אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 50 השנים הבאות

האוניברסיטה. גישות מעין אלו עלולות להוביל לדמורליזציה ולפגוע במותג הכולל של האוניברסיטה. עלינו להצטיין בכל התחומים. אך בה בעת, עלינו לשמור על שקיפות בסדרי העדיפויות שלנו לפיתוח. התחומים הבאים זוהו פעמים רבותבתהליכיםהאסטרטגיים על- ידי הסגל האקדמי, הסגל המנהלי והטכני והסטודנטים, כתחומי התמקדות בין-תחומיים החשובים לעתידה של אוניברסיטת . 2 בן-גוריון בנגב לימודי מדבר/שינוי אקלימי אוניברסיטתבן-גוריון בנגב, מעצםשמה, צריכהלהציע יתרון ״בכל הקשור למדבר״. המכונים לחקר המדבר ע״ש יעקב בלאושטיין בשדה בוקר זכו למימון נדיב והצליחו למשוך סטודנטים זרים. בתחום הספציפי של מים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדורגת האוניברסיטאות המובילות 150 במקום הראשון בישראל ובין בעולם. הקמת פקולטה או בית ספר חדש לקיימות :15 ’ המלצה מס ושינוי אקלימי הפקולטה או בית הספר החדש יכול לכלול את המכונים לחקר המדבר ע״ש יעקב בלאושטיין, חוקרי גיאוגרפיה, גיאולוגיה, הנדסה סביבתית ואקולוגיה, מדעי החיים, וכל חברי הסגל האחרים שיש להם עניין בתחום. יחידה חדשה זו תציע תוארי חדשים בתחומים רלוונטיים שניתן לשלב, B.A.- . ו B.Sc כמחלקה ראשית או משנית, עם תארים קיימים בפקולטות אחרות, ותואר ראשון שלם בשפה האנגלית, בנוסף לתארים המחקריים המתקדמים הקיימים בכל מחלקה/מכון. יש לפתח תוכנית אסטרטגית ספציפית שמטרתה לשלב חוקרים מקריית האוניברסיטה ע״שמשפחתמרקוס ומהמכונים ע״ש בלאושטיין, לעודד שיתוף פעולה בין יחידות שונות, בעיקר בתחומי השינוי האקלימי, האנרגיה והמים, הכל במטרה להגדיל את התפוקות המחקריות של האוניברסיטה בתחומים אלו. הפקולטה או בית הספר החדש יאפשרו לגייס חוקרים בין- תחומייםשתחומי המחקר שלהםמגוונים ולא מתמקדים בתחום ספציפי אחד ויחיד. חוקרים אלו יוכלו להציע הוראה ביחידות שונות בבית הספר, ובכך גם למשוך סטודנטים שתחומי העניין שלהם הם בין-תחומיים.

הרגילותשלה. בשנים האחרונות, במקום להציע תוכנית נפרדת לסטודנטים מארצות חוץ בשפה האנגלית, אנו מעדיפים לראות בסטודנטים אלו הזדמנות להוספת שיעורים בשפה האנגלית לתוכניתהלימודיםהרגילה, ולעודדקשריםהדדייםבין סטודנטים זרים לישראלים. על כן, גם במעונות משתלבים יחד סטודנטים זרים ומקומיים. כל התוכניות לתארים מתקדמים צריכות לעבור למסלולים בשפה האנגלית ככל שמספר הסטודנטים הזרים יעלה. כך כבר נעשה בקמפוס שדה בוקר ובפקולטות למדעי ההנדסה, מדעי הטבע ומדעי הבריאות. אם בעבר התמקדה הפעילות הבין-לאומית בחתימה על מזכרי הבנה רבים ומגוונים, כיום יש להקדיש תשומת לב רבה יותר החודשים החולפים 12 ליצירת שותפויות אסטרטגיות. במהלך נרקמו שיתופי פעולה עם המוסדות: אוניברסיטת אוקספורד, אוניברסיטת אריזונה, אוניברסיטת בראון, המכון הטכנולוגי של (הודו), AIBAN , , אמורי, קייס-ווסטרן, דרקסל MIT מסצ’וסטס אוניברסיטתמק’גיל, המכון הטכנולוגי של הונג קונג ואוניברסיטת לאנז’ו. בכל הקשור לפעילות בין-לאומית, הלמידה המקוונת יכולה בהחלט לשנות את כללי המשחק ולפתוח הזדמנויות לתוכניות לתאריםמשותפיםעםאוניברסיטאותאחרותאו למרציםאורחים מארצות חוץ. מכיוון שאוניברסיטתבן-גוריון בנגבמעוניינתלהגביר אתחשיפתה בזירה הבין-לאומית, עלינו להגדיל אתמספר הקורסים המוצעים בשפה האנגלית, להציע תוכניות ייחודיות באנגלית הממנפות את יתרונות ההשכלה של האוניברסיטה, ולפתח תוכניות עם שותפים אסטרטגיים. יש להפיץ תוכניות והצעות אלו בעיקר בהודו, סין ואפריקה, שבהם יש לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב חשיפה מועטה מאוד. הזדמנויות למצוינות/תחומי התמקדות 3.8 בעוד שאוניברסיטת בן-גוריון בנגב הינה אוניברסיטה מקיפה, משאבים מוגבלים וסביבה תחרותית צפופה מאוד מחייבים קבלת החלטות ברורות בכל הקשור להשקעות בתחומי מפתח. העלייה במוניטין ובנראות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחומים ספציפיים תשפר את יכולתנו למשוך חוקרים, סטודנטים ומימון בכל תחומי הלמידה. אין פירוש הדבר שנתמוך בתחומים ספציפיים בלבד, או שנקדםתחרות בין-תחומית בתוך

נא לשים לב כי כל ההמלצותמתייחסות לתחומי ידע בין-תחומיים המצריכים פיתוח 2 נוסף, ואינם שוללים את המצוינות במחלקות הקיימות. מסמך זה לא נועד לבצע הערכה של תחומי הלימוד השונים באוניברסיטה.

15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online