עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פתע בוחן

הלימודים הסדירה הראשונה במכון להשכלה גבוהה בנגב בפיקוח אקדמי של האוניברסיטה העברית, הטכניון ומכון וייצמן. מה היו תנאי הקבלה ללימודי טכנולוגיה? א. תעודת-בגרות שממוצע הציונים .70 שלה הוא לפחות ב. תעודת-בגרות ישראלית עם ציונים נאותים או תעודה מקבילה מחו"ל. ג. תעודת-בגרות שממוצע הציונים שלה וריאיון על-ידי ועדת 85 הוא לפחות קבלה. ד. התקבלו רק תלמידים שעמדו בבחינות הכניסה לטכניון. . בימיה הראשונים של אוניברסיטת 8 הנגב לימדו בה מרצים מירושלים שחזרו מדי ערב לבתיהם. מי הסיע אותם לירושלים בסיום יום הלימודים? א. חברת המוניות 'יעל דרומה'. ב. 'מובילי אברהם אבינו'. ג. 'מוניות נס ודגל'. ד. הנהגים של דוד בן-גוריון. . בראשיתה של האוניברסיטה נלמדו 9 הקורסים השונים בכיתות שמוקמו במקומות הבאים: א. חנויות במרכז גילת. ב. הלובי של קולנוע 'קרן'. ג. משרדי תיאטרון באר שבע. ד. חנויות ברחוב קרן-היסוד. . מה יש בארכיון בן-גוריון בקריית 10 האוניברסיטה בשדה בוקר? א. פרקים נבחרים מיומנו האישי של בן-גוריון. ב. מסמכים מקוריים מארכיונו של בן-גוריון וצילומים של המקור, המאוחסן בגנזך המדינה. ג. ספריו של בן-גוריון. ד. עותקים מנאומיו של בן-גוריון. . מי הכריז מטעם ממשלת ישראל על 11 הקמת אוניברסיטת הנגב?

: שר האוצר פנחס ספיר מבקר בקריית האוניברסיטה בעת בנייתה. לצדו, מימין: ישראל בן 1970 צילום משנת אמיתי ופרופ' משה פריבס; משמאל: ראש העיר באר שבע דוד טוביהו

הפיכתו לאוניברסיטה. מה הייתה תחזית הגידול במספרי הסטודנטים? , יהיו 70- א. בשלב א, דהיינו בשנות ה סטודנטים ועד 3000 באוניברסיטה .8000- יגדל המספר ל 2000- שנות ה 5000- סטודנטים, ו 1000 ב. בשלב' א .2000- עד שנות ה 7,000- סטודנטים, ו 1,500 ' ג. בשלב א .2000- עד שנות ה 10,000- סטודנטים, ו 2,000 ' ד. בשלב א .2000- עד שנות ה הסכים אחד 1969 . לקראת שנת 5 מגדולי המדענים בתחום הכימיה לסייע לאוניברסיטת הנגב באיתור חוקרים ומרצים מתאימים. מי האיש? א. פרופ' צבי פלח. ב. פרופ' אהרון קציר. ג. פרופ' יוסף גיליס. ד. פרופ' עמנואל עצמון. . מה היה כינויו של בית היאס לפני 6 שנקנה והפך למשכן המכון להשכלה גבוהה בנגב? א."חלוץ האכסניות באזור הדרום". ב."נווה במדבר". ג."מלון אביב נעורים". ד. "אכסניית הנגב". החלה שנת 1965 . בחודש אוקטובר 7

הייתי המזכיר 70- . בתחילת שנות ה 1 האקדמי של אוניברסיטת בן-גוריון. מי אני? א. פרופ' אורה קדם. ב. יחיאלה בארי. ג. יעקב אפק. ד. אברהם בר-און. בינואר התקיים המפגש הראשון 12- . ב 2 של ראשי החוגים במדעי הרוח. מי היה ראש החוג לחינוך? א. סשה פז. ב. ד"ר דוד טנא. ג. ד"ר דן באומן. ד. ד"ר מיכאל קובובי. . בגלל הקושי לגייס חברי סגל 3 לאוניברסיטה החדשה הועלה הרעיון לגייס ישראלים 1969 בשנת אקדמיים השוהים בחו"ל. מה היה שם התוכנית להחזיר ארצה חוקרים וליישבם בנגב? א. תוכנית נבטים. ב. תוכנית טרומן. ג. תוכנית ערד. ד. תוכנית בן-גוריון. התקיימה בלשכת שר 1969 . בשנת 4

א. גולדה מאיר. ב. פנחס ספיר. ג. יגאל ידין. ד. יגאל אלון.

האוצר פגישה בנושא המכון להשכלה גבוהה בנגב ונדונו בה השלבים לקראת

תרבות הפנאי | 18

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker