אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 50 השנים הבאות

מנהליים ותוכניות לפיתוח אקדמי לאור צרכים עתידיים ומגמות מתפתחות. תוכניות עבודה אלו ישונו מדי שנה בהתייעצות עם הרקטור והמנכ״ל, ויפוקחו על-ידי נשיא האוניברסיטה. לתוכניות אלו השפעה ברורה על גיוס סגל, שכן ראשי היחידות יוכלו לתכנן באופן אסטרטגי גיוס סגל, בניית מסה קריטית ועיצוב תרבות ארגונית (מכיוון שהחלטות יתקבלו על פי נתונים ואסטרטגיה), כמו גם על הפעילות המחקרית בכלל, שכן יפותחו משאבים נוספים. ניתן יהיה להעסיק יועצים חיצוניים כדי לסייע בבניית תוכניות עבודה אלו. התחלת תהליך כלל-אוניברסיטאי למאבק :9 ’ המלצה מס בבירוקרטיה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתאפיינת בתקנות ובנוהלי עבודה רבים, שלעיתים קרובות הם תוצר של מבנה מנהלי שלא התפתח בד בבד עם צמיחת האוניברסיטה. כמוסד ציבורי על האוניברסיטה לעמוד בתקנות המנהליות כפי שנחקקו על-ידי הממשלה (לדוגמהתקנותמכרזיםציבוריים), אך רבותמהתקנות הפנימיות פותחו במשך השנים בתגובה לאירועים ספציפיים, מבלי לקחת בחשבון את ההשפעה הכוללת של כל תקנה ספציפית. על כן, האוניברסיטה נתפשת על-ידי הסטודנטים, הסגל האקדמי והסגל המנהלי והטכני ככורעת תחת הנטל של עודף בירוקרטיה. עודף בירוקרטיה זה מונע מאנשי מנהלה בדרגי הביניים לקבל החלטות אוטונומיות, מוביל לנטל מנהלי כבד על אנשי מנהלה בכירים, שלעתים קרובות צריכים לקבל החלטות בנושאים שוליים למדי, ולעיכובים של תהליכים רבים. בשל מספר אנשי המנהלה בדרגי הביניים, תהליכים רבים ניתן למטב על-ידי שימוש טוב יותר בטכנולוגיית מידע, שינויים במבנים המנהליים הארגוניים, ואחריות לתהליכים. לעתים תכופות יש מעט מאוד שיתוף פעולה בין גופים מנהליים שונים, שניתן לקיימו ולתאם אותו ברמת אחראי מבנים (מנהלי גוש). ככלל, הבירוקרטיה מובילה לתסכול ולניכור. ״תהליך המאבק בבירוקרטיה״ יבחן את כל המבנים וההליכים המנהליים במטרה לפשט את תהליכי העבודה, להפחית את העומסים המנהליים לייעול תהליכים, ולהרחיב את האוטונומיה לאנשי מנהלה בדרגי הביניים. ניתן לבצע זאת בארבעה שלבים: . זיהוי תהליכים הסובלים מעומס בירוקרטי כבד. 1 מיפוי הסמכויות ותחומי האחריות הקיימים. 2 . פיתוח תוכנית להקטנת העומס הבירוקרטי בכל חלקי 3 האוניברסיטה. . ארגון מחדששל גופים מנהליים לצורך התאמתם למטרתנו. 4

במקביל למאמצים אלו, על האוניברסיטה לעודד תרבותשאינה רואה בעין יפה העדר מענקי מחקר ותפוקה מחקרית נמוכה, ואשר ישהשלכותלהתנהלות כזו (לדוגמההגדלתעומסההוראה, הגבלות על השימוש בתקציבי נסיעות וכדומה). ספריות אוניברסיטת מחקר מובילה זקוקה לספריות שיכולות לספק את הכלים הנחוצים למחקר בכל התחומים באמצעות ספרים ומקורות דיגיטליים כאחד. שירותים אלו חיוניים כדי להעניק לחוקרים גישהמיידיתלחומריםהנחוצים להם וכדי לספקהדרכה מקצועית מעולה על-ידי ספרנים בעלי הכשרה מעמיקה מאוד בתחומי ידע שונים, מטכנולוגיית מידע וכלים דיגיטליים ועד לארכיונאות וחומרים מודפסים. נכון להיום הספריות אינן מנוהלות כיחידה אינטגרלית אחת כפי שמקובל בספריות של האוניברסיטאות המובילות בישראל הספריותשל אוניברסיטתבן-גוריון בנגב, וכתוצאהמכך ובעולם. המחקר באוניברסיטה, יפיקו תועלת רבה מוועדת ביקורת בין- לאומית לאבטחת איכות ומקבלת המלצות לכיווני התפתחות עתידיים של הספריות באוניברסיטה. מנהלה 3.4 החשיבות של תוכניות עבודה פיתוח תוכניות עבודה ברמת האוניברסיטה :8 ’ המלצה מס והפקולטות סדנתהמנהיגותהאסטרטגיתהראשונה גילתהכי העיקרון המנחה של האוניברסיטה היה שה״תקציב״ עומד ביסוד האסטרטגיה. בהעדר חזון ותוכנית רחבים יותר, התקציב השנתי וההחלטות התקציביותמגדיריםאתהאסטרטגיהשל פעילותהאוניברסיטה. למרות שהתקציב אכן מאוזן, ולעתים קרובות אף קיים עודף תקציבי בסוף השנה, גישה זו אינה מקדמת תכנון ארוך טווח. תוכניות עבודה רב-שנתיות חיוניות הן להבנת המצב הקיים והן להגדרת תוכניות פעולה ספציפיות הנחוצות להשגת המטרה העתידית של הפיכת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לאוניברסיטה מובילה בעולם ולאוניברסיטה הטובה ביותר בישראל. על כל היחידות האוניברסיטאיות, האקדמיות והמנהליות כאחת, לפתח תוכניות עבודה הכוללותמדדי ביצועים מרכזיים, מטרות וציוני דרך ברורים, המשתלבות עם האסטרטגיה לגיוס חברי סגל מצוינים. ברמת היחידות האקדמיות, על תוכניות אלו לכלול מודלים של שיקולים כספיים על פי מספרי סטודנטים (לתואר ראשון ולתארים מתקדמים), מחקר, תקנים אקדמיים, תקנים

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online