אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 50 השנים הבאות

לאחר בחינת החוזקות היחסיות וההזדמנויותשל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והשיקולים שנידונו לעיל.

בתי ספר ופקולטות, ניהול אזורים וציוד שנעשה בהם שימוש על-ידי יותר מיחידה אחת בפקולטה וכדומה. המסגרת של ״מכונים״, ״תוכניות״, ״מרכזים״ ויחידות אחרות עשויה להמשיך ולהוות בסיס אפשרי להוראה, לשיתוף פעולה מחקרי ולקידוםסמינרים, אך ללא הקצאותשל תקנים ותקציבים עצמאיים, למעט במקריםספציפייםשל יחידותטכניות ושירותים, או לצורך קידום בין-תחומיות. במבנה הפקולטותהקיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (ונושא זה לכשעצמו יידון ביתר פירוט למטה), בתי ספר מסוימים צריכים להיות משותפים לפקולטות שונות, או שארגון מחדש יעביר חברי סגל קיימים מפקולטה אחת לאחרת, או אף יוביל להקמת פקולטות חדשות. על כן, פתרונות לארבעה מקרים ספציפיים לפחות מצריכים בחינה מיוחדת ומדוקדקת: הפקולטות למדעי מדעי הסביבה/קיימות/לימודי אקלים – . 1 הטבע, מדעי הרוח והחברה, מדעי ההנדסה והמכונים לחקר המדבר ע״ש בלאושטיין, כולם תובעים בעלות על תחומי מחקר אלו ולמרות עשור של דיונים, טרם נוצרו תוכניות משולבות. – האוניברסיטהמציעהמספר מערכותמידע/מדעי המחשב . 2 תארים בפקולטות למדעי הטבע ומדעי ההנדסה, הכוללים את המילים ״מחשב״, ״מחשוב״, ״תוכנה״ או ״נתונים״. מנקודת מבטם של הסטודנטים, ההבדל אינו ברור, מקום הרישום ללימודים האקדמיים אינו ברור, ותלמידים לתארים מתקדמים מוגבלים בתחומי המחקר שלהם. – תארים ומחקר בביולוגיה מוצעים בשלוש מדעי החיים . 3 פקולטות (מדעי הבריאות, מדעי הטבע, מדעי ההנדסה) ובמכון לחקר המדבר ע״שבלאושטיין בשדה בוקר, המתחרים ביניהם. – הפקולטות למדעי הטבע, מדעי הרוח והחברה, מדעי המוח . 4 מדעי הבריאות ומדעי ההנדסה כוללות חוקרים במדעים הנוירולוגיים והקוגניטיביים, בנוסף למחלקה העל-פקולטית למדעי הקוגניציה והמוח. בית הספר הבין-פקולטי הנוכחי למדעי המוחמנסה לתאםבין מורכבות זו, אך ללא כל סמכות של ממש. פתרונות בתחומים ספציפיים אלו הם קריטיים לפיתוחמצוינות בהמשך, 3.8 באוניברסיטה, ונידונים ביתר הרחבה בסעיף

הפרדה מנהלית בין ״מחלקה״ לבין ״תוכנית :3 ’ המלצה מס הוראה אקדמית״ הקשרההדדי הקייםכיוםבין יחידהאקדמיתלבין תוכניתאקדמית מעכב את ההתפתחות האקדמית הכוללת של האוניברסיטה. במבנה הנוכחי שיתוף פעולה בין מחלקות/תוכניות אינו זוכה לעידוד, שכן שיתוף פעולה מוביל לדילול משאבים. יתרה מזו, קשר זהמעכב אתהתפתחותן שלתוכניותאקדמיותחדשות, שכן יוזמותאלו מתקשרותאוטומטית לגידול הן בכוח האדם האקדמי והן בעומס המנהלי, למרות שבמקרים רבים ניתן ליישם בקלות את התוכנית בעזרת המשאבים הנוכחיים. הפרדה מנהלית בין מחלקה לבין מבנה אקדמי תאפשר את פיתוחן של תוכניות חדשות, ולעתים קרובות גם בין-תחומיות. תיאום באמצעות הפקולטות או משרד הרקטור יבטיח הגינות בחלוקת עומסי ההוראה והקצאת המשאבים. ניתן לראות פרדיגמה אפשרית בביתהספר להנדסתחשמל ומחשביםשהוקם לאחרונה, המציע לפחותשני תאריםשונים, עם קורסיםמשותפים בשנה הראשונה והשנייה וגמישות ברישום סטודנטים. הפרדה מנהלית תאפשר את השילוב של קורסים מפקולטות שונות, לדוגמה מרצים ממדיניות ציבורית יכולים להשתלב בקלות בקורסים ממדעי החיים. פיתוח ויישוםתוכניתהכשרה למנהיגותאקדמית :4 ’ המלצהמס השינוי למבנים חדשים והתפקיד המרכזי של ראש המחלקה/ בית הספר מחייבים אותנו לעשות מאמץ מיוחד למינוי מנהיגים איכותיים. הדבר יתאפשר על-ידי ריכוז מאמצים, בעיקר בתחילת הדרך, ליצירת תרבות ניהולית חדשה. לכן מומלץ שלפני כניסתם לתפקידיהם, כל ראש מחלקה/ בית ספר יקבל הכשרה במנהיגות הרלוונטית לניהול יחידה אוניברסיטאית. קיימות מספר פרדיגמות, כגון הפרדיגמה המסופקת על-ידי תוכנית ״מובילים באקדמיה״ המנוהלת על- HFP ידי המועצה להשכלה גבוהה או חברת הייעוץ הבין-לאומית משווייץ. על האוניברסיטה לפתח פרוטוקול הכשרה Consulting במנהיגות בהתאמה אישית, הכולל את הדנ״א של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שיזהה ויטפח מנהיגות אקדמית ומנהלית בכל הדרגים.

10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online