עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

את להתאים צריכה הייתי את ולקבל שלי הציפיות

יכולה אני תמיד שלא העובדה לפעמים . העולם כל את לשנות אור נקודת להיות רק מספיק לו לתת רק . מישהו של בחיים תקווה טיפת ( סטודנטית , בוזגלו גאי )

מפיקים מקומיים תושבים עם ויחד וכתסריטאים . אישיות וחוויות תחושות על המבוססים מחזות לא , הקורונה בצל , א " תשפ הלימודים בשנת וההצצה , תיאטרון הצגות לקיים היה ניתן בזכות התאפשרה התושבים של לחייהם שאף הסרט גיבורי ." ודממה פרחים " הסרט , והסטודנטים השכונות תושבי הם בו משחקים החברתי והריחוק הסגר בימי חוויותיהם כאשר הסרט . האישיים סיפוריהם דרך משתקפות . סרטים בפסטיבלי ויוקרן נרחבים הדים עורר משתתפי : בכך הסתכם לא א " בתשפ היבול יצירות פסיפס יצרו הקהילתי התיאטרון בזמן רגשותיהם את המבטאות אמנות שמשייה בדי על הוטמעו היצירות . הקורונה כמו . האוניברסיטה וברחבי בשכונות ויוצגו משחק כגון , קהילתיים אירועים התקיימו כן ספציפית שהותאם ," למיליון המרוץ " של ענק , לפסח דירות צביעת מבצע , השכונות לילדי לילדי חולקו לבין בין ; ססגוני שנה סיום ואירוע . יצירה ערכות השכונות פותחים בשכונות המתגוררים הסטודנטים פעילויות ומקיימים , לתושבים לבם את לקדם במטרה זאת כל . הקהילה למען שונות תושבים של משותפת קהילתית אחריות הדרך זוהי . אזור באותו הגרים וסטודנטים , בשכונות הקהילה חיי את להעצים הנכונה בקרב החברתית והיזמות המנהיגות כישורי ואת הסטודנטים זוכים , בתמורה . הסטודנטים . דירה שכר לעלויות ערך שוות למלגה ביטוי לידי באה התוכנית של ייחודיותה בין השנה במהלך שנרקם ההדוק בקשר , לרגע אורחים שאינם והסטודנטים התושבים כל . המקום לתושבי הם אף הופכים אלא משפחה ") מהשכונה משפחה מלווה סטודנט . השנה לאורך שבועיים במפגשים (" מאמצת להם מסייעים , לתושבים מתחברים הסטודנטים משגרת אינטגרלי לחלק והופכים , יום - היום בחיי קשר על שומרים מהסטודנטים רבים . חייהם סיום לאחר גם " המאמצת המשפחה " עם חם . לימודיהם

השכונות לתושבי הפנים עם גוריון - מבן וסטודנטיות סטודנטים

הלב את נתנו הפתוחות הדירות תוכנית משתתפי חרף , מוצלחת פעילות שנת עוד וסיימו והנשמה הקורונה משבר בגלל שנוצרו המגבלות הלבבות מועדון הפתוחים

, המתחייבת וברגישות , הבריאות משרד במסגרת גם גוריונית - הבן הגחלת נשמרה . הזו המיוחדת התוכנית במתכונת הפעילות התנהלה הסגר בימי חזרו הדבר התאפשר וכאשר , מקוונת הירתמות לכך תרמה . פרונטלית למתכונת בנגב גוריון - בן אוניברסיטת של משותפת חלוקת לצורך שבע באר עיריית ושל שהציוד הנוער ובני לילדים מחשבים . ידם בהישג היה לא המתבקש מחוץ חשבו והסטודנטיות הסטודנטים תושבי למען פעילויות לקדם כדי לקופסה סיירת " הוקמה , למשל , כך . השכונות אשר , גוריונית - בן יוזמה פרי ," קשישים ; הבודדים הקשישים עם קשר על שמרה את וסיפקה קשבת אוזן להם שימשה . האפשר במידת צורכיהם עם מתכתבת לקופסה מחוץ חשיבה בהנחיית הפועל הקהילתי התיאטרון בתיאטרון . דויד רון זמירה ר " ד הבמאית כבמאים הסטודנטים משמשים

וסטודנטיות סטודנטים בין האנושי הקשר תושבי ובין בנגב גוריון - בן מאוניברסיטת תוכנית בליבת העומד , שבע בבאר השכונות בעידן חשיבות משנה קיבל , הפתוחות הדירות . החברתי והריחוק הקורונה משתתפי הצליחו , שבכך המורכבות למרות המשבר בימי גם פעילויות לקיים התוכנית

וללמוד אנשים לפגוש לי יצא למדתי . האדם של ליבו טוב על מסטודנטים הרבה כך כל נהדר זה . בתוכנית אחרים לתרום שנהנים אנשים לראות לאחרים ולתת ( סטודנט , סלאלחה שאדי )

האנושות את שפקד ביותר החמור הבריאותי של להנחיות בהתאם . האחרונות השנים במאה

18

בקהילה מעורבות |

Made with FlippingBook - Online catalogs