עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שלו - הראל אילת : צילמה

( הקורונה משבר לפני צולם ) י ' קלעג תהילה ר " וד , לבינסון - בראון ארנה ' פרופ , כף אבו סארה ר " ד : לשמאל מימין , מחקר אוכלוסיות שלוש סקרו

בי מינוריי הבדלי זיהה מ וגו ראשו מחקר הבריאותי המשבר בהשפעת באר השונות האוכלו יות פערי צמצמה הקורונה הישראלית בחברה

מצב בזמן , הקבוצות שלוש בקרב ( כנסת . בריאותית מגיפה של מתמשך לחץ חרדים יהודים 243 , חילונים יהודים 248 השתתפו ישראל מדינת אזרחי ערבים 203 - ו הסגר לפני אחדים ימים שנערך בסקר מצביעים הנתונים , החוקרות לדברי . השני מאוד גבוהות ודיכאון חרדה רמות על והאוכלוסייה החילונית האוכלוסייה בקרב הייתה הכעס רמת כאשר , בארץ הערבית אך , האוכלוסיות שלוש בקרב ביותר גבוהה גבוהה הייתה היא והערבים החילונים בקרב . החרדים בקרב מאשר יותר בין פער סגירת על מעידים הממצאים הערבית החברה לבין החילונית החברה תחלואה נתוני למרות : החרדית החברה הנפשי החוסן מנגנוני כי נראה , גבוהים משאבי מנגנוני והפעלת החרדים בקרב בקבוצות מאשר יותר גבוהים , ההתמודדות . אחרות כהבעת השאר בין נמדד קהילתי חוסן . ירוד רוח ומצב דכאון על בדיווח בקרב נרשם נוסף מפתיע נתון

גבוהות רמות לראות רגילות לא אנחנו " היהודים בקרב נפשית מצוקה במדדי כאלו סארה ר " ד הפסיכולוגית אומרת ," החילונים הערבית החברה בקרב , זאת לעומת " , כף - אבו עקביים ממצאים היו הקורונה משבר לפני מצוקה של גבוהות רמות על המצביעים , החילונית הישראלית לחברה ביחס נפשית צומצמו החברות שתי בין הפערים כי ונראה ." הקורונה משבר בזמן , הפסיכולוגיים התסמינים עוצמת שערכו במחקר נבחנו , וכעס דיכאון חרדה המחלקה ראש , לבינסון בראון ארנה ' פרופ ראש , כף אבו ר " ד , תחומיים - רב ללימודים ר " וד סכסוכים וישוב לניהול התוכנית ומדיניות לניהול המחלקה מן י ' קלעג תהילה

הודגמו הקורונה משבר לפני עקביים ממצאים הערבית בחברה של גבוהות רמות על המצביעים לחברה יחסית נפשית מצוקה ונראה , החילונית הישראלית החברות שתי בין הפערים כי המשבר בהשפעת צומצמו הללו הבריאותי גם במחקרן בחנו שלושתן . ציבורית , תקווה של אישיים חוסן משאבי לראות היכולת ) קוהרנטיות תחושת קהילתי חוסן ,( כמשמעותי העולם את וחברי ממשלה ) הציבור בנבחרי ואמון

בקהילה מעורבות |

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online