אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 50 השנים הבאות

• מעבר לתהליכי עבודה מקוונים • ניהול מסד הנתונים של הספריות • שיפור תהליכי עבודה עם יחידתהרכש ויותר גמישותבעבודה עם ספקים • שקיפות בתהליכי קבלת החלטות על הקצאת משאבים • יצירת יותר מרחבי למידה . בין-לאומיות 5 • ייעול תהליך הקבלה ללימודים בארצות חוץ והפחתת הבירוקרטיה לסטודנטים המעוניינים ללמוד בארצות חוץ • הפיכת יותר מידע/פורומים לנגישים בשפה האנגלית • הצעת יותר קורסים בשפה האנגלית • דרישת שליטה טובה מאוד בשפה האנגלית מכל עובדי האוניברסיטה • ייעול תהליך הקליטה של סטודנטים בין-לאומיים: הצמדתחונכים ועזרה בסוגיות בירוקרטיות לפי הצורך HR4R • תקן . שינוי מבנים אקדמיים ויצירת מסה קריטית 6 • מיזוג נושאי ליבה במדעי החיים ובמדעי הבריאות: מיזוג כל הנושאים הקשורים למדעי החיים תחת קורת גג אחת • שינוי למבנה של בית ספר או מרכז מחקר לייעול התהליכים המנהליים • מניעת כפילות ותחרותבין מחלקותשלהן תחומי מחקר חופפים • ייעוד קמפוס ברגמן כמרכז אפשרי לפעילויות הקהילתיות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב . פיתוח סגל אקדמי 7 • יצירת קורסים ומפגשי הדרכה לפיתוח כישורי הוראה • יצירת מנגנונים למשיכת חברי סגל מצטיינים חדשים • חיזוק תחושת השייכות לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב . פיתוח סגל מנהלי וטכני 8 • יצירתמסלולי קריירה – כדי לעודדעובדים להחליףתפקידים • פיתוח תוכניות וקורסי הכשרה למנהלים • בניית מנגנונים לעידוד מצוינות • חיזוק תחושת השייכות לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב . תשתית הוראה 9 • שימוש בעזרי הוראה חדשניים כדי לאפשר הוראה מקוונת ברמה גבוהה • תחזוקה שוטפת של מעבדות ומחשוב כיתות הלימוד וההתנסות המעשית • הכנת עזרי הוראה להרצאות והתנסות מעשית (לדוגמה ספרי לימוד עם פתרונות)

• שימוש בעזרי הוראה מקצועיים

. רב-תחומיות וגיוון באקדמיה 10 • פיתוח תחומי ידע חדשים

• מתן מענקים לעידוד מחקר בין-תחומי • יצירתתוכניות ושיתופי פעולה חדשים בהוראה ובפרויקטי גמר . שיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשייה 11 • יצירת מקומות עבודה לבוגרי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב • הרצאות של מנהיגים מעולם התעשייה • שיתוף פעולה עם התעשייה בפרויקטי גמר . מיתוג אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 12 • תיעול היתרונות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב למשיכת סטודנטים וחוקרים • יצירת קוד לבוש למרצים . קיימות ואיכות הסביבה 13 • מניעת בזבוז משאבים • מיחזור • העברת ציוד ממעבדות מחקר ליחידות מנהלה • קידום היבטים שונים של יוזמת קמפוס ירוק, כגון קמפוס ללא נייר . חוויית ההוראה של הסטודנטים 14 • מניעת נשירה והצעת תמיכה לסטודנטים עם קשיים • טיפוח כישורי חיים ויכולות הנחוצים בעולם העבודה, בנוסף לתוכניתהלימודיםשל סטודנטיםהלומדיםמדעיםמדויקים, כגון הצעת קורסים במדעי הרוח, מדעי החברה ואתיקה . פעילות בקהילה וקשר לעיר באר-שבע 15 • בניית תוכנית לימודים שתתמקד בנגב ובקהילה • הפיכתהאקדמיה לנגישה יותר לקבוצותמיעוט, כגון בדואים, חרדים וכדומה, והצעת קורסים לקהילה • יצירת קשרים עם בתי ספר מקומיים בבאר-שבע וחשיפת הסטודנטיםשלנו לעתיד, לכל מהשיש לאוניברסיטה להציע • חיזוק הפעילויות של הסטודנטים בקהילה • קידוםמחקר להעצמתהקהילה ומתן מענה לצורכי הקהילה . חוויית הקמפוס 16 • יצירת מרחבים בטוחים בקמפוס • הפיכת הקמפוס לנגיש יותר לאנשים עם מוגבלויות • יצירת רשתשל בוגרים כדי לסייע לסטודנטים במציאת עבודה • יצירת יותר אפשרויות ניידות ברחבי הקמפוס • קידום ספורט וסגנון חיים בריא בקמפוס • יצירת פתרונות לסטודנטים עם ילדים קטנים

21

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online