אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 50 השנים הבאות

בסנאט. הצרכיםשל פרופסורים חברים, מרצים בכירים ומרצים יוכלו להיות מיוצגים כהלכה על-ידי נציג אחד של כל קבוצה בסנאט. תקופות כהונה של הנהגת האוניברסיטה מנהיגות יעילה מצריכה את היכולת לפתח אסטרטגיה וליישמה הלכה למעשה. לאור העובדה שהחלטות אסטרטגיות רבות מצריכות קבלת החלטות אמיצות ולעתים קרובות אף קשות, על הנהגת האוניברסיטה בכל הדרגים לקבל הזדמנות לכהן די זמן כדי ללוותתהליכיםעד להבשלתם, לפני שיעמדו בפני לחציםשל בחירה מחדש. על כן, מוצעים השינויים הללו בתקופות הכהונה של הנהגת האוניברסיטה: שנים): שתי 4 • נשיא (נכון להיום שלוש תקופות כהונה של שנים. 5 תקופות כהונה של שנים): תקופת 4 • רקטור (נכון להיום שתי תקופות כהונה של כהונה אחת של חמש שנים, ולאחריה תקופת כהונה שנייה של שלוש שנים. שנים): תקופת 3 • דיקן (נכון להיום שתי תקופות כהונה של כהונה אחת של חמש שנים, ולאחריה תקופת כהונה שנייה של שלוש שנים. או 2 • ראש מחלקה/בית ספר (נכון להיום תקופת כהונה של שנים. 3 שנים): שתי תקופות כהונה של 3 תוכניות לימודים הקמת ועדת תוכניות לימודים כלל- :12 ’ המלצה מס אוניברסיטאית, שלה סמכות לבחון ולדרוש שינויים בתוכניות הלימודים הנוכחיות, וסמכות ליזום תוכניות חדשות התפקידהקלאסי של תוכניתהלימודיםהאוניברסיטאיתבהנחלת עובדות ומידע- פחות רלוונטי מבעבר. הסטודנטים כיום רגילים גםלאפשרויותבחירה וחופשאישי, וכבר נהנו מהוראההתנסותית חווייתית בחלק מבתי הספר התיכוניים ובצה״ל. יתרה מזו, רבות מהסוגיות הקשורות לסטודנטים שלנו מצריכות הכשרה ומערכי כישורים בין-תחומיים ועל-תחומיים, שלעתים קרובות חורגים מהתארים הקלאסיים המוצעים על-ידי האוניברסיטאות. סוגיות כגון קיימות, קוגניציה, לימודי מוגבלות, רובוטיקה וכדומה, אינם מוגדרים על-ידי תחום ידע קלאסי אחד. לכן תוכניות הלימודים שלנו מצריכות בחינה והבנייה מחדש כדי לתת מענה ולמנף מגמות אלו. בה בעת, אנו צריכים להדגיש שוב את תפקיד האוניברסיטה בהקניית הכישורים האקדמיים החיוניים של חשיבה ביקורתית

השקעה במערכת טכנולוגיית המידע של :10 ’ המלצה מס האוניברסיטה טכנולוגיית מידע נחשבת לתחום שבו על האוניברסיטה לעשות צעדים משמעותיים בכל הקשור לתשתית, כוח אדם וגישות. הדבר נכון למטרות אקדמיות ומנהליות כאחד. לדוגמה לדיקנים וראשי מחלקות אין גישה לנתונים בזמן אמת (לדוגמה מספר הסטודנטים לתוכנית, מספר הסטודנטים לתארים מתקדמים למנחה, ממדי כיתות וכדומה). המערכות הכלל-אוניברסיטאיות אינן מתקשרות ביניהן (לדוגמה, משאבי אנוש, רשות המחקר, רכש וכדומה). ניתן היה לוותר על תהליכים מיותרים רבים באמצעות שימוש הולם בטכנולוגיה ומיכון. איכות תשתית טכנולוגיית המידע שלנו משפיעה ישירות על איכות המחקר וההוראה. בסביבת מחקר יותר ויותר מוכוונת מדע הנתונים, יכולתנו להתחרות תלויה גם באיכות ובקיבולת של מערכות המחשוב שלנו. המעבר המהיר להוראה מקוונת בעקבות מגיפת הקורונה חשף ליקויים בטכנולוגיות ההוראה שלנו, כגון הרצאות מצולמות, שאותן יש לשדרג. פעילות אקדמית 3.5 : קידום שינויים בחוקה ובתקנון האקדמי 11 ’ המלצה מס לעידוד מצוינות ומנהיגות אקדמית הסנאט על פי חוקת האוניברסיטה, הסנאט הוא הסמכות האקדמית העליונה באוניברסיטה, המפקחת על הפעילות האקדמית שלה. במהלך השנים החולפות, יכולתו של הסנאט להשפיע על ההתפתחות האקדמית של האוניברסיטה לא נוצלה דייה. על הסנאט למלא תפקיד גדול יותר בהובלת שינויים בסוגיות אקדמיות כגון תוכניות לימודים והוראה, ובפיקוח על תוכניות בהמשך מתייחסות למטרה זו. 13- ו 12 אקדמיות. המלצות כסמכות האקדמית העליונה, על קהילת האוניברסיטה, ששמה לה את ״המצוינות האקדמית״ הן כערך והן כמטרה, להקים סנאטשיכלול אתאותם אנשי אקדמיהשהגיעו למעמד האקדמי הבכיר ביותר באוניברסיטה, קרי, לדרגת פרופסור מן המניין. רוב האוניברסיטאות האחרות בישראל ובעולם עושות שימוש במבניםדומים. שינוי זה יחזקאתהמסר כי האוניברסיטהמעריכה הישגים אקדמיים. בנוסף לכך, השינוי גם יפחית את הבעיות הפוטנציאליות של הסגל האקדמי הבכיר (לדוגמה, פרופסורים חברים) שישקלו היטב את ההשלכות הפוליטיותשל פעולותיהם

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online