עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

. מה היה תפקידה הקודם של מירה 12 גולומב לפני מינויה לתפקיד המזכיר האקדמי? א. ראש לשכת המדען הראשי. ב. מנהלת פרויקט פר"ח. ג. ראש מינהל הפקולטה לניהול על שם גילפורד גלייזר. ד. ראש מינהל קמפוס אוניברסיטת בן גוריון באילת. . ציינו את שם הגוף שפרופ' מיכל 13 קרומר-נבו עומדת בראשו לצד פעילותה המחקרית במחלקה לעבודה סוציאלית: א. המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה. ב. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. ג. המועצה הלאומית לשלום הילד. ד. המרכז לשלום המשפחה. . במעבדתי מפתחים מערכות נבונות 14 ומערכות אוטומציה מתקדמות המסייעות לחקלאות. מי אני? א. פרופ' שלי לוי צדק. ב. ד"ר אילנה ניסקי. ג. פרופ' יעל אידן. ד. פרופ' מאיה בר-סדן. . מה אפשר ללמוד מהתבוננות בפניו 15 של אדם, על פי ממצאי מחקריה של פרופ' גליה אבידן, חברת סגל המחלקה לפסיכולוגיה? א. על רגשותיו. ב. עד כמה אפשר לבטוח בו. ג. על נכונותו או על אי נכונותו לתקשר איתנו. ד. כל התשובות נכונות.

6

5

4

3

2

1

7

9

8

11

10

12

16

15

14

13

19

18

17

20

22

21

27

24

23

מאוזן: מתערה .9 ניתן לפרק זמן מוגבל. .8 אלומיניום. .4 .)4,3( . אדם חסם את הדרך .1 כינוי לאיכות .13 נדבנות. .12 . חזרה לחוקרת הבכירה בתחום התזונה. 10 בחברה. הלורד הבריטי שהתנקשו .19 . שנוטה לכיוון מסוים. 17 . ...לנפול .14 הגבוהה ביותר. הלפרין ראה עולם ביישוב .21 ...נסיכה בריטית. .20 בחייו סודר לפי מפתח מסוים. סחורות מוחשיות אצל דורית הפרופסורית במחלקה לחינוך. .22 העירוני בשומרון. לוחמת סייבר היא ברכה לכולנו. .24 כעוס ואב-טיפוס של נחשים לא ארסיים. .23 מאונך: מאונך) ביטוי שפירושו אדם +8( .3 כינוייו של אלוף פיקוד צפון לשעבר. .2 הסיר הגנתו מאדם .7 התרגשה. .6 משוקץ. .5 .)4,2,3,3( המצטרף אל הדומה לו הצהיר... במושב .13 בזוגות אצל ירון לונדון. .11 מאונך. 3 ראה .8 .)3,4( . בסכנה מאונך) +18( .16 .)3,3( מופע לילדים בכיכובם של הדצים .15 שהוצף על-ידי אשדוד. מאונך. 16 ראה .18 משמיץ. .17 )4,4( מבכירי החוקרים להנדסה גרעינית במוסדנו ... יד ימינו. .20 . זז ממקומו. 19

פתרונות יש לשלוח למערכת 'אבג' במחלקה לפרסומים ודוברות בין הפותרים יוגרל הספר "הקייטנה של קנלר" מאת אתגר קרת רק תשובותיהם של פותרים חדשים ישתתפו בהגרלה

23 | אבג

Made with FlippingBook Annual report maker