עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

לשלושת לימודיי במהל גוריו - ב אוניבר יטת התארי ואני , שלי השני הבית הייתה ולהמשי לחזור וגאה שמחה כחברת גל כא דרכי את . פתוחות בזרועות והתקבלה , גוריון ובני היא עברו הבידוד תקופת את לרשותה שהעמידה בדירה משפחתה יתד תקעו ובהמשך , האוניברסיטה . שבלהבים בביתם עד , דבר כמעט עשו לא שם לאנגליה חודש בשלהי . המדיניות את ששינו , לסגר נכנסה בריטניה גם 2020 מארס הספר - ובתי המעבדות , האוניברסיטה עד הילדים עם בבית שהיינו כך נסגרו , האחרון באוגוסט ארצה שלנו לחזרה ." שנים שלוש אחרי עוד שכן , פנים לגלית האיר המזל הגישה הקורונה מגפת פרוץ לפני להנדסה במחלקה לעבודה מועמדות - בן באוניברסיטת רפואית - ביו ? גוריו - ב דווקא למה , ראשון תואר ) שנים 12 במשך " גוריון - בן אוניברסיטת ( ושלישי שני שמחה ואני , שלי השני הבית הייתה כאן דרכי את ולהמשיך לחזור וגאה ." סגל כחברת ? צעירות לחוקרות טיפי הפוסט של החוויה על תוותרו אל " על תוותרו ואל , ל " בחו דוקטורט , הקשיים כל עם . האקדמי החלום לכל ומגבשת מדהימה בחוויה מדובר ." המשפחה ? של ההשראה מקורות למצוינות אותי חינכו הם . הוריי " להשיג שאוכל האמונה את בי והחדירו גם , להתייאש שאסור , שארצה דבר כל ." המטרה להשגת עד , קשה אם

לממלכה המשפחה עם שהגיעה במחלקה לעבוד החלה המאוחדת .' קיימברידג באוניברסיטת להנדסה , קשה היה לאנגליה המעבר " ," אנגלית ידעו שלא לילדיי במיוחד של הראשונים בימים גלית נזכרת אחרי אבל " , לים מעבר דוק הפוסט הילדים , התאקלמות חודשי מספר בעלי , השפה פערי את הדביקו כבר הייתי ואני שני תואר התחיל אבל . במעבדה הניסויים בתוך עמוק על ויתרנו לא , העומס כל למרות ומרחבים מקומות לגלות האופציה . שבוע סוף בכל חדשים ירוקים את ניהלתי כשנה במשך , בנוסף ScienceAbroad ארגון של הסניף את להדק שמטרתו ' בקיימברידג הישראלים המדענים בקרב הקשרים ." ל " בחו הנמצאים שלה השלישית השנה באמצע , ואז עקבנו " : הקורונה הגיעה ' בקיימברידג והחדשות , מהארץ הדיווחים אחרי שבישראל אותנו לימדו הסגר על בניגוד , ברצינות למגפה התייחסו חודשי מ פר אחרי אבל , אנגלית את הדביקו הילדי התאקלמות עמוק כבר הייתי ואני השפה פערי במעבדה הני ויי בתו עם מתמוססים ) נספגים שתלים במהלך . ואבץ מגנזיום בסיס על ( הזמן . ילדים שני וילדה נישאה זו תקופה ותחום המרשימים כישוריה סללו , התמחתה שבו הייחודי המחקר לפוסט לוי - קטריבס ר " ד של דרכה את האוניברסיטאות באחת דוקטורט אחרי אחדים ימים - בעולם הידועות , קשה היה לאנגליה המעבר ידעו שלא לילדיי במיוחד

הגיעה לוי - קטריבס גלית ר " ד מאוניברסיטת היישר אלינו וצורפה , באנגליה ' קיימברידג המחלקה של הבכיר האקדמי לסגל משנת החל רפואית - ביו להנדסה היא מומחיותה . א " תשפ הלימודים גלית ר " ד של מחקריה מתמקדי לוי - קטריב חומרי בפיתוח לשימושי מתקדמי רפואיי - ביו : צעירות לחוקרות טיפ של החוויה על תוותרו אל ואל , ל " בחו דוקטורט הפו ט . האקדמי החלו על תוותרו בחוויה מדובר , הקשיי כל ע המשפחה לכל ומגבשת מדהימה מתקדמים חומרים פיתוח בתחום בטכנולוגיות רפואיים - ביו לשימושים . ממדית תלת הדפסה של פרויקטים שלושה מחקריה במוקד : מדבריה כעולה , השראה מעוררי של שתל בהדפסת עוסק האחד " שתל פיתוח - השני ; הירך מפרק תרופה של מבוקר שחרור המאפשר ; מוח בסרטן לטיפול כימותרפית - ארבע בהדפסה מתמקד והשלישי באמצעות עצם רקמת של ממדית ." ביולוגי חומר עם חיים תאים שילוב מתוצרת היא המחוננת החוקרת הראשון התואר את : לבן כחול עשתה המתקדמים והתארים חומרים להנדסת במחלקה תחת , בנגב גוריון בן באוניברסיטה מחקרה . אגיון אלי ' פרופ של הנחייתו של בפיתוח עסק לימודיה בתקופת

רפואית - ביו הנדסה |

10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online