עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מבינה בניי עומדת פלד עלוה ' פרופ להנד ת המחלקה בראש באוניבר יטת בניי מחקרה | בנגב גוריו - ב של בפיתוח מתמקד מתקדמות טכנולוגיות ידידותיי בנייה וחומרי ל ביבה . ובשפע , ג " באב בניין להנדסת המחלקה בנוגע בגרמניה שנעשו מחקרים לצד , הבנייה בתעשיית פחמן בבדי לשימוש הצעקה . חידושיה את פלד ' פרופ תרמה לייצור טכנולוגיה פיתוח : האחרונה , למשל ) מבטון קונסטרוקטיביים אלמנטים בדי באמצעות המחוזקים ( ותקרות קורות במקום ( פחמן מסיבי העשויים ) טקסטיל לדברי . המסורתית בבנייה מפלדה מוטות בדים באמצעות הבטון חיזוק , פלד ' פרופ תחת עמידותו ואת חוזקו את משפר כושר את משפר בהם והשימוש , עומסים במבנה המתפתחים העומסים נשיאת שמחוזקים המסורתיים למבנים בהשוואה . מפלדה מוטות באמצעות בבדי השתמשו בגרמניה אתרים בכמה , נוספים ומבנים סככות הקמת לצורך פחמן במרכיבים השימוש להרחבת לצפות ויש . הבנייה בעולם הטקסטיל מעולם בהצטיינות ראשון תואר סיימה עלוה תואר , שנקר במכללת טקסטיל בהנדסת למדעי בפקולטה בהצטיינות סיימה שני בעלת ; העברית באוניברסיטה הטבע . מהטכניון אזרחית בהנדסה דוקטור תואר

גרא בר הלל : צילום

חדשניות טכנולוגיות בפיתוח עוסק בנייה בחומרי שימוש העושות באופן שיצמצמו אלטרנטיביים השלילית ההשפעה את משמעותי . הסביבה על הבטון של : צעירות לחוקרות טיפ יש א , עצמכ ע כנות תהיו ומרגישות אוהבות שאת משהו תעשו פשוט , עבורכ שנכו או מכישלונות לחשוש בלי אותו ה ביבה של אוהדות לא מתגובות ' פרופ מסבירה סמכותי בטון הנפוץ החומר הוא בטון כי פלד לאחר לנפש בעולם ביותר והנצרך עם וגוברת הולכת וצריכתו , מים למבנים בדרישה גידול עקב השנים המודרני לעולם שיתאימו ותשתיות צמצום . באוכלוסייה ולגידול בחוזק לפגוע מבלי בבטון השימוש חשיבה הצריך ואמינותו המבנה והמון תעוזה , לקופסא מחוץ לראש שיש תכונות – יצירתיות

המחלקה ראש , פלד עלוה ' פרופ בתחום מומחית היא , בניין להנדסת בפיתוח מתמקד מחקרה . הירוקה הבנייה בנייה וחומרי מתקדמות טכנולוגיות של שייעשה בשאיפה , לסביבה ידידותיים והחומרים השיטות במקום שימוש בהם . עולמנו על לרעה שמשפיעים את ליווה הגדול והטיול הצבא אחרי . פרקטי מקצוע ללמוד עז רצון עלווה אופציה ומצאה מלגה חיפשה היא שנקר במכללת ללימודים מתאימה ניסתה התואר בסיום . טקסטיל בהנדסת הבינה , התעשייה בעולם להשתלב למקום וחזרה , בשבילה לא ממש שזה מהרגע " . לאקדמיה – נהנתה מאוד שבו אהבתי גוריון - בן לאוניברסיטת שהגעתי האישי והמרחב השייכות תחושת את פה הכרתי " . אומרת היא ," כאן לי שניתנו וסייעו בי שתמכו נפלאים אנשים הרבה ." הדרך לאורך לי ' פרופ של העיקרי המחקר תחום מרוכבים ובטון מלט חומרי הוא פלד בטון ובמיוחד , גבוהים ביצועים בעלי מחקרה .( TRC ) בטקסטיל מחוזק

הסביבה הגנת |

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online