עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

רגינה ' פרופ את שכנע , ישנות אבחו בשיטות כשנבדקה בשרה על שחוותה ה בל השד של רט מוקד לאיתור מערכת לפתח , המחשב למדעי המחלקה בוגרת , ברזילי

מלאכותית בינה ב י על ברזילי רגינה ' פרופ של האישי סיפורה ומחקריה המדעית עבודתה עם משתלב בסרטן לקתה 2013 בשנת . הדרך פורצי לפערים נחשפה הטיפול ובמהלך השד באינספור בהן שנעזרים הטכנולוגיות בין פרט , השונים החיים בתחומי יישומים זו בנקודה בדיוק . הבריאות לתחום , הישראלית המחשב מדענית החליטה

בשיטת בשרה על חוותה שאותן הבעיות העין על בעיקר המסתמכת , הישנה האבחון אותה ליוו , אוטומציה על במקום האנושית המשפר מודל שפיתחה לפני ארוכה תקופה שד סרטן להתפתחות האבחון יכולת את הופעת לפני שנים חמש כדי עד נשים אצל . המחלה ברזילי ' פרופ של פיתוחה פרי המודל למידת על ומבוסס אלגוריתם על נשען חלוקת את לדייק מיועד והוא מכונה החולות את ולאבחן סיכון לקבוצות הנשים החולים בבית . האפשר ככל מוקדם שביניהן המודל את מיישמים כבר נרל ' ג וסטס ' מסצ היא העתידית ושאיפתה ברזילי ' פרופ של בהתאם הבדיקה סוג את באמצעותו לקבוע

על חוותה שאות הבעיות הישנה האבחו בשיטת בשרה במש ברזילי ' פרופ את ליוו שפיתחה לפני ארוכה תקופה יכולת את המשפר מודל שד להתפתחות רט האבחו שני חמש כדי עד נשי אצל המחלה הופעת לפני

באוניבר יטת שלמדתי השני הטובות בי היו גוריו - ב שרכשתי הכלי . בחיי ביותר להתקד לי עזרו באוניבר יטה הכרתי וג , השני במהל החיי לכל חברי

, בנגב גוריון - בן אוניברסיטת בוגרת למידת בתחומי כישוריה את לגייס לטובת טבעית שפה ועיבוד המכונה בחזית והתייצבה הרפואה עולם של המוקדם האבחון בתחום המחקר . השד סרטן

יישומי מחקר |

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online