עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

המפקדת , כן שלו הראל אילת ' לפרופ הוענק יוקרתי פרס לוחמות נשים בנושא ספרה על

שניתן התובנות בו מודגשים ; הביטחון כשהן אלו נשים אודות ממחקר להפיק . המחקרי הניתוח בליבת ממוקמות האחרונים בעשורים למלא החלו נשים הן . בצבא תפקידים של יותר רחב מגוון ביחידות משרתות , קרב מטוסי מטיסות , טילים עמדות מאיישות , ארטילריה תפקידי ובעוד צלפים ביחידות משרתות עסק , זה ספר של לפרסומו עד . לחימה קרביים לתפקידים בנוגע המחקר מרבית לגבי מחקר התבצע כבר וכאשר , בגברים בנשותיהם בעיקר דן הוא בצבא נשים

: ביטחון בלימודי הבינאריות שבירת " ," בצבא לוחמות נשים של מגדרי ניתוח שלו - הראל אילת ' פרופ של ספרן שיר ' ופרופ בנגב גוריון - בן מאוניברסיטת זכה , אשקלון ממכללת , תקוע דפנה האגודה מטעם ביותר הטוב הספר בפרס . 2021 לשנת וחברה לצבא האירופאית Ergomas Guiseppe Caforio ) . (Book Award חקר שילוב בבחינת מתמקד הספר בכלל מודרניים בצבאות קרביות חיילות לימודי בתחום במחקרים בפרט ובישראל

22

במדבר קורא |

Made with FlippingBook - Online catalogs