תל מונד | חוברת קליטה לעובדים חדשים

מהדורה דיגיטלית

המקומית המועצה מונד תל

הבאים ברוכים מונד תל המקומית למועצה

חדשים לעובדים קליטה חוברת

2024 פברואר

עניינים תוכן

4........................... המועצה ראש פתיחה דברי 5..................... המועצה לית " מנכ פתיחה דברי 6....................................... אנוש משאבי דברי 7..................................... העובדים ועד דברי 8.................................... המושבה – מונד תל 9.................. העסקה והסדרי בעבודה קליטה 12................................ ונוכחות עבודה שעות 17......................................................... שכר 23............................... השתלמות וקרן פנסיה 25........................................... חינוך תומכות 30........................................ העובדים רווחת 33..................................................... חופשה 39................................................ היעדרויות 43.............................................. ולידה הריון 47.............................................. עבודה יחסי 54............................................ העסקה סיום

כאחד ולעובדות לעובדים היא הכוונה , בלבד הפשטות למען זכר בלשון ברובה נכתבה החוברת

ה / יקר ת / עובד . מונד תל המקומית במועצה שלנו לצוות הצטרפותך לרגל אותך לברך שמחה אני

. באזור החקלאית היהודית ההתיישבות ראשית את והיוותה שנה 95 - מ למעלה לפני הוקמה מונד תל . השונות מהתפוצות עליה בסיפורי והתיישבות עלייה המדינה בקום השזורה היסטוריה מונד לתל

, איכותית קהילה מונד בתל . בשרון המבוקשים היישובים לאחד ונחשבת פיתוח בתנופת נמצאת , תושבים 15,000 - כ מונה מונד תל , כיום בתושבים רואים אנו , כמועצה . תחום בכל ומחדשת מאפשרת משתפת , מובילה לרשות מונד תל את להפוך הוא שלנו החזון . ומעורבת ערכית . יום מדי פועלים אנחנו ולמענם שלנו שותפים . מונד תל תושבי למען ומספקת משמעותית ועשייה הגשמה , ואפקטיבית מהירה השתלבות לך מאחלת אני

בברכה קפלן לין המקומית המועצה ראש מונד תל

! ה / הבא ה / ברוכ ה / יקר ת / עובד

! אלינו שהצטרפת שמחים כערך לתושב השירות את רואה מונד תל המקומית המועצה . גדולה זכות הציבור שירות בעצם ורואה פועלים אנחנו לאורו

. התושבים למען והגינות מסירות , במקצועיות לפעול עובד מכל מצפים ואנו המועצה בקידום מלאים שותפים הינם ומנהליה המועצה עובדי מילוי תוך כישורייך מלוא את למצות לך ויאפשר נוח י / תרגיש בו מקום יהיה העבודה ושמקום מוצלחת תהיה במועצה שקליטתך לי חשוב . ביותר הטובה בצורה התפקיד והחובות הזכויות , הנהלים עיקרי את עבורך כאן ריכזנו , המיטבי באופן במערכת ולהתמצא ללמוד עלייך להקל ובמטרה חשוב הקליטה תהליך . המועצה עובדי של

. יידרש אשר בכל לסייע ואשמח לרשותך כאן אני

, בברכה , מימון תהילה המועצה לית " מנכ

, ה / יקר ת / עובד

. בברכה אותך ומקבלים מונד תל מקומית למועצה הצטרפותך על שמחים אנו ראוי מענה לקבל צריכים עובדת או עובד כל כי מחשבה מתוך נערכה זו קליטה חוברת להרגיש צריך העובד כי דגש שימת ומתוך המקצועי לפן ראויה והתייחסות האנושיים לצרכים . מארגון נפרד בלתי וחלק שייכות תחושת לצורך ואמין יעיל , מקצועי מידע ומתן העובדים לטובת השינוי ממגמת חשוב חלק הינה זו חוברת . ביותר הטוב הצד על העובד של תפקידו מילוי

. בכלל במועצה ובהשתלבותך בפרט החדש בתפקידך רבה הצלחה לך מאחלת

בהצלחה שינדלר דורית אנוש משאבי מנהלת

. קיבוציים והסכמים העבודה חוקת בסיס על , והחובות הזכויות עיקרי את כוללת זו חוברת קיבוצי הסכם או העבודה חוקת הוראות לבין זו בחוברת האמור בין סתירה של מקרה בכל כי להדגיש חשוב . הקיבוצי וההסכם החוקה יגברו - העובד על החל אחר

, יקרים ועובדים עובדות

. לרווחתכם כלילות ימים פועל העובדים ועד , מונד תל מקומית למועצה הבאים ברוכים , העשרה קורסי , השתלמויות , מאורגנים טיולים , שונים אירועים , בחגים מתנות , עבודה להסכמי בהקשר המידע כל את נותן הוועד . נוספות אטרקציות ומגוון מופעים , עיון ימי ואחד אחת כל עבור חיים דרך אלא , סיסמה אינה זו במרכז העובדים אתכם שם מונד בתל העובדים וועד האחרונות בשנים . מאיתנו – אתכם לקדם במטרה , אנוש ומשאבי הרשות הנהלת עם פורה פעולה בשיתוף לעבוד נמשיך הנוספות הוועד וחברות אני כלים מתן תוך , הציבורית העשייה במרכז העובד את המציב איכותי לארגון כיאה , בו שהתברכנו המיוחד האנושי המשאב . אחריותו ובתחום בתפקידו ועובד עובדת כל להעצמת ולמענכם עבורכם זמינים תמיד בעיה ולכל נוספות לשאלות

, בברכה צוברי מיכל מונד - תל מקומית עובדים וועד ר " יו

מונד תל על קצת

היה , הישוב קרוי שמו על אשר , מונד אלפרד סר ט ’ מלצ הלורד . מונד תל הקמת מאחורי עומד מרתק היסטורי ציוני סיפור , הארץ במרכז שוכנת מונד - תל המושבה החל מונד סר מעלתו הוד צבא י ” ע ישראל ארץ של כיבושה עם ) באנגליה העשירים האנשים לאחר ימים באותם ונחשב ( הכימיה התחום בתעשייה שעסק יהודי במלואה התגשמה ההדרים ברעיון משולבת הייתה אשר הכלכלית עולמו תפיסת . בארץ העברי היישוב בהתבוססות לסייע כדי כי והאמין הציונית בתנועה להתעניין . מטופחות נוי ופינות גינות , קרקע צמודת בניה על בקנאות הישוב פרנסי שומרים , המואץ הפיתוח עם בבד בד כאשר חברת פועלי התגוררו במחנה .) המושבה של המזרחי בחלקה לראות ניתן ממנו שרידים ( האזור במרכז גבעה על ) מונד תל מחנה ( צריפים מחנה הוקם 1929 שנת סוף . ההתיישבות ארגוני וחברי ' ישראל - ארץ מטעי ' משבעת אחד . החברה ומנהלי משפחתו , ט ' מלצ הלורד למגורי נועדו והם החברה ידי - על ) הפקידים בשכונת בתים 7( הראשונים הבתים מונד - בתל נבנו 1931 בשנת . המקום של להסטוריה נוסף שריד – התיעוד כמרכז כיום משמש הבתים להקמת נוספים קרקע שטחי ל " קק רכשה הזמן בחלוף . עזר - ומשקי בתים עליהם להקים לפועלים קרקע חלקות החברה מכרה ועיבודו הפרדס לנטיעת במקביל .) הגולן , מצדה , הגלבוע , התבור רחובות ( זיו שכונת – פועלים שכונת קום אחרי .) מהאלון וחלק התאנה , התמר רחובות ( יעקב שכונת את הקימו מכן ולאחר באוהלים תחילה שהתגוררו מתימן חדשים עולים מונד לתל הגיעו 1944 בשנת הדרגתי באופן המושבה והתרחבה גדלה הזמן בחלוף . הדקל מרחוב וחלק כהן אלי , שפרינצק , וולפסון שכונות הוקמו . גדולה עולים - מעברת בה הוקמה המדינה לאיכות הקשור בכל וזאת – ונוספות חדשות משפחות לקליטת והתאמתם הציבוריים השירותים של קפדני תכנון על מיוחד דגש ניתן האחרונות בשנים כאשר , ומבוקר על קפדנית שמירה עם יחד זאת כל – ועוד הישוב בכל חדישות תשתיות , ככרות , נוי ופינות גנים , חדשות שכונות הוקמו האחרונות בשנים . הסביבה ולאיכות החיים . המושבה של והייחודי הכפרי צביונה

קליטה בעבודה והסדרי העסקה

באמצעות בארגון מסודרת קליטה , במועצה העבודה של ראשונית הצגה תקבל אנוש משאבי במחלקת הראשונית בקליטתך . לעובד אישי תיק פתיחת המחויבים והנהלים הטפסים על והחתמה האישיים המסמכים

נדרשים מסמכים

. נוכחות מערכת + קליטה טופס .) נוספות מהכנסות פרטים על דגש לשים יש ( 101 טופס ) נוספת הכנסה שיש במידה ( הכנסה מס תיאום . הספח כולל הזהות תעודת של ברור צילום . מהבנק ואסמכתא מלאים בנק חשבון פרטי הכולל , למועמד אישי שאלון . התפקיד לדרישות בהתאם , בגרות / מקצועית תעודה או / ו אקדמאי תואר על אישור . מהארץ לא שהתואר במידה החינוך ממשרד בתואר הכרה אשור של הכללים י " עפ הינה לשכר בוותק הכרה ) . אלה במקומות העיסוק + העסקה תקופות : הכוללים , קודמים עבודה ממקומות ותק אשורי . רשות עובדי .) העיר לקצין לגשת ניתן , צבאי וותק על אישור לקבלת ( לשכר וותק לצורך , לאומי שירות או , צבאי שירות על אישור . סודיות על שמירה טופס על חתימה

. מידע אבטחת טופס על חתימה העובדים לוועד הצטרפות טופס על חתימה . להסתדרות הצטרפות טופס על חתימה . מין עבירות היעדר בדבר המשטרה י " ע חתום אישור להמציא יש ונוער ילדים עם עבודה בממשק בתפקידים המועסקים לגברים ביטחון במחלקת תדרוך פנסיה קופת לבחור זכאי עובד כל . מנהלים מביטוח בעלות העברת טופס או , פנסיה מקרן חברות המשך / הצטרפות טופס .) שכר מחלקת מול לטיפול ( המחדל ברירת שהן קופות מתוך אוטומטית הקופה תיבחר , כלשהיא קופה תבחר לא באם , כרצונו ) שכר מחלקת מול לטיפול ( בבעלותך אשר רכב ורישוי ביטוח + רכב רישיון להמציא יש רכב באחזקת מזכה תפקידך אם

ההעסקה תחילת עם המסמכים כל את להעביר יש

שעות עבודה ונוכחות

,) חמישי עד ראשון ( בשבוע ימים חמישה , שבועיות שעות 41 היא מלאה למשרה העבודה שעות מכסת )8:00 מהשעה יאוחר ולא ( 8:00 לשעה עד 7:00 בשעה יחל במועצה העבודה יום . בשבוע עבודה ימי לשישה נדרשים שבהם תפקידים למעט . שעות 8 הינו העבודה יום חמישי בימי , שעות 8.25 הינו עבודה ליום השעות תקן מלאה במשרה . העבודה להסכם בהתאם . המועצה לית " מנכ ידי על ויאושרו האגף / המחלקה מנהל מול ויתואמו שונים העבודה ושעות העבודה ימי מסוימים בתפקידים . המקומי השלטון מרכז של לקריטריונים בהתאם שבועיות שעות 40 היא אם למשרת העבודה שעות מכסת

נוכחות דיווח

. העבודה מקום את ובעזיבתו העבודה למקום בהגיעו הנוכחות בשעון ביום וביציאה בכניסה לדווח העובד על . מקרה בשום להעברה ניתנת שאינה אישית פעולה היא נוכחות גיליון על חתימה מילוי או טלפוני דיווח . מהדרך / מהבית נוכחות לדווח איסור חל . במקומו החותם של והן העובד של הן משמעת להפרת ייחשב עצמו העובד ידי על שלא אישי גיליון על חתימה או טלפוני דיווח . ממוחשבת מערכת באמצעות מנוהלים העובדים של נוכחותם נתוני . העובד שכר לתשלום בסיס מהווה היומית הנוכחות רישום ולצרף וכולי מחלה , חופשה ימי , החסרים הנתונים את להשלים העובד על ) יציאה , כניסה ( נוכחות גיליון ח “ דו לעובד יופק חודש תחילת בכל . מתאימים אישורים . נלווים אישורים ובצירוף קבלתו לאחר מיומיים יאוחר לא אנוש משאבי למחלקת להחזיר יש הישיר הממונה בידי החתום הטופס את . תוספות ללא בלבד הבסיסית משכורתו תשולם בזמן הנוכחות דוח את יעביר שלא עובד העבודה במקום הנייח הטלפון או האפליקציה באמצעות בהחתמה רק ישולמו מאושרות נוספות שעות

העבודה בשעות מהעבודה יציאה כללי

. בהתאם הנוכחות בהחתמת ביטוי לידי ויבואו הישיר הממונה עם יתואמו מהעבודה מוקדמת יציאה או איחור בתשלום עבודה כזמן תחושב לא , הישיר הממונה ידי על מאושרת היא אם גם , אישיים לצרכים מהעבודה מוקדמת יציאה . השכר

ומנוחה עבודה שעות חוק

36 בת תהיה השבועית המנוחה ) יהודי לעובד שבת ( השבועי המנוחה ביום לעבוד עובד על איסור חל ומנוחה עבודה שעות לחוק בהתאם . לפחות שעות . ביום עבודה שעות 12 מעל עובד העסקת על איסור חל . בחודש נוספות שעות 60 ומעל בשבוע נוספות שעות 15 מעל עובד העסקת על איסור חל ) בכירים הנהלה ותפקידי אמון משרות על חלות אינן אלה הגבלות (

יחיד הורה / עובדת אם

מניקה אם

אחת שעה מהעבודה להיעדר זכאית ילדה אשר עובדת רק חל זה הסדר . שנה לגיל ילדה יגיע אשר עד ביום של עבודתה שעות . מלאה במשרה מועסקת והיא במידה תהיינה הלידה לאחר אחת שנה עד מלאה במשרה אם . שבועיות שעות 37.5 מ פחות לא

אם או שנים משמונה נמוך שגילו לילד יחיד הורה או אם זכאית אם למשרת . שנים -12 מ נמוך שגילם בביתה הנמצאים לפחות ילדים לשני שעות 40 מ פחות ולא ליום בפועל שעות שמונה : אם במשרת עבודה שעות . בשבוע 40 לעבוד זכאית , שנים עשרה משתיים פחות שגילו במשפחה יחיד לילד אם העבודה שעות 8 במסגרת וסיומה העבודה תחילת שעת . בשבוע שעות . העבודה לצורכי בהתאם הישיר הממונה ידי על ייקבעו בפועל משך של נוסף לקיצור זכאית אינה , חלקית במשרה המועסקת עובדת אם . אחרות מסיבות העבודה יום

כוננות מעבר ומשמעותי מיוחד בתפקיד הנושאים עובדים עבור בשכרם תגמול לקבל זכאים יהיו הפעילות לשעות על וחתום כתוב לאישור ובהתאם החוק לפי הכוננות . מאושר לדיווח ובכפוף המועצה לית " מנכ ידי בחופשת השוהים לעובדים כוננות תוספת תשולם לא . שנתית חופשה או מחלה

נוספות שעות

של הרגילות העבודה שעות למכסת מעבר כשעות מוגדרות נוספות שעות בכתב אישור ומחייבת צורך פי על נקבעת נוספות בשעות עבודה . העובד ידי על ניתנת נוספות בשעות לעבודה הוראה . המועצה לית " מנכ מאת ומראש . בחוזה המוגדר לפי המועצה הנהלת ידי על ומאושרת הישיר הממונה מכסת את מילא שהעובד לאחר רק לתשלום תאושר נוספות בשעות עבודה . הרגילות העבודה שעות 125% בשיעור שכר מלאה במשרה לעובד ישולם נוספות בשעות עבודה עבור בשיעור שכר ישולם ומעלה השלישית ומהשעה והשנייה הראשונה השעה עבור .150% . בשבוע שעות 41 או ביום שעות 8.25 מעל הוא התשלום מכסת השלמת עד שעה ערך 100% לפי שעות תשלום חלקית במשרה לעובד לעיל המפורט התשלום כללי לפי והיתר מלאה למשרה ליום עבודה שעות תהיה לעובד שתותר הנוספות השעות מכסת .)8.25( מלאה במשרה לעובד .1951 - א “ תשי , ומנוחה עבודה שעות לחוק בהתאם

פתע קריאת

בביתו ושהה לביתו וחזר עבודתו את שסיים עובד יקבל לעבודתו לחזור נדרש ואז אחת שעה לפחות במידה . רגילות שעות 4 - מ יפחת לא אשר תשלום שעות 4 מ למעלה פתע בקריאת הועסק והעובד . מלא עבודה מיום יפחת שלא תשלום יקבל

שכר

וותק גרירת זכויות מנהלי בדרוג עובד . שתמציא לאישורים בהתאם לך יינתנו וותק זכויות ובתנאי , ציבורי במוסד עבד בהם השנים בגין וותק לתוספת זכאי יהיה עד זאת , במועצה מועסק הוא בו תחום באותו שם שהועסק .) ל " צה כולל ( וותק שנות 10 למקסימום לאישורים בהתאם וותק לתוספת זכאי יהיה האחרים בדרוגים עובד . התקבל אליו בדרוג הקיים ההסכם פי ועל שימציא

אחרים ותשלומים משכורת

קבלתך עם שנקבעו והדרגה הדרוג לפי משולם השכר ברשויות וכנהוג התקבלת אליו לתפקיד בהתאם , לעבודה . מקומיות . שונות ותוספות יסוד משכר ומורכב חודשי הינו השכר . חודש בכל 10 ל עד הבנק לחשבון ישירות משולם השכר נסיעה קצובת אם בין , עבודתו למקום להגיע כדי לתחבורה הזקוק עובד זכאי , אחר או פרטי ברכב אם ובין ציבורית בתחבורה משתמש למקום העובד של מביתו שהמרחק בתנאי , נסיעות לתשלום מטר 500 או אוטובוס תחנות שתי של למרחק מעל הוא עבודתו . עבודתו ממקום . החדשה הנסיעות רפורמת פי על ישולם הנסיעה החזר

לאומי ביטוח של האתר דרך להוציא ניתן לצורך וותק ולהכיר העבודות כלל את הבראה

הבראה תשלומי

המקומית ברשות ותק עבודה שנות כ " סה

הבראה ימי מספר

תיקבע ימים 13 עד 9 - מ מדורגת הבראה לקצבת עובד של זכאותו . הוותק שנות מספר לפי בחישוב נכללים הבראה ימי חישוב לצורך . במועצה עבודה שנות  . לאומי שירות / ל “ בצה השירות שנות  . קודמים עבודה ממקומות מוכר כוותק שהוכרו שנים  לחלקיות יחסי באופן הבראה למענק זכאי משרה בחלקיות עובד . משרתו ודירוג הוראה עובדי דירוג על חל אינו לעיל המפורט הוותק חישוב . סוציאליים עובדים השנה בגין , יוני חודש משכורת בתשלום לעובד ישולמו ההבראה דמי . שחלפה להסכמים ובכפוף משרה וחלקיות ותק לפי נעשה לתשלום החישוב . הקיבוציים

9

10

10

11-15

11

16-19

12

20-25

13

25 ומעלה

ביגוד

יובל מענק

, ספטמבר בחודש , לשנה אחת המשולם כספי מענק בארץ ( הציבורי בשירות בעבודה ותק בעלי לעובדים לדירוג ובהתאם החוק הוראות פי על שנה 25 של ) בלבד . שייכים הם שאליו . המשולב מהשכר 60% עד - המענק שיעור

של בשכר תשולם אשר ביגוד לקצובת זכאים הרשות עובדי שנת של וותק ונצבר במידה , שלפני השנה עבור יולי חודש , תפקיד לפי ייעשה התשלום רמת חישוב , בפועל עבודה . הקיבוצי ההסכם פי על משרה וחלקיות ותק , דרגה

השתלמות גמול

מעונות תוספת

לתשלום זכאית מלאה במשרה המועסקת 5 גיל עד לילדים אם תשולם זו תוספת . הקיבוצי להסכם בהתאם מעונות תוספת מחלקת את לעדכן עליך כי זכרי . במשכורת אוטומטי באופן לך פרטי עם זהות תעודת צילום ולהעביר הילד בהולדת השכר . הילד

לעובד הניתנת שכר תוספת היא השתלמות גמול נוער חינוך או המנהלי בדירוג לעובדים , לימודים עבור . השתלמות גמול ועדות לאישור בכפוף . וקהילה

ר " המח הסתדרות או ף " המעו הסתדרות לאתר לפנות יש השתלמות גמול לקבלת

106 טופס

101 טופס

106 טופסי לעובדים מופקים ) מרץ בחודש ( לשנה אחת . השכר חשבת ידי על והניכויים המשכורות כול סך ריכוז את כולל 106 טופס , הכנסה מס ( הקודמת השנה במהלך לעובד שבוצעו ). וכולי גמל קופות , לאומי ביטוח

.101 טופס עובד לכל יישלח מס שנת כל בתחילת לחילופין או ” עובד תיק “ דרך מקוון באופן למלא ניתן . מעודכנים בטופס שהפרטים לוודא יש . ידני באופן קבלתו מיום שבועיים תוך הטופס את ישיב שלא עובד ) ה סעיף ( נוספות הכנסות לו אין או יש אם בו יסמן ולא מס ויופחת נוספת הכנסה קיימת כאילו הדבר ייחשב . אוטומטי באופן הכנסה

הצורך לשעת זה טופס לשמור מאד חשוב

שכר תלושי

בה המחלקה דרך ויימסר שכר תלוש לעובד יופק חודש מדי . האלקטרוני בדואר ישלח לחילופין או עובד הוא ,” עובד בתיק “ השכר תלוש של העתק למצוא ניתן

הכנסה מס תיאום

אישיים שינויים על הודעה

במשרה לעובדים רלוונטי ( נוסף עבודה במקום שעובד עובד . השומה מפקיד מס תיאום שנה מדי להגיש נדרש ) בלבד חלקית מס משכרו ינוכה אחרת , פברואר חודש עד יוגש המס תיאום . המרבי בשיעור

, טלפון , כתובת שינוי לרבות , העובד של האישיים בפרטים שינוי כל את מחייב , ילדים ומספר ) וכדומה גירושין , נישואין ( משפחתי מצב . האנוש משאבי למחלקת מידי באופן בכתב הודעה להעביר העובד . השינוי על המעיד זהות תעודת צילום יצורף להודעה

באינטרנט עובד תיק

www.tikoved.co.il בכתובת , באינטרנט " עובד תיק " לפורטל גישה קיימת , לנוחיותך . אישיים ונתונים 106 טופס ,101 טופס , השכר תלושי את לראות תוכל זה בדף

פנסיה וקרן השתלמות

פנסיה קרן

פנסיוניים שאינם רכיבים על גמל קופת

שאינם שכר רכיבי על כספים יופרשו ההעסקה תנאי במסגרת . גמל קופת - משלימה חיסכון לקופת פנסיוניים נסיעות , טלפון , רכב אחזקת : פנסיוניים שאינם בשכר רכיבים . וכדומה

חיסכון לצורך כספים יופרשו ההעסקה תנאי במסגרת הכספים את להפריש מבקש העובד אם . העובד עבור פנסיוני האנוש משאבי למחלקת כך על להודיע יש בחירתו לפי לקרן , העמית מספר ואת הקרן פרטי את למסור , הקליטה במעמד טופסי את לבקש , המטפל לסוכן או לקרן לפנות ובמקביל . השכר למחלקת בהקדם ולהעבירם למלא שיש ההצטרפות

השתלמות קרן

שנת בתום השתלמות קרן תיפתח – אקדמאים שאינם וקהילה נוער חינוך ובדירוג המנהלי בדירוג לעובדים . מועצה כעובדי מקבלתם הראשונה העבודה שהם וקהילה נוער וחינוך ס “ העו , הפסיכולוגים , ההנדסאים , המהנדסים , ר “ המח בדירוגי לעובדים יועברו אליה קרן ייבחר לא אשר עובד . לעבודה הראשון מהיום השתלמות קרן תיפתח - אקדמאים . מקומיות רשויות לעובדי רום לקרן יועברו הכספים , התגמולים

הסכם תומכות חינוך

חינוך תומכות רפורמת

! החינוך תומכות של בשכרן רפורמה נחתמה 8.8.2023 בתאריך . בשבוע ימים 3 לפחות שמועסקות חינוך תומכות על יחול ההסכם

טלפון קצובת

ותק תוספת

יסוד שכר

המקצועית ברמה השיבוץ פי על נקבע ח " ש 42.5 -1 ורמה מתחילה רמה ח " ש 48.6 - ומעלה 2 רמה

אסמכתא תוגש שעבורה ציבורי ותק שנת כל על . עבודה לשנת ח " ש 50 בגובה שכר תוספת - רשמית בחודש שנה מדי יתעדכן השנתי הותק 1.9.2025 מ החל . ספטמבר

ח " ש 7200 - כיתה / גן חינוך תומכת ח " ש 7000 - אישית חינוך תומכת ח " ש 8000 - במיוחד בחינוך חינוך תומכת

תמיד הם המוצגים הסכומים - לב שימו פי על יחסי באופן ויחושבו מלאה למשרה . בפועל המשרה היקף

המקצועית ברמה קידום

מקצועית רמה תוספת

וכן רמה כל בין שנים 3 להשלים יש המקצועית ברמה להתקדם מנת על . מקצועיים ללימודים לצאת הכשרה קורס -1 לרמה מתחילה מרמת להתקדם כדי הנדרשים הלימודים . שעות 220 בן בסיסית פיתוח שעות 180 ללמוד יש , הבאות המקצועיות לרמות להתקדם כדי לימוד שעות 120 מ יותר ולא שנים 3 פני על בפריסה , במצטבר מקצועי . אחת בשנה

: ל " הנ הנתונים פי על מקצועית ברמה תשובץ קיימת עובדת

מקצועית רמה

חודשי תגמול

במועצה ותק

0

מתחילה

שנים 0-3.99

1

ח " ש 400

שנים 4-6.99

ח " ש 800

שנים 7-9.99

2

רלוונטית השכלה : מאלה אחת היא בחינוך תואר .1 הוראה תעודת .2 270 של לסייעות בסיסית הכשרה קורס .3 לפחות אחד לגמול וזכאית שעות השתלמות גמולי 2 ל זכאית .4

מ ” פז קיצורי ההשכלה מסוגי לאחד זכאות לה אשר עובדת , לעיל המצוינים הרלוונטית הזמן פרק לקיצור פעמי חד באופן זכאית תהיה להמתין שעליה כך בשנתיים הבאה לדרגה עד . מקצועי פיתוח שעות 60 השלמת + אחת שנה

3

ומעלה שנים 10

ח " ש 1200

אחד השתלמות גמול ברשותך אם 270 בסיסית הכשרה קורס או , אנוש למשאבי פני , שעות בשנה מ ” פז קיצור לך ומגיע ייתכן . אחת

ומעלה שנה 20 השכלה ובנוסף רלוונטית

4

ח " ש 1600

מלאה למשרה תמיד הם המוצגים הסכומים - לב שימו . בפועל המשרה היקף פי על יחסי באופן ויחושבו

התמדה תמריץ

: בקריטריונים לעמידה בהתאם ושנתי חודשי היעדרות אי מענק וישולם היעדרות אי מודל יופעל 1.12.2023 מתאריך החל

0 היעדרות ימי ח " ש 600

, בנוסף חינוך תומכת 10- מ פחות שתיעדר תהיה בשנה ימים ! שנתי מענק ח " ש 1000 ל זכאית

סוג כל נחשבת היעדרות לעניין שעות למעט ההיעדרות , פוריות טיפולי , בהריון היעדרות . מילואים או אבל

1 היעדרות יום ח " ש 400

בכניסה דיגיטלית החתמה תבוצע לא שבו יום . התמדה תמריץ לצורך יחושבו לא , וביציאה . ידניים תיקונים יתקבלו לא

2 היעדרות ימי ח " ש 200

מלאה למשרה תמיד הם המוצגים הסכומים - לב שימו . בפועל המשרה היקף פי על יחסי באופן ויחושבו

החופשות לוח עדכון . לעת מעת שתוגדר כפי הלימודים שנת במהלך תהיה החינוך תומכות העסקת . הלימודים שנת במהלך השתלמות ימי / חופשות אין - ככלל . אוגוסט של האחרונים הימים 3 ב ולא המנהל עם בתיאום , ההיערכות ימי מתוך - אחד בחירה ליום זכאות

גן חינוך תומכת החורף חופשת / בחנוכה עבודה ימי 5 האביב חופשת / בפסח עבודה ימי 5 ביולי ימים 15 אוגוסט בחודש 8 מתוכם היערכות ימי 11

אישית חינוך תומכת

החורף חופשת / בחנוכה עבודה ימי 5 האביב חופשת / בפסח עבודה ימי 5 ביולי ימים 27 עד

לפ

בפועל הצורך פי על תהיה בפגרות העסקה . בעתיד גם כך לנהוג המועצה את מחייב אינו בעבודה שיבוץ אי

רווחת העובדים

והשתלמויות הדרכה . העובדים של מקצועי ופיתוח ללימוד רבה חשיבות ומייחסת שלה העיקרי הנכס את האנושי במשאב רואה מונד תל המקומית המועצה את יוסיף הממונה להשתלמות בקשה טופס ימלאו להשתלמות יצא מעובדיו מי כי המעוניין ממונה או להשתלמות לצאת המעוניין עובד . המועצה של הכספית והיכולת ההשתלמות לנחיצות בהתאם השתלמויות בוועדת תידון העובד בקשת . ויחתום המלצתו . עבודה ימי או / ו חלקי או מלא לימוד שכר לאשר ניתן . ברשות הקיים השתלמויות לנוהל בהתאם הרשות השתתפות מקרה בכל . במועצה שרות לתקופת התחייבות על לחתום יתבקש השתתפות לו שתאושר עובד . מקצוע תעודת קבלת לצורך , לשנה אחת שנפתח ) תעודה בעלות למעט ( סייעות קורס לעבור מחוייבות חינוך תומכות

עובדים ועד

מקצועי טיפול דמי או ארגון מס

בראש לחג שי לטובת חודש בכל יגבה עובדים ועד תשלום והנך במידה , שיתאפשרו ככל נוספות ופעילויות ובפסח השנה . אנוש משאבי במחלקת הצטרפות על לחתום יש מעוניין

העובדים כל מחויבים הקיבוצי ההסכם פי על מקצועי טיפול דמי או חבר דמי בתשלום .0.95% של בשיעור החדשה העובדים להסתדרות

" בשבילך ביחד " מועדון

" שלך " מועדון ר " ומח ונוער חינוך , מנהלי בדירוגים חודשים 3 עבד מאי שבחודש עובד . מכן שלאחר בשנה " שלך מועדון " למימוש זכאי .) משרה 25% ומעל ( רק המועדון למימוש זכאי יהיה 1.9.19 ב לעבודתו שנקלט עובד : דוגמא .2021 שנת בינואר הבאה לשנה והתשלום חודשים 3 של ותק לו יהיה -2020 ב רק ( .) למימוש

ביחד " הטבות לכרטיס זכאי בהסתדרות החבר עובד כל לאתר להיכנס ניתן הכרטיס אודות לפרטים ." בשבילך www.histadrut.org.il : העובדים הסתדרות של

לעמית ף " מעו בדומה ( משרה היקף 25% ומעל חודשים 3 במשך עבדו אשר וטכנאים הנדסאים , ר " מח , ונוער חינוך , מנהלי לדירוגים . תקופתיות בדיקות , הפנייה ממועד ימים ארבעה עד של מהיר אבחון הכוללים בריאות לשירותי זכאים ) שלך למועדון . והלוואות כושר מאמני , תזונאי , אישי פסיכולוג כגון נוספים שירותים וכן , מהיר בתור זאת כל , מומחים לרופאים הפניה

חופשה

חופשה

שנתית חופשה

. לכך מיוחד היתר קיבל אם אלא , חופשתו בימי בשכר לעבוד לו ואסור , ומנוחה נופש לשם לעובד ניתנת שנתית חופשה . בלבד בפועל עבודה לימי בהתאם נעשה החופשה ימי חישוב : השנתית העבודה ימי מכסת

. בשבוע ימים 5 למועסקים עבודה ימי 22 בשבוע ימים 6 למועסקים עבודה ימי 26

. המועצה לית " מנכ ידי ועל ישיר ממונה ידי על מוקדם ואישור תיאום טעונה לחופשה יציאה זכויותיו את לממש עובד לכל לאפשר כדי מראש החופשה תתוכנן עובדים ובבקשות וצרכיה העבודה בסדרי בהתחשב . המועצה של השוטפת בפעילות לפגוע מבלי לצרף יש החתום הטופס את , המועצה לית " ומנכ הישיר המנהל את ייעודי טופס להחתים יש - חופשות טופס החתמת . הנוכחות לדוח

בלבד החינוך מערכת של הקיץ פגרת בזמן חופשתם את ינצלו החינוך ובמוסדות הילדים בגני חינוך תומכות

מרוכזת חופשה

בחירות

סגירת על החלטה לקבל , לנכון שתראה וכפי לפעם מפעם , לקבוע רשאית המועצה ימי לעובדים ינוכו אלו ימים בגין . הרשות של מרוכזת חופשה לצורך המועצה משרדי . חופשה

שבתון יום - לממשלה בחירות יום

חופשה ימי צבירת

. ימים 55 הינה ) דצמבר ( שנה סוף בכל לצבירה מאושרת חופשה ימי תקרת מעבר העודפים החופשה ימי לביטול תביא חופשה ימי 55 – מ יותר של צבירה . השכר בתלוש מוצגת חופשה לימי הזכאות . דצמבר בחודש המותרת לצבירה

ימי יתרת את לבדוק מומלץ פעם מדי החופשה

פנימית חופשה

לזמן המקומית הרשות של לזכותה בתמורה , פנימית חופשה לימי המפורטים התפקידים בעלי בית זכאים הספר בבתי החגים פגרות בעת הורים ושל התלמידים של חינוכיות ולפעולות ) ס ” לביה הרישום במועדי ( תלמידים לרישום , ומורים הורים באסיפות העבודה שעות לאחר לנוכחות . כלשהי בצורה לפדיון או לצבירה ניתנים אינם הפנימית החופשה ימי )’ וכו הורים ערבי , חגיגות , מסיבות כגון ( הספר בית ידי - על

ים ” קבס / בית אבות

פסיכולוגים

לבורנטים

ספר בית מזכירת

ים ” וקבס בית אבות חופשה ימי 8- ל זכאים , השנה בכל פנימית רק לקחת יכולים . הספר בתי בפגרות ולוקחים במידה נחשב זה - המועד בחול . מלא יום

ימי 16- ל זכאיות ספר בית מזכירות . מוגדרים ימים לפי פנימית חופשה 1 השנה ראש ערב 3 חנוכה פגרת 1 סוכות ערב ימים 3- ו חג ערב 1( 7 פסח פגרת ) פסח מ ” בחוה לפחות

16- ל זכאים לבורנטים , בשנה פנימית חופשה ימי

החינוכיים הפסיכולוגים חופשה לימי זכאים בתקופות , נוספים המוגדרות יום כולל ( בפורים ימים 2 ) בפורים החופשה

מוגדרים ימים לפי הקיץ בחופשת 10 חנוכה בחופשת 3 בפורים 1 שבועות חג ערב 1 השנה ראש ערב 1

. שבועות בפגרת יום 1 . פסח המועד חול ימי . סוכות המועד חול

3 סוכות מ ” חוה 1 שבועות ערב

הממונים של מוקדם אישור טעונה פנימית לחופשה יציאה

: הבאים המועד בימי בשכר מנוחה לימי זכאי חודשי בהסכם עובד . אחד יום - שבועות וחג העצמאות יום , פסח , תורה שמחת , סוכות , הכיפורים יום , יומיים - השנה ראש יום ניכוי , המשרה בחלקיות לעובד , מלאה במשרה לעובד , חופש יום חצי ינוכה המועד חול בימי , מרוכזות חופשות - וסוכות פסח המועד חול . האישי לתקן בהתאם חופשה .13:00 בשעה העבודה תסתיים – העצמאות יום וערב , ופורים חנוכה של ראשון ביום .12:00 בשעה העבודה תסתיים – שבועות ובערב פסח של שישי , תורה שמחת ערב , פסח ערב , סוכות ערב , השנה ראש בערב .11:00 בשעה העבודה תסתיים - הכיפורים יום בערב . ישראל בחגי החופשה ימי את ניצלו שלא ובלבד חגיהם למועדי בהתאם - דרוזים , נוצרים , למוסלמים חגים חופשות ומועדים חגים

ל " צה לחללי הזיכרון יום

צום ימי

חללי לרבות , ישראל מערכות חלל של ראשונה מדרגה משפחה קרוב שהוא עובד מערכות לחללי הזיכרון ביום מהעבודה להיעדר רשאי , עוינת חבלנית פעילות . עבודה כימי לו ייחשבו אלו ימים . משפחתו קרוב של האישי הזיכרון וביום ישראל . האנוש משאבי למחלקת כך על להודיע יש

. הצום מימי באחד צם שהינו המצהיר מלאה במשרה עובד ראשי , באב ' ט , בתמוז ז " י , אסתר תענית , בטבת ' י , גדליה צום כך על להודיע עליו . הזמן לפני שעתיים עבודתו את לסיים . הנוכחות בדיווח זאת ולציין הישיר למנהלו מראש

בחירה ימי . לשנה משנה להעברה או לצבירה ניתנים ואינם הצבורה החופשה לימי בנוסף הם אלו ימים . בחירה ימי לשלושה זכאי ומעלה שנים חמש המועסק עובד . בשנה בחירה ימי לשני זכאי שנים מחמש פחות המועסק עובד

: הבאים המעדים מבין ייבחרו הימים

פורים פורים שושן אסתר תענית המימונה חג הבינלאומי האישה יום

הכיפורים יום ערב השנה ראש ערב רבה הושענה סוכות ערב ״הסיגד״ חג – בחשון ט ” כ

המנהל מול מראש יאושרו בחירה ימי היציאה טרם המועצה לית " ומנכ הישיר מתאים טופס הגשת באמצעות וזאת . אנוש משאבי למחלקת והגשתו

) הגטאות למרד השנה יום ( בניסן ז ” כ ישראל מערכות לחללי הזיכרון יום בטבת עשרה במאי אחד במאי תשיעי בעומר ג ” ל באב ’ ט ירושלים יום

גדליה צום פסח ערב פסח של שביעי הרצל פטירת יום - תמוז ’ כ בתמוז ז ” י צום שבועות חג ערב הלימודים שנת תחילת יום אישי אירוע

בחירה ימי – החינוך מערכת עובדי . המערכת בפגרות מנוצלים

היעדרויות

הצהרה ימי

מחלה ימי או חמישה לעובדים בשנה ימים 30 על עומדת מחלה לימי השנתית הזכאות הזכאות . עבודתו שנות כל לאורך העובד לזכות ונצברת בשבוע ימים שישה לבדוק החובה מוטלת העובדים על . השכר בתלוש מוצגת מחלה לימי השנתית במניין בחשבון נלקחים וחג שבת , שישי ימי . חודש מדי המחלה ימי יתרת את אישור הצגת מחייבת מחלה בגין היעדרות . המחלה מפאת ההיעדרות ימי העובד של חזרתו מיום ימים 3 ותוך מוכרת חולים קופת מרופא רפואי . לעבודה

פעמיים מותרת אישית הצהרה סמך על מחלה בגין היעדרות ניתן פעם בכל כאשר קיבוצי בהסכם לעובדים בלבד בשנה ימי מיתרת נגרעים אלה ימים . רצופים ימים שני עד להצהיר . הצבורים המחלה

ילד מחלת

ממושכת מחלה חופשת לו המגיעה המחלה חופשת ממכסת למעלה נמשכת עובד מחלת אם לכל שבועיים של נוספת מחלה לחופשת זכאי יהיה , עבודתו שנות לפי שינוי כל על . חודשים משישה יותר ולא המשכורת במחצית עבודה שנת . אנוש משאבי למחלקת העובד ידווח , הרפואית בכשירות

ימים 8 על השנתית הזכאות עומדת 16 גיל עד לילדים להורים . רופא אישור סמך על , המוקצבים 30- ה מתוך - בשנה . העובד לזכות העומדים המחלה ימי מסך מנוכה זו היעדרות

הורה מחלת

מילואים

חולה הורה בגין שנתית בזכאות הורה מחלת ימי 6 - ל זכאי יהיה עובד אחר המשפחה שבן ובתנאי סיעודי במוסד איננו והוא שנים 65 לו שמלאו ימי מסך ינוכו ההיעדרות ימי . יום באותו חוליו מיטת ליד נמצא לא . העובד לזכות העומדים המחלה

להציג חייב יותר או אחד ליום חירום בשעת לשירות או מילואים לשירות שנקרא עובד . הצפויה ההיעדרות תקופת בדבר ולהודיעו הישיר לממונה הקריאה צו את מידית תקופת על אישור האנוש משאבי למחלקת להמציא העובד על המילואים שירות בתום באופן שכר לעובד שולם אם למעט , זו לתקופה שכר לקבלת כתנאי בפועל השירות . המועצה שאינו אחר גורם ידי על ישיר

מוגבלות עם לאדם הורה היעדרות

זוג בן מחלת

, קוגניטיבית לרבות , שכלית או נפשית , פיזית לקות ( מוגבלות עם לאדם הורה או אחד בתחום מהותי באופן תפקידו מוגבל בעטיה אשר , זמנית או קבועה בשנה היעדרות ימי 18 עד לזקוף זכאי יהיה ) העיקריים החיים מתחומי יותר ימי חשבון על או שלו הצבורים המחלה ימי חשבון על " אישי סיוע " מתן לצורך כדי אנוש משאבי למחלקת מתאים אישור להביא יש . לו המגיעים החופשה . אלו לימים זכאות לקבל

על שאושרה היעדרות בגין זוג בן מחלת לימי זכאי יהיה עובד והמחייבת יום 30 לפחות שנמשכת ממושכת כמחלה רופא ידי . שלו הצבורה המחלה תקופת חשבון על צמוד רפואי טיפול

עבודה תאונת

נישואים

להורידו ניתן ( 211 וטופס 250 טופס למלא יש עבודה תאונת של במקרה ולשלוח האנוש משאבי מחלקת את להחתים ) הלאומי הביטוח של מאתר .) בלבד מקוריים מסמכים ( הרלוונטי החומר כל בצירוף הלאומי לביטוח ימי מספר . מהמועצה מלא שכר מקבל העובד העבודה תאונת בתקופת י " ע והכרה לאישור בכפוף יום 91 על יעלה לא עבודה תאונת בגין ההיעדרות של המחלה ימי מצבירת מחויבים אינם אלה ימים . לאומי לביטוח המוסד מכסת קביעת לצרכי עבודה כתקופת יראו המאושרים ההיעדרות ימי . העובד היה . ותק ותוספת הבראה קצובת תשלום ולצרכי המנוחה חופשת ימי מספר ההחלטה על ערעור להגיש העובד רשאי , נדחית לאומי ביטוח מול והתביעה של מהיעדרות החוזר עובד . בחוק הקבועות ההנחיות י " עפ לאומי לביטוח תעסוקתי מרופא אישור להמציא חייב עבודה תאונת בגין מחודשיים למעלה . לעבודה לחזרתו

ימי ממכסת ניכוי ללא ( בשכר להיעדר זכאי שנישא עובד למועד סמוך ימים 3 של לתקופה מהעבודה ) החופש . האירוע ביום וכן ) הישיר הממונה עם בתיאום ( החתונה ביום בשכר להיעדר רשאים בת / בן המחתנים עובדים . הנישואין

אבל ימי

משפחה בן של פטירה מפאת מעבודתו הנעדר עובד , אחות , אח , אם , אב - ראשונה קרבה ( ראשונה מקרבה ) כדין אומץ אשר חורג ילד או בציבור ידוע , אישה או בעל . ימים שבעה במשך היעדרותו ימי בגין לתשלום זכאי

הריון ולידה

רפואיות לבדיקות היעדרות

ביום שעות ארבע עד המועסקת עובדת : מתאימים רפואיים אישורים בצירוף להיריון הקשורים רפואיים וטיפולים בדיקות לצורך להיעדר רשאית הרה עובדת שבוע במשך ביום שעות מארבע יותר המועסקת ועובדת ההיריון בתקופת שעות 20 עד להיעדר רשאית עבודתה במקום כנהוג מלא עבודה שבוע במשך למחלקת ולהעבירו היעדרות על רפואי אישור להמציא העובדת על . ההיריון בתקופת שעות 40 עד להיעדר רשאית עבודתה במקום כנהוג מלא עבודה . אנוש משאבי

היריון שמירת . לזכותה העומדים מחלה ימי לניצול זכאית , רופא של בכתב החלטה פ “ ע היריון שמירת מחייבים שלה העובר מצב או בריאותה שמצב הרה עובדת לקרן העובד של חלקו תשלום ידי על לפנסיה זכויות רצף על לשמור ניתן . היריון לשמירת גמלה לקבלת הלאומי לביטוח לפנות ניתן לנסיבות בהתאם מחלה ימי לנצל ניתן לא ). האנוש משאבי למחלקת בנושא לפנות יש ( החוק הוראות פי על וזאת , המעביד ידי על בהתאם התשלום והשלמת הפנסיה . הלאומי מהביטוח הגמלה לקבלת במקביל בתשלום

כך על תודיע להריונה החמישי לחודש המגיעה עובדת אנוש משאבי ולמחלקת הישיר למנהלה בכתב

לידה חופשת

היילוד פרטי עם זהות תעודת צילום ותעביר אנוש משאבי מחלקת את תעדכן שילדה עובדת . לאומי מביטוח בתשלום שבועות 15 בת לידה לחופשת זכאית שילדה עובדת שלישייה עבור שבועות 20 , תאומים עבור שבועות 17( נוסף ילד כל עבור נוספים שבועות בשלושה הלידה חופשת תוארך יותר או תאומים בלידת ). הלאה וכן אין זה במקרה ). שבועות 26 כ “ סה ( תשלום ללא נוספים שבועות 12- ב הלידה חופשה את להאריך זכאית שנה לפחות במועצה שעבדה עובדת הצבור הוותק בחישוב תימנה זו נוספת תקופה . האנוש משאבי למחלקת בכתב בהודעה אלא תשלום ללא לחופשה בקשה טופס במילוי צורך . מונד תל המקומית במועצה . שבועות 15- מ יפחת לא הלידה חופשת שאורך ובלבד עליה מלא ויתור עד זו תקופה לקצר מאפשר החוק הסכימה שאשתו בתנאי זאת הלידה לאחר שבועות שישה מתום שנותרה הלידה חופשת בתקופת , חלקית לידה לחופשת זכאי ילדה שאשתו עובד . לעבוד ולצאת החופשה על לוותר

הלידה לחופשת בהמשך תשלום ללא חופשה

מתקופת רבע עד שאורכה תשלום ללא לחופשה לצאת רשאית תהיה , הלידה חופשת תחילת עד רצופים חודשים 24 לפחות שעבדה עובדת . הלידה מיום אחת משנה יותר לא אך , במועצה עבודתה להודיע העובדת על הלידה חופשת מועד תום לפני . בוותק התלויות הזכויות במניין יבוא לא זה וזמן , תשלום ללא כחופשה תיחשב זו היעדרות להגיש יש זה במקרה ( חוק פי על המאושרים השבועות 26 - ל מעבר הלידה חופשת הארכת על לחלופין או לעבודה חזרתה מועד על ליחידתה .) תשלום ללא לחופשה בקשה

הלידה חופשת במהלך סוציאליים תנאים

סוציאליות זכויות לצבור תמשיך העובדת הלידה חופשת במהלך . העבודה במקום בוותק פוגעת אינה הלידה חופשת . פיטורים ופיצויי מחלה ימי , שנתית חופשה , הבראה דמי כמו , העבודה במקום הוותק פי על המוקנות גם התשלומים את להפריש להמשיך מחויב המעסיק השתלמות קרן או מנהלים ביטוח , פנסיה קרן , גמל לקופת תשלומים . רגילה עבודה בתקופת כמו ) הלידה לחופשת הראשונים השבועות 14( בתשלום הלידה חופשת בעת

בילד טיפול לצורך התפטרות

פיטורין לפיצויי זכאית תהא והיא , כפיטורין ההתפטרות את יראו שילדה מהיום חודשים תשעה תוך ּדה ביל לטפל כדי עובדת התפטרות . כחוק צו שניתן ובלבד , בו לטפל כדי התפטרה לאימוץ קבלתו מיום חודשים תשעה ותוך שנה 13 לו מלאו שטרם ילד לאימוץ שקיבלה עובדת מיום חודשים . כחוק פיטורין לפיצויי זכאית תהא והיא , כפיטורין התפטרותה את יראו , אחריה אם ובין התפטרותה לפני אם בין , אימוץ , כפיטורין התפטרותה את יראו , אחריה אם ובין התפטרותה לפני אם בין , אימוץ צו שניתן ובלבד , בו לטפל כדי התפטרה לאימוץ קבלתו . כחוק פיטורין לפיצויי זכאית תהא והיא

יחסי עבודה

העבודה במהלך טלפוני ומענה זמינות

של הטלפונית לזמינות הנוגע בכל המועצה מדיניות מובאת , הטוב הסדר ולמען ביותר הטוב השירות את לתושבים לתת הרצון לאור : הפעילות בשעות העובדים ציבורית ברשות ולמקובל לנהוג בהתאם , הפעילות שעות בכל המחלקות במשרדי הטלפוני המענה זמינות על להקפיד המועצה עובדי על . וזמין מקצועי , יעיל שירות למתן המחויבת והממונה עובד אותו עם בתאום , וזמין רלוונטי אחר לעובד שיחות הפניית לבצע העובד באחריות , שהיא סיבה מכל העובד היעדרות בעת . שלו הישיר . הקולי מהמענה הודעות למשוך להקפיד יש . הפונים עם ותמציתית קצרה , עניינית שיחה על , שניתן ככל להקפיד יש . סוגיהם כל על , פרטיות בשיחות להמעיט יש כן ועל , עבודה לצורכי הוא המשרדי בטלפון השימוש הבנת מתוך , העבודה לשעות מעבר דחופים / חריגים למקרים והיענות גבוהה טלפונית לזמינות נכונות המועצה עובדי מכלל מצופה . ציבור כעובדי האישית המחויבות

המועצה עובדי של הלבוש קוד

את ותכבד תהלום , תתאים אשר וייצוגית נאותה הופעה על להקפיד , מונד תל המקומית המועצה עובד על ובכללה , הציבורית ברשות עובד על . שירות בה לקבל והבאים המועצה בין , חלקית במשרה או מלאה במשרה עובדים הם אם בין , המועצה עובדי על החלים והמשמעות ההתנהגות מכללי נפרד בלתי חלק הם אלה כללים עוד וכל הפעילות לשעות מחוץ אם ובין הפעילות בשעות אם בין , המועצה מטעם אחר מקום בכל או המועצה בניין הוא הקבוע עבודתם מקום אם . בתפקיד העובד לכללי המחויבת אחרת מנהלית רשות בכל ולמקובל לנהוג בהתאם וייצוגית מסודרת , מכובדת , נאותה הופעה על להקפיד במועצה עובד על ככלל . ולבושו בהופעתו וכלה ואדיבותו התנהגותו דרך , העובד ממקצועיות החל . עוסקת היא שבו תחום בכל הישר והשכל המידתיות , הסבירות : הבאות ההגבלות את יכלול וההופעה הלבוש קוד . גזורים או קרועים בבגדים או באימונית , בגופייה , קצרים במכנסיים לעבודה יופיעו לא - עובדים לא ברמה חשופים בבגדים או באימונית , גזורים או קרועים בבגדים , שקופה בחולצה , בטן בחולצת , קצרים במכנסיים לעבודה יופיעו לא - עובדות . מכבדת

אתי קוד

. ממשלתיים מוסדות בקרב ציבורי לארגון דוגמא ומהווה לנהלים בהתאם מנוהלת המועצה : אותנו המנחים והכללים העקרונות את ולהדגיש להקפיד שנמשיך חשוב : בכוונתו כי מצהיר המועצה עובד . ולסמליה למוסדותיה כבוד מתן תוך , ישראל מדינת של החוקים קיום על להקפיד .1 . וליעדיה להחלטותיה , המועצה למדיניות בהתאם ולנהוג שלו האישיים לערכים נאמן להיות .2 . מלאה בשקיפות ולפעול עדכני מידע במתן לו לסייע , התושב זכויות את ולכבד להכיר .3 . ציבור עובד המחייבות והתקנות ההוראות על הקפדה תוך , וגהות בטיחות כללי על לשמור .4 . לה מחוצה או במועצה גורם מכל שרות או הנאה טובות לקבלת ותפקידו מעמדו את מלנצל להימנע .5

. ראויה בלתי פעילות מכל ולהימנע אתיקה כללי , כפיים ניקיון , נאותה התנהגות על להקפיד .6 . ועובדיה המועצה הנהלת כבוד על ולשמור הרחב הציבור ועם במועצה העבודה יחסי את לטפח .7 . לתושב תושב בין לשוויוניות ולדאוג ומין גזע הבדל ללא , עדתית או דתית הפלייה ללא הוגן שירות להגיש .8 . בזכויותיו לפגוע העשוי מידע להעביר ולא הפרט צנעת על לשמור .9 . הישיר הממונה אישור קבלת לאחר וזאת רפואיים טיפולים למעט , פרטיים לצרכים עבודתו מקום את לעזוב ולא במועד תפקידו למילוי להתייצב להקפיד .10

. עליו הממונים י ” ע , כדין , לו שניתנו ההוראות אחר ולמלא ואחריותו לסמכותו בהתאם רק לפעול .11 . אחריותו בתחום אינו אם גם , אדם חיי מסכן שלדעתו בטחוני או בטיחותי מפגע על ולהתריע לדווח .12 . אופטימלית ואיכות מקצועיות , ביעילות מוגש להיות ועליו עליונה מטרה הינו לתושב השרות כי בעובדה להכיר .13

1998- ח " תשנ , מינית הטרדה למניעת החוק

השוויון את לקדם וכדי ופרטיותו חירותו , האדם כבוד על להגן , סוג מכל מינית הטרדה לאסור במטרה נחקק מינית הטרדה למניעת החוק . המינים שני בין . לה מסכים אינו הצדדים אחד שבו מיני אופי בעלת פעולה היא מינית הטרדה : הבאים מהמקרים אחד כל “ מינית הטרדה “ תיחשב החוק י “ עפ . מגונה מעשה * . מיני מעשה לביצוע סחיטה * . מינית הנאה טובות לקבלת מרות או כפיפות יחסי ניצול * . בהן מעוניין הוא שאין הראה הופנו שאליו האדם למרות מיני אופי בעלות חוזרות הצעות * . האדם למיניות חוזרת התייחסות * . האדם של נטייתו או למינו ומשפילה מבזה התייחסות *

, המועצה מטעם מינית הטרדה מניעת על מהממונה כאמור ומידע חומר לדרוש ה / יכול ת / עובד 09-7774125 : טלפון , חברתיים לשירותים המחלקה מנהלת , וולדמן דינה הגברת dina@tel-mond.muni.il מייל כתובת

סודיות שמירת

עניינים ניגוד

הגשת בשאלון נכונים , מלאים פרטים למסור מחויבים המועצה עובדי מצהיר , בשאלון שנמסרו לפרטים מעבר . במועצה למשרה מועמדות או שלו , אחר עניין או כהונה , עיסוק , תפקיד כל על לו ידוע לא כי העובד . עניינים לניגוד חשש של במצב להימצא לו לגרום שעלול , קרוביו של קרבה לרבות , זה במצב שינוי כל על למעסיק להודיע מחויב העובד . האישי במצב משינוי כתוצאה שנוצרה מועצה לעובד משפחתית

. פרטיות והגנת מידע סודיות לשמירת למועצה קבלתו עם מתחייב העובד תפקידו בתוקף אליו שהגיע וממוחשב רגיל מידע למסור שלא מתחייב העובד . וברשות בסמכות אלא גורם לכל . במועצה עבודתו את שסיים לאחר גם העובד על חלה זו הוראה

פרטיות הגנת

המועצה עובד של חוץ עבודת

הפרטיות הגנת חוק הוראות פי על לפעול החובה חלה העובד על . המועצה בסמכות אלא הפרט אודות על מידע כל לגלות ולא

אסורה - מלאה במשרה המועסק , מועצה עובד של חוץ עבודת , ככל מהווה בנוהל כאמור היתר ללא חוץ עבודת . חוץ עבודות בנוהל כמפורט הולמים משמעת אמצעי יינקטו כנגדה אשר , ביותר חמורה משמעת עבירת , ביותר חריגים במקרים .) חוץ עבודות בנוהל למצוא ניתן מפורט הסבר ( חוץ עבודת לאשר , המועצה מליאת באישור , המועצה ראש של בסמכותו . מועצה לעובד

בחירום עבודה

לעובדי כן על . חירום לשעת חיוני כמפעל מוגדרת המועצה שתוגדר משימה לכל , בחירום לעבודה מלאה מחויבות המועצה . הצורך בשעת

וגישה סיסמאות

ממוחשב ציוד

העובד לרשות שהועמדה המחשב בחומרת שינוי כל לבצע אין באופן או הציוד במיקום שינוי כל לבצע אין . במועצה עבודתו במסגרת שינויים . והמחשוב המידע מערכות יחידת באמצעות אלא , התקנתו יחידת באמצעות ורק אר יתבצעו המותקנת החומרה בהגדרת כגון מידע נשואי באמצעים שימוש כל . והמחשוב המידע מערכות יהיה , מידע העברת או מידע אחסון לצורך key on disk , דיסקט . והמחשוב המידע מערכות מנהל וברשות בסמכות . הציוד ניקיון ועל שלמות על לשמור יש

לעובד שניתנו הגישה בסיסמאות ורק אך במחשב שימוש לעשות יש . המועצה של והמחשוב המידע מערכות ממנהל מוסמך גורם ידי על האישית הסיסמה . אחר לעובד אישית סיסמה למסור או להעביר אין שבהם חריגם במקרים . אחר עובד לאף תיחשף שלא באופן תישמר להחלפתה לפעול יש , תפעולי אילוץ רקע על הסיסמה נמסרה . האפשרי בהקדם בנוהלי שנקבעו הכללים פי על יהיה האישית הסיסמה הרכב הנהלים י " עפ ובנהלים בתדירות תהיה הסיסמה החלפת . המועצה . במועצה שייקבעו

ומחשוב מידע אבטחת

. המועצה בהתנהלות ומרכזי חשוב נדבך היא מרכיביה כל על , המועצתית המחשב מערכת . המקצועית פעילותם במסגרת המועצה לעובדי נגיש המידע . ואחר אישי , רשותי , רב מידע נשמר המחשב במערכת , נכונה ארגונית להתנהלות הבסיס הם זה במסמך המפורטים פיהם על והפעילות והמחשוב המידע אבטחת כללי . שנקבעו ההוראות על להקפיד נדרשים מועצה עובדי . במידע מורשה בלתי שימוש או מידע חשיפת למנוע ומטרתם

סיום העסקה

התפטרות

המוקדם המועד לפי הכול , עבודתו את למעשה שהפסיק מיום או בהודעתו שנקבע ביום לתקופה התפטרותו תיכנס , התפטרותו על שהודיע עובד

כך על שהודיע מבלי יום 30 של רצופה תקופה לעבודה הופיע שלא עובד . דין פי על למועצה מוקדמת הודעה למתן העובד לחובת בכפוף , יותר

. פיטורין לפיצויי זכאי הוא ואין העבודה ממקום התפטר כאילו אותו רואים היעדרותו את נימק ולא לממונים

כפיטורין עובד של התפטרותו רואים שבהם למקרים ביחס היריעה את מרחיב הפיטורין פיצויי חוק . פיטורין לפיצוי זכאי אינו , מרצון שהתפטר עובד

. וכולי בריאות מצב מפאת , למשטרה גיוס או קבע בצבא לשירות גיוס , פיתוח ליישוב מגורים מקום העתקת , העבודה בתנאי מוחשית הרעה : למשל

. מתאימים ובמסמכים בתעודות התפטרותו לבסס העובד על אלו במקרים

חשבון גמר

161 וטופס קופות שחרור מכתב , העסקה סיום מכתב אנוש משאבי ממחלקת העובד יקבל , העבודה בסיום . חשבון גמר יתבצע שאחריו בזה או העזיבה למועד הקרוב השכר בתלוש

פיטורין

מספקת מסיבה רק ייעשו עובדים פיטורי . עובדים פיטורי בנושא ומחליטה דנה הוועדה . החוק מכוח פיטורין ועדת פועלת במועצה רצופה תקופה והועסק שפוטר עובד . מוסכמת בוררות תתקיים , הדדית הסכמה אין אם . העובדים לוועד הרשות בין הדדית ובהסכמה שנים 5 עד שעבד , עובד . עבודה שנת לכל אחד חודש הוא הפיטורין פיצויי שיעור . לחוק בהתאם פיטורין לפיצויי זכאי חודשים 11 של . מוקדמת הודעה )2( לחודשיים זכאי , ופוטר ומעלה שנים 5 מעל שעבד , עובד . מוקדמת הודעה לחודש זכאי , ופוטר

שימוע חובת

המשך בעד טיעוניו את ולהשמיע עמדתו את להביע כנה הזדמנות לעובד תינתן שבו , פיטוריו טרם שימוע לעובד לקיים מחויב מעסיק והיועץ גזבר , לית " מנכ את כוללת השימוע ועדת . תפקידו במסגרת המקצועיים ביצועיו ואת דרכיו את לשפר האפשרות ואת העסקתו להתכונן מנת על לו שנדרש הזמן את מקבל והוא , השימוע מועד לגבי מוקדמת הודעה ניתנת לעובד השימוע הליכי במסגרת . המשפטי . עליו הממונים עם השיחה לקראת כראוי לערוך הוחלט שבגללן לנסיבות בנוגע כדומה משפחה בן , העובדים ועד נציג , דין עורך כמו מקצועיים גורמים עם להתייעץ רשאי העובד . שימוע לו

לגמלאות פרישה

זכויות ועל הפרישה הליך על מידע למתן , פרישתם מועד לפני כחודש פוטנציאלים פורשים שהם עובדים אל תפנה אנוש משאבי מחלקת ).1970– ל " התש משולב נוסח גמלאות ( המדינה שירות חוק הרשות עובדי על יחולו גמלאות בענייני . הפורש בהתאם או 60 לגיל העובד הגיע אם לגמלאות יציאתו על להחליט הרשות רשאית , תקציבית בפנסיה מבוטח והוא ברשות עבד אשר עובד עבורם קיבל שלא ותק שנות ) הציבורי בשירות ( קודם עבודה במקום שצבר תקציבית בפנסיה המבוטח עובד . המעודכנות הפרישה גיל לתקנות הקודם עבודתו מקום של התחייבות שקיימת בתנאי וזאת , הגמלה משולמת שעבורן העבודה לשנות אלו שנים לצרף זכאי , פיטורים פיצויי לגיל הגיעו לפני המפוטר תקציבית בפנסיה עובד ). זכויות רציפות הסכם ( ברשות העבודה שנות ליחס בהתאם , הגמלה בתשלום להשתתפות שירות בחוק שנקבעו לכללים בכפוף לגמלאות זכאי , ברשות שנים עשר לפחות של ותק ובעל ומעלה 42 בן והוא לחוק בהתאם גמלאות . המדינה . מבוטחים הם שבה הפנסיה לקרן בכפוף הם צוברת בפנסיה הרשות עובדי של פרישתם תנאי

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online