אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 50 השנים הבאות

דוגמאות אלו מעידות כי האוניברסיטה יכולה להפגין גמישות והחלטיות, וכי המכשולים הבירוקרטיים והאקדמיים ניתנים לסילוק בעת הצורך וכשיש רצון לכך. • בין-תחומיות: האוניברסיטה הפגינה פוטנציאל רב למחקר בין-תחומי ממוקד-פתרון-בעיות. בתוךמספר ימיםהוקמו מעל קבוצות מחקר בין-פקולטיות ובין-תחומיות, שמטרתן 20- ל לפתח טכנולוגיותבעלותהשפעהמהירה על משבר הקורונה. משבר הקורונהמעיד על התפתחותממודל ״ממוקדתחומי ידע״ למודל ״ממוקד בעיה״. מודל מעין זה מלהיב לא רק חוקרים, אלא משתף גם את הציבור הרחב בדרכים חדשות. הרחבת המודל ה״ממוקד בעיה״ להוראה טומן בחובו פוטנציאל גדול לא רק לשינוי הדרך שבה דברים נעשים, אלא גם ליצירת שיטת למידה חדשה. גישה זו אינה דוחקת הצידה את תחומי הידע הספציפיים, אלא מדגישה את חשיבות הגישות הבין-תחומיות לפתרון בעיות רב-ממדיות מורכבות. גישה זו תצליח יותר בגיוס מימון ובמשיכת עניין ציבורי. הגמישות והבין-תחומיות קודמו על-ידי ההנהגה הבכירה של האוניברסיטה. ליתר דיוק, לשכת הנשיא, בתיאום עם הרקטור, הכתיבו את סדר היום והגדירו את התוצרים המבוקשים, שהוצגו בבירור בפני ההנהגה האקדמית והמנהלית של האוניברסיטה.

העניין באוניברסיטה לאמץ מטרה שאפתנית זו. מטרה זו צריכה גם להפוך לחלק מהתרבות הארגוניתשלנו ולהנחות אותנו בכל מעשינו. כדי להשיג את המטרה הזו עלינו ליצור ולטפח קהילה אקדמית המתמקדת בהשגת מצוינות במחקר ובהוראה, לצד אווירהשל יצירתיות ואתגור אינטלקטואלי; עלינו למשוך אתאנשי האקדמיה הטובים והמבריקים ביותר ולשלבם באופן מושלם בקהילתנו. לצד מטרה גדולה זו, אל לנו לשכוח את המשימות של תרומה לסביבתנו הקרובה ושל פיתוח הנגב. הצלחת האוניברסיטה קשורה למחויבותה להחדרת ערכים בקרב הסטודנטים שלה, ולתוצרים האקדמיים שהם פרי שנים של התמדה ומחויבות למצוינות. יכולתנו להשפיע על באר-שבע והנגב, על מדינת ישראל ועל העולם נובעתבראש ובראשונהממחויבותנו למצוינות אקדמית, ומשיפור מתמיד של המעמד האקדמי והמוניטין הבין- לאומי של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. באמצעות מימוש התוכנית השאפתנית המפורטת בזאת, אנו מגשימים את המטרות של דוד בן-גוריון, שראה בעיני רוחו את אוקספורד העברית בנגב, שתפיץ ידע מהנגב לכל רחבי העולם. תוספת: נגיף הקורונה כמקרה מבחן לשינויים בתפקוד האוניברסיטה ,2020 התגובה של האוניברסיטה במהלך החודשים מרץ-מאי בשיאו של משבר הקורונה, מעידה על הפוטנציאל הטמון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב במספר תחומים: • גמישות: לאור ההתפשטותהמהירהשל נגיף הקורונה וסגירת למידה 100%- חלליםפיסיים, עברההאוניברסיטהבמהירותל היו לאוניברסיטת 2020 במרץ 5- מקוונת. ליתר דיוק, ב 10- בן-גוריון בנגב רק קומץ אפשרויות של למידה מקוונת; ב קורסיםמקוונים. מעבר 1000- במרץ היו לאוניברסיטהמעל ל מהיר זה הצריך שיתוף פעולה בין יחידות רבות, לרבות רכש, הנהלת חשבונות, אגף טכנולוגיות, חדשנות ודיגיטל, לשכת הרקטור, לשכת הנשיא ולשכת המנכ״ל. בנסיבות רגילות, תהליך מעין זה היה מצריך שבועות ארוכים, אך לאור לחצי הקורונה גילינו כי למערכת יש פוטנציאל לגמישות בקבלת החלטות ובפעולות. יתרה מזו, הוקמה קרן מחקר והחלו פעולות גיוס מימון בתוך מספר ימים. הוקצו כספים לחוקרים בתוך עשרה ימיםמהפצתהבקשההראשוניתלהגשתהצעות.

18

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online