VIZUM | MAGAZINE 1

ח זיתו המודרניתשלהביתהשוכן באחתמערי החוף, מאופיינת בצמצום חומרי שנשען על בטון חשוף וזכוכית, ואינה מרמזת דבר על המתרחש בחזיתו האחורית; זו מתגלה כמופע שקוף ומרשים שנוצר הודות למפתחי ענק של , דרכם נחשפות דיונות חול VIZUM מותג היוקרה של הסביבה הימית, כשמהחוף הסמוך עולה רחש גלים. דונם איתרה עבור הלקוחות 2 את המגרש ששטחו האדריכלית יעל דובקין, שכבר תכננה עבורם בית.

שיתוף הפעולה המוצלח בפרויקט הקודם ואהבה לכתב ידה, הביאו אותם להפקיד בידיה גם את הפרויקט החדש. בעלי הבית, בני זוג בסוף שנות החמישים והורים לארבעה, הגדירו את מבוקשם בבית "שירגיש" כמו בית נופש, ויוכל להכיל בנוחות את המשפחה המורחבת בחגים ובסופי שבוע.

15 |

Made with FlippingBook - Share PDF online