עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

, ונצליח נעשה ביחד רימר הילה ר " ד מגדרית להוגנות האוניברסיטה נשיא יועצת הנהגתה על גוריון - בן בקהילת גאה אני . למאמץ שהצטרפו וחבריה חברותיה ועל בתקופת וקריירה הורות עם האקדמי . הקורונה הוגנות לקידום ועדה תת יסדנו • . והטכני המינהלי בסגל מגדרית שוויונית לכתיבה המודעות את הגברנו • יוצרת ששפה הבנה מתוך , מגדרית . מציאות קבלת לצוותי סדנאות סדרת השקנו • הטיות בנושא באוניברסיטה החלטות . סמויות מגדריות פקולטיות גיוון תוכניות פיתחנו • לכל הייחודיות לסוגיות כמענה . פקולטה סגל תיקי של יזומה בדיקה עודדנו • הבנה מתוך , קידום לקראת אקדמי הקידום את מליזום נמנעות שנשים . עצמן של ותקנות נהלים בהתאמת השקענו • . מגדרית הוגנות לקידום , ולבסוף בוועדות מאוזן מגדרי ייצוג קידמנו • עידוד ידי - על בתחילה , האוניברסיטה לוועדות מועמדות להציג סגל חברות , לנשים הצבעה ועידוד המינויים בסנאט החלטה ידי - על ולאחרונה באמצעות , המחייבת האוניברסיטה מאוזן מגדרי ייצוג , תקנוני שינוי . מרכזיות בוועדות מסתמן הללו מהצעדים אחד לכל מעבר ניכרת . הארגונית בתרבות כולל שינוי השוויון חשיבות של גוברת הערכה . ורבות רבים של והתגייסות המגדרי מעודדת , מרגשת כאן הנושבת הרוח בדרך ולהתמיד להמשיך כוח ונותנת . נותרה שעוד הארוכה

. הסטודנטיאליים של ההרשמה לעידוד פעלנו • טק - ההיי למקצועות סטודנטיות . ומלגות שיווקי קמפיין באמצעות תואר לתלמידות מלגות הענקנו • . הערבי מהמגזר מחקרי שני דוקטורנטיות לעודד המשכנו • ל " בחו דוקטורט - לפוסט לצאת ומלגות סדנאות עם בשילוב . דוקטורט לפוסט להעצמת פעילויות העמקנו • הקשורים בנושאים סגל חברות בין ולאיזון קריירה לפיתוח . אישיים וחיים קריירה הנציבה עם פעולה שיתפנו • ועד ועם מיניות הטרדות למניעת הסברה בפעילות האקדמי הסגל . מיניות הטרדות בנושא בקהילה מעורבותנו את הגברנו • - בין בתוכניות האקדמית נשים לקידום אוניברסיטאיות . באקדמיה נערות ' תוכניות את הרחבנו • - באר עיריית בשיתוף ' למדעים שוחר לנוער חוסידמן ומרכז שבע . מדע העיר ראש יועצת בשיתוף הקמנו • פורום ' את האישה מעמד לקידום בבאר הנשים ארגוני פורום - ' 7 פי . שבע המאבק יום לרגל כנסים ערכנו • הגברת לשם נשים נגד באלימות . לפתרון דרכים ומציאת המודעות בנושא מסוגו ראשון מחקר יזמנו • אדומות אזהרה לנורות המודעות כדי לעשות ניתן ומה בזוגיות . התופעה עם להתמודד בנושא במחקר תמכנו • הסגל חברות של ההתמודדות

דבר יועצת הנשיא

האישה יום לרגל , המסורת כמיטב נשות של תרומתן את נחגוג הבינלאומי למדע בנגב גוריון - בן אוניברסיטת מאגר המהוות איכותיות נשים - ולחברה להקדיש ההזדמנות זוהי . אדיר כישרונות מקבלות לא כלל שבדרך לאלו לב תשומת , ההחלטות קבלת במוקדי הולם ייצוג חשובה תזכורת ; ובתקשורת בהנהגה יותר טוב עולם פה להיות שיכול לכולנו - על מקום בכל מיוצגות תהיינה נשים אם . באוכלוסייה חלקן פי גוריון - בן באוניברסיטת אנחנו באמצעות במצוינות ומאמינות מאמינים . בנושא במרץ ופועלות פועלים ולכן , גיוון סבלנות לנו יש אבל , ארוכה עוד הדרך שהונחו התשתיות בסיס על . ונחישות האחרונות בשנתיים התקדמנו , בעבר נוספים משמעותיים צעדים ופסענו פרויקט את השקנו . מגדרי שוויון לעבר שינוי קידמנו במסגרתו ' 50 : 50 לקראת ' הנה . מעשיים מהלכים לצד תודעתי : והצעדים היוזמות של חלקית רשימה הנשים בארגוני התמיכה את שיפרנו •

מגדרית הוגנות |

4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online