אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 50 השנים הבאות

: סיכום ההמלצות 1 נספח

מצוינות ניהולית • הקמת משרד מרכזי לשילוב סגל חדש

מצוינות מבנית • פיתוח הגדרות והנחיות ברורות לאונטולוגיה של שמות היחידות האקדמיות השונות • ארגון מחדש למחלקות/בתי ספר/מכונים גדולים יותר • הפרדהמנהליתבין ״מחלקה״ לבין ״תוכניתהוראהאקדמית״ מצוינות אקדמית • הקמת ועדת תוכניות לימודים כלל-אוניברסיטאית שלה סמכות לבחון ולדרוששינויים בתוכניות הלימודים הנוכחיות וסמכות ליזום תוכניות חדשות • הקמתמרכז כלל-אוניברסיטאי למצוינות וחדשנות בהוראה, שלו המשאבים והסמכות לבצע שינויים גורפים בדרך שבה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מלמדת • קידום שינויים בחוקה ובתקנון האקדמי לעידוד מצוינות ומנהיגות אקדמית • פיתוח ויישום תוכנית הכשרה למנהיגות אקדמית • הבהרת והקשחת תהליכים הקשורים לגיוס סגל אקדמי, קביעות וקידום • הגדלת המימון ושינוי הליכים מנהליים לעידוד מצוינות מחקרית

• פיתוח תוכניות עבודה ברמת האוניברסיטה והפקולטות • תחילתו של תהליך כלל-אוניברסיטאי למאבק בבירוקרטיה • השקעה במערכת טכנולוגיית המידע של האוניברסיטה • תהליך מיתוג מעמיק של האוניברסיטה פיתוח אסטרטגי • הקמת פקולטה או בית ספר חדש לקיימות ושינוי אקלימי • הקמת בית ספר חדש ללימודי ישראל • הקמת פקולטה או בית ספר חדש ל״טכנולוגיה עילית״ • פיתוח קמפוס אילת כסביבת למידה ומחקר ייחודית

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online