו נהנית שאני אחר משהו עושה אותי שדחף מה גם וזה מחקר מלבד מעט לא על ולהתגבר להתמודד דוחקים היו אם . הדרך במהלך קשיים היה המחקרי והעיסוק , לפינה אותי חוזרת הייתי אולי , מהפרק יורד ." ברמנית הייתי שבהם לימים ? בעיניי לחיקוי ראויה אישיות אישה הייתה היא . אלוני שולמית " רבות שנאבקה ודעתנית חזקה , האישה וזכויות האדם זכויות על ." לליבי קרובים שמאוד נושאים ." הסביבה של אוהדות לא ? עליי ידענו שלא דברי לסחלבים חולשה לי יש "

. בינלאומיים עת - בכתבי ? של מאמי האני מהו ." לוותר לא " . ונמקי פרטי , אנא

אותי שיבצו הצבאי השירות בזמן " בתור הים חיל של ההדרכה בבסיס , ל " בצה הראשונה לים " הסטי מדריכת נחשב זה היום . בלבד גברים עם כמובן שנוי מאוד היה זה אז אבל נשי תפקיד רבים קשיים עליי והערימו במחלוקת אי הרבה לאחר . אישה היותי מעצם שלא הפיקוד מצד שחוויתי נעימויות החלטתי , הזה ' הדרך פורץ ' הצעד את אהב ופחות יותר נשי לתפקיד ולעבור לוותר שזוהי החלטתי זו בנקודה . ומאתגר מעניין תפקיד על מוותרת שאני האחרונה הפעם לא גברית סביבה בגלל רק ומעניין מאתגר ." היה כך ובאמת . מפרגנת

לאוניבר יטת שהגעתי מהרגע תחושת את אהבתי גוריו - ב שניתנו האישי והמרחב השייכות אנשי הרבה פה הכרתי . כא לי לי ו ייעו בי שתמכו נפלאי הדר לאור

' גריגורוביץ מרינה ד"ר . גלאט שם על בפרס זכתה אומרת ," בשבילי גדול כבוד היא בפרס הזכייה " שהסטודנטים לכך סימן זהו " .' גריגורוביץ ר " ד . בהוראה והַשקָעָתי עבודתי את מעריכים אותי משמחת . גדולה זכות בהוראה רואה אני בעיצוב שותפה להיות לי שניתנה ההזדמנות , לעתיד ומהנדסות מהנדסים של דרכם וגיבוש אני . והכוונה תמיכה ידע הקניית ידי - על וזאת בסקר שהשתתפו הסטודנטים את מוקירה ." שלי ההוראה איכות את והעריכו ובימים , המחלקה בוגרת היא ' גריגורוביץ ר " ד דוקטורט פוסט השתלמוית שתי עושה אלה באוניברסיטת הראשונה - מקוונת במתכונת המחלקה במסגרת והשנייה , יורק - בניו קולומביה . בנגב גוריון - בן באוניברסיטת בניין להנדסת

ע אקדמית קריירה משלבת את כיצד ? משפחה חיי בתחום לי עזרו עיקריים דברים שני " מפרגנים מאוד ובת זוג בן , אחד מצד : הזה , שני מצד . הדרך כל לאורך בי שתומכים הצרכים את להטמיע חשוב לי היה תמיד . משפחתי של במודעות שלי והשאיפות המטלות כל את חולקים זוגי ובן אני . שוויוני באופן והמשפחתיות הביתיות

| אבג 9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online