אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 50 השנים הבאות

BGyoU Impact : נתונים מיוזמת 2 נספח

תוצאות המידע הבא מסכם את הנתוניםשנאספו מכל שלושהפלטפורמות (הסוגיות הללו קשורות ביניהן ומשפיעות זו על זו, ולעתים אף חופפות): . איכות ההוראה 1 • גיוון אקדמי: מחלקות ופקולטות חדשות (משפטים, ריפוי בעיסוק, תקשורת וכדומה), לימודי ערב, לימודי תעודה, כישורים, הרחבת מגוון הקורסים הכלליים המוצעים • קישור הרצאות לתחומי המחקר של המרצים ועדכון שוטף של החומר הנלמד • בקרה ורגולציה של איכות ההוראה ושיטות לתגמול מרצים . מחקר 2 • הקלת עומס ההוראה • מערכת תמיכה מנהלית לחוקרים: סיוע בהגשת הצעות למענקים, פרסום מאמרים אקדמיים, תחזוקת מערכת , ארגון כנסי מחקר OpenScholr • תמיכה בחוקרים: קבלת עמיתי מחקר חדשים • תמיכה טכנית: שדרוג כוח האדם המטפל בציוד הטכני • תשתית לשיתוף בידע מחקרי • תמיכה ברכישות . תרבות ארגונית 3 • הבהרת החזון של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: על עובדי האוניברסיטה ללמוד על החזון שלנו ולהזדהות עמו • יישום מצוינות: יישום תקן של מצוינות בכל תהליכי העבודה, מהגדרת פרויקט ותקשורת ארגונית פתוחה ועד ליצירת מנגנונים לטיפוח מצוינות (מחקר, ניהול, תהליכים) וכדומה • העצמת עובדים • חיזוק רוח הצוות • חיזוק תחושת השייכות • שיפור התקשורת בתוך הארגון • יצירת מנגנונים לחיזוק שיתוף הפעולה ושיפור התקשורת בין הפקולטות השונות • שקיפות בהקצאת משאבים לפרויקטים מחקריים • גיוס חברי סגל איכותיים מאוד והרחבת הגיוון על-ידי מתן יותר ייצוג לקבוצות מיעוט שונות • טיפוח הנראות של האוניברסיטה על-ידי יצירת מרחבים משותפים פתוחים לעידוד קשרים עם העולם החיצוני . תשתית ותהליכים 4 • שדרוג ושיפור מערכות המידע • סנכרון מערכות המחשבים השונות של האוניברסיטה

על מנת להבין את הצרכים השונים של האוניברסיטה, לשפר את ביצועיה ולהדגיש מצוינות, וכדי להבין טוב יותר את נקודות המבט השונות של בעלי העניין בקמפוס, נאסף מידע בשלושה שלבים באמצעות פלטפורמות שונות. המידע שנאסף מהווה את היסוד לתוכנית האסטרטגית החדשה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. שלושת שלבי איסוף המידע היו: 2019 . פלטפורמה דיגיטלית: פברואר-מרץ 1 נוצרה פלטפורמה דיגיטלית חדשה לאיסוף מידע ולהצעת רעיונות והצעות על-ידי סטודנטים, חברי סגל ובוגרים. המשיבים התבקשו לענות על השאלות: א. אילו תחומים יש לחזק כדי לקדם את האוניברסיטה? ב. מה אנו עושים היטב וצריכים להמשיך ולהשתפר בכך עוד יותר? ג. איזה רעיון גדול יש לך עבור אוניברסיטת בן-גוריון בנגב? חברי סגל אקדמי, מנהלי וטכני, סטודנטים, בוגרים ואחרים 150- כ השיבו על פי ההתפלגות: סטודנטים 49% • בוגרים 6% • סגל אקדמי 32% • סגל מנהלי וטכני 10% • אחרים/קהילה 3% • 2019 . דיוני שולחן עגול: אפריל-יוני 2 נערכו דיוני שולחן עגול וחברים מכל שלוש הקבוצות התבקשו להגיע להסכמה על שלושהתחומיםהמצריכיםתשומת לבמיוחדת 450- לשיפור האוניברסיטה. נערכו שבעה דיוני שולחן עגול ובהם כ משתתפים, על פי ההתפלגות: סטודנטים 24% • סגל אקדמי 33% • סגל מנהלי וטכני 43% • 2020 - ינואר 2019 . קבוצות מיקוד הומוגניות: יולי 3 קבוצות מיקוד אלו מייצגות היררכיות שונות בתוך האוניברסיטה ברמה האקדמית והמנהלית כאחת. הנשיא ערך עשר פגישות עם חברי סגל מנהלי וטכני מאגף הכספים, אגף טכנולוגיות, 150- כ חדשנות ודיגיטל, אגף תכנון, בינוי ואחזקה ועוד, ועם הסמנכ״לים והדיקנים של כל שש הפקולטות וכל ראשי המחלקות והרמ״נים. מטרתפגישותאלו היתה לאסוףמידע ולהתמקד בסוגיותספציפיות המצריכות טיפול בכל יחידה.

20

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online