עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

וייסר אורלי

מהרבני ציפי

ע טובה כימיה האוניבר יטה , לכימיה במחלקה המינהל על הממונה , מהרבני ציפי עבודה מוסר על עשורים כשלושה במשך מקפידה ראויים שלה האנוש שיחסי מעידים עמיתיה . גבוה אווירה סביבה ומשרה ואכפתית קשובה שהיא , לציון חותמת לאחרונה קיבלו והפירגונים המחמאות . נעימה המצטיינת המנהלנית " בתואר הכתרתה עם רשמית " לכימיה הישראלית החברה מטעם 2020 לשנת . לתואר המתלווה שחר אמיר בפרס וזכייתה שירותה ובתום , שבע בבאר נולדה ציפי ; בחייה הסטודנטיאלי הפרק את התחילה הצבאי בספרות ראשון תואר סיימה גוריון - בן באוניברסיטת לבין בין . בספרות שני לתואר ולמדה עברית ולשון 1989 בשנת . הוראה לתעודת לימודיה את סיימה והטכני המינהלי לסגל והצטרפה לאוניברסיטה חזרה שהיא תפקיד - לכימיה במחלקה המינהל על כממונה . שנה 32 - ל קרוב ברציפות ממלאת צוין ," המחלקה בגיבוש מרכזי גורם היא ציפי " הראשונה הכתובת היא " . הפרס ועדת בנימוקי לפתור מנת על או נושאים לקדם כדי אליה שפונים אישית בין תקשורת ביכולת מבורכת היא . בעיות ." דורש לכל ויעיל סבלני שירות ומעניקה , גבוהה הישראלית החברה שפרס הרביעית השנה זוהי . מצטיין למנהלן מוענק שחר אמיר של לזכרו לכימיה , מ " בע ביואנליטיקס חברת תרומת , הפרס הענקת . לכימיה הישראלית החברה של 86 - ה הכנס עם השתלבה

נשיא במלגת זכתה המדינה למצוינות , ריבלין ראובן , המדינה נשיא מלגות 12 מתוך 2 לדוקטורנטית הוענקו 2020 לשנת מדעית וחדשנות . בנגב גוריון - בן מאוניברסיטת ודוקטורנט להנדסת דוקטורנטית , וייסר אורלי היא הזוכות אחת 10 . בנגב גוריון - בן באוניברסיטת וניהול תעשיה הם אף זכו גבוהה להשכלה אחרים ממוסדות דוקטורנטים . גובהה שקלים אלף 150 , היוקרתית במלגה ככלי מידע ניתוח במיומנויות עוסק וייסר אורלי של מחקרה , היכולות , הצרכים בהבנת יסייע המחקר . אזרחים להעצמת בניתוח מומחים שאינם מי של הפעילות ואופן המיומנויות לקראת יותר טובה להיערכות , השאר בין , ויתרום נתונים בלתי דמוקרטי שיח לעודד שתכליתו פרסומים מאגר הקמת מדיה לצרכני לאפשר עשוי המחקר מסקנות יישום . תלוי . ותקשורת מידע בטכנולוגיות יעיל באופן להשתמש מן רביד גלעד ' פרופ של בהנחייתם נעשה המחקר גוריון - בן באוניברסיטת וניהול תעשיה להנדסת המחלקה באוניברסיטה לניהול המחלקה מן קלמן יורם ' ופרופ , בנגב ולמידע למדיה המעבדה עם פעולה בשיתוף הפתוחה . במסגרתה הפועלת מדעית וחדשנות מצוינות לקידום קרן מפעיל הנשיא בית היוקרתית המלגה . איכותי אקדמי ומחקר הכשרה לעודד כדי שמחקרם מצטיינים לדוקטורנטים לשנה אחת מוענקת נבחר שעברה בשנה . הנשיא שבוחר מדעי בתחום עוסק המלגות הוענקו והשנה ," ושלום ריבונות , ריבון " הנושא טריטוריה , ריבונות " ב עוסקות שעבודותיהם לדוקטורנטים ." הדיגיטלי בעידן ודמוקרטיה

| אבג 5

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online