VIZUM | MAGAZINE 1

מ', ונהנית מאוויר ואור יום 3 זו מתנשאת לגובה טבעי החודרים פנימה מבעד למפתחי ענק, שאף קושרים אותה לגינה ירוקה שמקיפה אותה. קומת הכניסה המינימליסטית נפרשת לעין כמבנה , אותה מייצרים מבנה מרכזי L בתצורת האות ומבנה קטן יותר, שגשר זכוכית מחבר ביניהם. המבנה המרכזי מרכז בשטחו את החללים הציבוריים- סלון, מטבח, פינת אוכל וחדר משפחה; במבנה הקטן ממוקמות סוויטת ההורים וסוויטה סוויטות וחדר 3 נוספת; ובקומה החפורה ממוקמות

הפרוגראמה שהוגדרה לדובקין כללה חמש סוויטות מרווחות וחדר ילדים רחב ידיים במיוחד ילדים. התכנון 14 שנועד לשמש לא פחות מאשר שגובש על בסיסה היה של מבנה בן שתי קומות, אך היות ותכנית הבינוי באזור אינה מאפשרת בניית שתי קומות מול הים החלופה התכנונית של דובקין הייתה לשלב במבנה קומה חפורה. קומה

| 16

Made with FlippingBook - Share PDF online