עיריית תל-אביב יפו | מרכז קהילתי נווה צדק

חוברת פעילות 2023-2022

מרכז קהילתי נווה צדק

חוברת פעילות שנתית 2023-2022

מרכז קהילתי | מרחב מערב | אגף קהילה מרכז | מנהל קהילה, תרבות וספורט

יקרים, ותושבים תושבות

ומשגשגים. שוקקים קהילה חיי של עיר היא –אביב-יפו ֿ תל מאיתנו ואחד אחת כל יכולים שלנו, והמגוונת הגדולה בעיר בקהילות חברים להיות שלנו, השייכות מעגלי את לבחור בסיס על - כלשהם במאפיינים לנו הדומים אנשים של שונות

אלה עם וגם המשפחתי, המצב העיסוק, או העניין תחומי מגורים, מקום גיל, של אליהן משתייכים שאנו הקהילות בקרב הדרך. ואת המרחב את איתנו שחולקים הדדית ערבות מתפתחת ואכפתיות סובלנות, נרקמת והזדהות, שותפות נוצרת הם בעיר! החיים לאיכות הבסיס הם האלה הקהילתיים הקשרים וסולידריות. החברה ואת העיר את הופכים אשר והם העירוני, החיים מרקם את המכוננים יותר. ולטובה לאיתנה - כולה צעירים משפחות, לראות שמח ואני בעירנו הענפה הקהילתית בעשייה גאה אני גאה אני אותה. ומכוננים מעצבים חלק, בה נוטלים וגמלאיות גמלאים וצעירות, שבהן השנים בחמש אשר וספורט, תרבות קהילה, מנהל של הרבה בתרומתו גם כשהוא בעיר, הקהילה חיי ביצירת חשוב שותף הפך –אביב-יפו, ֿ בתל פועל הוא העירייה, לבין בינן דיאלוג ביצירת וקבוצות, אנשים בין הקשרים בחיזוק מסייע את מתפעל המשאבים, ובהקצאת ציבוריים בתהליכים מלאה לשקיפות תורם אירועים, של ורב עצום מגוון ומספק העיר רחבי בכל הפרושים הקהילה מוסדות מתחת ממש זקנה, ועד מלידה – רחב גילים לטווח ומענים שירותים פעילויות, פשרות. ללא ובאיכות נפש לכל שווה במחיר לבית, ממגוון להתרשם לביתכם, הקרוב הקהילה במרכז לבקר אתכם מזמין אני ליזום וגם לחוגים להירשם והמסורים, המקצועיים הצוותים ומן הפעילויות ולהשפיע. ומוצלחת, מהנה פעילות שנת בברכת

שלכם, חולדאי רון –אביב-יפו ֿ תל עיריית ראש

יקרים, ותושבים תושבות

התל–אביבית-יפואית" "הרוח על מדבר –אביב-יפו, ֿ תל העיר ראש חזון על ופלורליזם, שונות על הדמוקרטיים, היסוד ערכי על שנשענת תרבות ולכל אדם לכל סובלנות על הזהות, וחופש ביטוי חופש חברתי. חוסן בעלת יוזמת קהילה של וחשיבותה משמעותה ועל ובמוסדות וספורט תרבות קהילה, במנהל ועבודתנו לשליחותנו הבסיס הם אלו ערכים הקהילה. ושביליה, רחובותיה שלל על קהילותיה, לכלל ששייכת עיר היא ומיוחדת. מגוונת שלנו העיר וייחודיות. משמעות בדרכנו מוצאים מאתנו ואחת אחד כל בהם השכונה של הבית הוא בעיר. הקהילתית העשייה של החנית חוד הוא הקהילתי המרכז יוזמות, להוביל וחברויות, קשרים לפתח ליצור, לבלות, ליהנות, אפשר בו והקהילה, ולהשפיע. אחריות לקחת לבית! קרוב - חיים ואיכות חברתי הון לייצר המקום הם הקהילה מוסדות בחינוך נרחבת ולעשייה פעילות לשגרת חוזרים אנו בה ומרגשת, חדשה תקופה לפתחנו העיר. ברחבי פורמלי הבלתי במרכזים ופעילויות אירועים חוגים, מגוון עם עשירה תכנית ועבורכן עבורכם הכנו הציבורי. ובמרחב הקהילתיים ובקאנטרים למצוא תוכלו כן, על המחייה. יוקר להוזלת נרחבת בתכנית העירייה יצאה השנה בנוסף, הגילים, ולכל התחומים בכל ומותאמת מקצועית פעילות הקהילתיים ובקאנטרים במרכזים משמעותית. מוזלים ובתעריפים מתפשרת בלתי איכות על שמירה תוך להמתין! יכולים לא וכבר במרכזים נמצאים שלנו והמסורים המקצועיים הצוותים קהילה!!! נעשה בואו אז ומהנה מוצלחת פעילות שנת לכולנו מאחלת

שלכם, פרבר רונית וספורט תרבות קהילה, מנהל מנהלת

מרכז קהילתי נווה צדק

מרכז קהילתי נווה צדק

קהילה אהובה, תושבות ותושבים יקרים, מרעננת, חדשה, פעילות לשנת ואתכם אתכן להזמין ונרגשים מוכנים ואני המרכז צוות ומעשירים. מגוונים ובתכנים בהתחדשות מלאה תרבות, ולפתח ליצור חברתית, קהילתית, לפעילות בית להוות היא הקהילתי המרכז מטרת בשכונה, והקהילות התושבים של משלבת בראייה מהשטח, העולים לצרכים מענה לתת המקומיים. והעסקים הרשות בתוך הגילים, לכל ופעילויות קהילתיים אירועים סדנות, חוגים, מגוון לקיים ממשיכים אנו התחנה. בפארק הרך לגיל הבית - וב”מסילה” הקהילתי המרכז למבנה ומחוץ לכל לגרום במטרה התושבים, לכלל שירותים הנגשת על דגש לשים נבחר הקרובה בשנה ותהליכי עירונית מעורבות יוזמות, בקידום דרך ושותפות שייכות תחושת לחוות ואחת אחד קהילתיים. ובינוי פיתוח המקומית, הקהילה בבניית משמעותי חלק ולקחת אלינו להצטרף ואתכם אתכן מזמינים אנו משותפים. חלומות ובהגשמת רעיונות בקידום משותף, שיח ביצירת לכולנו! ומהנה טובה שנה זיו עומר הקהילתי המרכז מנהלת

הערוצים של המרכז ו”המסילה” בדיגיטל

דיגיתל לחוגים רישום במרכז

מרכז קהילתי נווה צדק הבית שלכן ושלכם בשכונה!

מה קורה במרכז הקהילתי? • הציבורי ובמרחב הקהילתי במרכז המשפחה לכל ופעילויות אירועים • הגילים לכל וסדנות חוגים מגוון • גילי רב מתחלף תוכן • ובחירום בשגרה קהילתי מענה • ייחודיות קיץ פעילויות • מקומיים עסקים עם פעולה שיתופי • קהלים של רחב למגוון ואירועים תכנים פעילויות, הנגשת • הקהילתי? במרכז לשפר מה שיש חושבים בקשר! נהיה בואו קהילתיות: יוזמות קידום עבורכם. פתוחה שלנו והדלת פה אנחנו בשכונה? קהילתית ליוזמה רעיון לכם יש

עיריית תל־אביב-יפו מוזילה את תעריפי הפעילות במרכז קהילתי נווה צדק במסגרת התכנית העירונית להוזלת יוקר המחייה!

צדק נווה קהילתי למרכז רלוונטיים העיר, ותושבות תושבי עבור הם המוזלים *המחירים למרכז מרכז בין ומשתנים

תחומים. במגוון ולמבוגרים לילדים חוגים מתקיימים השנה במהלך לילדים בחוגים מקומכם את ולשריין להצטרף ומוזמנים מוזמנות כל של המדוייקים ובשעות בימים העירייה באתר ולהתעדכן ולמבוגרים החוגים. על מידע לעוד הברקוד את סרקו חוג.

מרכז קהילתי נווה צדק

לרישום ולקבלת > פרטים נוספים

המסילה

2023-2022 , שלוחת "המסילה" - הבית לגיל הרך לשנת תשפ"ג מגיל ולקטנטנים להורים ומותאם איכותי מהנה, מעשיר, ייחודי, שלנו ההתפתחותי המרחב לילדים לתינוקות, מקצועיים, ותכנים פעילויות של רחב מגוון בו מתקיימים .3 גיל ועד לידה ידי על מועברות אשר ההתפתחותי, המרחב בתוך המתקיימות פעילויות ישנן ולהורים. הסטודיו בחלל שמועברות ועשירות מגוונות נוספות, פעילויות וכן שלנו, המדריכות צוות ועוד) דיגיטף פעילויות להורים, הרצאות ולילדים, להורים סדנות לקטנטנים, (חוגים הצמוד מעוררת סביבה בתוך וילדה, הורה או וילד הורה - משפחתי איכות בזמן מאמינים אנחנו ואיכותי חזק בסיס ומעניק ההדדי החיבור את מעצים אשר צמיחה, ומעודדת השראה ישפיע הילדים, של הפנימי עולמם את שיעשירו ברגעים הרצוף וחוויה משחק זמן לחיים. כהורים. העצמה תחושת לכם ויקנו הקשר, חיזוק ועל ההתפתחות על מה מיוחד במרחב ההתפתחותי שלנו? המרחב מעוצב ומתוכנן כך שיאפשר לכם ולכן להיכנס למשחק וליצור כיף משותף - עם ילדכם חוויות משותפות. חלל הפעילות מגוון ומאפשר מגוון פעילויות כגון מרחב להתנסויות ולהרפתקאות - - משחקים מוטוריים במרחבים שניתן לזחול, לרוץ, לטפס ולקפוץ, אזור למשחקים דידקטיים לחקירה ולהתנסות, אזור למיומנויות מוטוריקה עדינה, בנייה והרכבה ואזור משחק סוציו דרמטי וכישורי חיים. צוות המדריכות המקצועיות שלנו מקום לשאול, להתייעץ, ללמוד ולרכוש כלים - ישמח לעמוד לצדכם ולענות על השאלות והסוגיות העולות אצלכן ואצלכם מתוך חוויית ההורות. בנוסף, צוות המדריכות מעבירות פעילויות שוטפות כחלק מחוויית הפעילות המגוונת במרחב כמו - שעות סיפור, מפגשי בוקר מוזיקליים, עבודה בחומרי יצירה, פעילות בתנועה ועוד. כל האביזרים, הספרים והצעצועים נבחרו בקפידה ובמחשבה מקצועית לגבי חשיבותם ותרומתם למשחק מעשיר ומפתח לילדכם, כולם איכותיים ומאפשרים חקירה ופיתוח הסקרנות הטבעית.

ימים ושעות פתיחה 18:30-15:30 ב'-ה: הצהריים אחר פעילות | 12:30-09:30 א'-ה': בוקר פעילות הקהילתי. המרכז של "המסילה" באתר מראש הינו ההתפתחותי במרחב לפעילות רישום

גיל הרך מגווון הרך לגיל התפתחותי במרחב נקיים הקרובה הפעילות שנת לאורך ועוד: פעמיות חד פעילויות חוגים, סדנות,

פעילויות דיגיטף

הווצאפ בקבוצת חודש מידי המשתנות דיגיטף בפעילויות להתעדכן ניתן דיגיטף. של הפרסום בפלטפורמת וכן הרך, הגיל של במרחב יועברו אשר הפעילויות כלל יופיעו ובו לוז נפרסם חודש מידי הפעילות גילים לאילו פירוט יופיע וכן שלנו, המדריכות ידי על ההתפתחותי ההתפתחותי. למרחב ברישום ורק אך מותנות אלו פעילויות תתאים. תינוקות, עיסוי כגון: מפגשים מספר של סדנות נקיים השנה לאורך באתר יופיע מלא פירוט ועוד. ולילדים, להורים תנועה התפתחותי, ליווי הקהילתי. המרכז של המסילה יהיה אליהם הרישום אשר חוגים כמה במסילה יתקיימו לסדנות, בנוסף לחוג: בהתאם שנה חצי או חודשים שלושה של לתקופה פעילות - לוינסון רונית עם הצלילים עם נעים - הרך לגיל מוזיקה חוג אשר חוג הורה-ילדה, או הורה-ילד וקשר מגע המעודדת המוזיקה לצלילי ההתפתחותי לשלב בהתאם מוזיקלית העשרה ויקנה ילדיכם את יפתח נמצא. הילד בו לאחר לאימהות חוויתית יוגה פעילות - התינוקות עם יחד אימהות יוגה אתן, דווקא אלו יוגה בשיעורי זחילה. גיל עד התינוקות עם ביחד לידה משותפת וחוויה אימון מאפשרים היוגה שיעורי במרכז. נמצאות האימהות בשיקום ומסייעים הגב ואת האגן רצפת את מחזקים הם ולתינוק. לאם הלידה. שלאחר האם גוף של הכללי

פעילויות במרחב ההתפתחותי

סדנות

חוגים

מרכז קהילתי נווה צדק

המסילה

חדש במסילה!

קפה עם המומחה

(כגון שונה מקצוע אשת או איש עם אחר, בנושא פעם כל חודשי מפגש שכולל ועוד), פסיכולוגית תזונאית, תקשורת, קלינאית בעיסוק, מרפאה המוקדשת נוספת שעה וחצי שעה, חצי של ואינפורמטיבית פרקטית הרצאה המדובר. לתחום שרלוונטיות מההורים לשאלות יחד גן בה. פעיל חלק ולקיחת הגן שגרת של במינה, מיוחדת חוויה ומאפשר חינוכית במסגרת נמצאים שאינם לילדים פלטפורמה מייצר קבועה, קבוצה בגן: שיש כפי היום וסדר מהתנהלות חלק לקחת להם שולחן, סביב ארוחה משותפים, מפגשים דידקטי, ומונחה חופשי משחק גיל מותאמות יצירה פעילויות סיפורים, למידה, דקלומים, שירים, המלווה. או ההורה עם יחד זה כל ולחג. לעונה בהתאם תכנים ושילוב מדריכת מוסמכת, גננת ידי על מועבר יחד גן שלוש. עד שנה לגילי מתאים רון. טל - במסילה שלנו והמדריכה תינוקות ועיסוי התפתחותי ליווי

גן יחד הורה וילד

נהלי הרשמה למסילה - הבית לגיל הרך • באתר מראש יתבצע מיוחדות ולפעילויות לסדנות לחוגים, ההתפתחותי, למרחב רישום דיגיטף דרך מתבצע אליהן הרישום אשר דיגיטף, פעילויות מלבד המסילה, • מקנה הכרטיסייה המסילה. באתר ההתפתחותי המרחב עבור כרטיסייה לרכוש ניתן עלות ללא 1 + כניסות 9 על תשלום של הטבה • ההתפתחותי למרחב היומי לרישום להיכנס עליכם כרטיסייה- ברשותכם ויש במידה את תממשו כאשר שלה. הניקוב יתבצע וכך כרטיסייה", לי "יש באופציה לבחור באתר כרטיסייה לחידוש מערכת הודעת אליכם תשלח העשירית הכניסה • להגיע ניתן לא מראש. הרישום את בצעו לכן מוגבל, במרחב המשתתפים מקומות מספר מלא והרישום במידה • אישור בכניסה הציגו אנא ההתפתחותי למרחב או המרחב מפעילויות לאחת בהגיעכם תשלום • אחד רישום כלומר, רבעוני, רישום בסיס על יתקיים יחד לגן הרישום יחד: לגן רישום הרבעון. סיום לאחר נוספת פעם להירשם ניתן יהיה שכמובן לב שימו חודשים. לשלושה על נוסף מידע פעמי. חד ברישום יחד גן של בודד למפגש להגיע אפשרות תתקיים בנוסף, תפתח ההרשמה בהמשך. המסילה באתר יתפרסם מחירים אודות וכן יחד גן פעילות שעות החגים סיום לאחר מיד תתקיים הפעילות ותחילת ואוקטובר, ספטמבר חודשי במהלך

הנחות (לתושבות ולתושבי תל־אביב-יפו בלבד) • 15% בסך הנחה תינתן - אחד מחוג ליותר ולנרשם ראשונה) (מקרבה שני משפחה לבן יותר נמוך שתעריפו החוג מדמי • החוג מדמי 50% בסך הנחה תינתן - ולקשישים מוגבלות לבעלי חובה, בשירות לחיילים מתאימה) תעודה (בהצגת • החוג מדמי 33% של הנחה תינתן - )18 גיל עד ויותר, ילדים 4( ילדים ברוכות למשפחות זהות) תעודת (בהצגת הראשון בילד החל • החוג מדמי 25% של הנחה תינתן עצמאי- הורה שבראשן למשפחות • תינתן האחרונות)- בשנתיים שהונפקה עלייה תעודת (בעלי חדשים ולעולים לעולות החוג מדמי 40% של הנחה • רלוונטיים מסמכים ובצירוף מפורט בקשה טופס עפ"י - חריגים מקרים עקב הנחות הוועדה. להחלטת בהתאם 50% עד מוסדית הנחה תינתן - ההנחות בוועדת שידונו • ביותר הגבוה השיעור לבד, אחת הנחה תינתן - אחת מהנחה ליותר הזכאים • ייחודיות ולסדנות לקורסים תקפות אינן ההנחות הפעילות ליום נרשמתם בו בעמוד באתר מתבצע ההתפתחותי למרחב רישום ביטול ניתן הבוקר לשעות ונרשמתם במידה כלומר, הפעילות. תחילת שעת עד הספציפי, ניתן הצהריים, אחר לשעות ונרשמתם במידה .09:30 השעה עד ההרשמה את לבטל 15:30 השעה עד לבטל • תינתן לא אליו, הגעתם לא אשר פעילות ליום הצטרפותכם את ביטלתם ולא במידה אחר פעילות ליום הכניסה את להמיר אפשרות • עד לבצע ניתן מלאה בסדנה השתתפות ביטול - פעמית חד פעילות או סדנה ביטול שהחסיר למשתתף כספי החזר ינתן לא המסילה. באתר הפעילות תחילת לפני שעות 48 מהסדנה יותר או אחד מפגש • שלושה (למשך החוג מתחילת רבעוני באופן מתבצע לחוגים הרישום - חוג ביטול שליחת ידי על החוג להתחלת הראשון החודש סוף עד יתבצע לחוג רישום ביטול חודשים). חוגים נוהל לפי .) NeveTsedek@mail . tel - aviv . gov . il ( הקהילתי המרכז למזכירות דוא"ל ההחזר מסכום 10% של סך על יעמדו ביטול דמי • תשלום להחזיר או אותו, להשלים נדאג שיעור- לבטל נאלץ ואנו במקרה ביטולים •

מרכז קהילתי נווה צדק

חוגי ילדים

ספורט

קפוארה

אילתור ביטוי, יכולת כושר, מוזיקה, לחימה, תנועתיות, משלבת הקפוארה חיוך עם והכל חברים לרכוש לשמוח, להתחזק, בואו חיים. שמחת והמון בעל - "פינטו" - בוריה איתי המאמן ידי על מועבר החוג הפנים. על גדול גבוהה הכי ברמה מקצועיות ויכולות עשיר ניסיון במהלך "המסילה". בסטודיו שמתקיים חן מיקה בהנהלת והידוע המוכר החוג קואורדינציה גמישות, האקרובטיקה, מעולם אלמנטים לומדים השנה ב"נבחרת" ולהשתלב להתקדם ניתן כיף. והרבה משחקים דרך משקל ושיווי ובתחרויות ראווה במופעי הקהילתי, במרכז הענף של הייצוגית -הקבוצה את ובונה מעצים מאתגר, מחנך, בישראל. המוביל האולימפי הענף בתכנית חלק ייקחו והמתקדמים המתמידים המחר. של והאלופות האלופים חוץ. אימוני המשלבת המאמן ידי על שתבנה אישית תכנית המצוינות: יחס עם הצעירים הספורטאים את שמקדם שמי נועם מוביל התחום את יתרה והקפדה אישי (שבזי) מנשייה בגינת במגרש החוג את מקיים ניר מיקי של הספר בית על דגש יושם באימונים מטרה! ולא אמצעי הוא שהכדורגל גישה מתוך חברתיים- כישורים והילדות, הילדים העצמת הדדי, כבוד ערכים, הקניית מקצועית והתקדמות הנאה הרבה וכמובן קבוצתיים נפתח בה לקטנטנים ספורטיבית גופנית פעילות חוג מעביר החלוץ ארגון והיציבות, המשקל שיווי הקואורדינציה, את נשפר המוטוריות, היכולות את בקבוצה במרחב. להתמצא ונלמד מסוגלות, תחושת נפתח הגוף, את נכיר החברתי-חינוכי המפגש על דגש נשים

> להרשמה

אקרובטיקה

> להרשמה

ג'ודו

> להרשמה

כדורגל

> להרשמה

קידספורט

> להרשמה

מחול

הבאות: לקבוצות בחלוקה - זיתוני ליאת בהובלת החוג

מחולצ'יק

3 לגילי והיצירתית הפיזית היכולת ופיתוח תנועה

> להרשמה

מחול יוצר

גמישות, חיזוק, על דגש יושם והיצירתית. הפיזית היכולת ופיתוח תנועה המרחב והכרת מוזיקליות קואורדינציה, יציבות, יושם והיצירתית. הפיזית היכולת פיתוח ובתנועה. בבלט בסיסיים יסודות המרחב והכרת מוזיקליות קואורדינציה, יציבות, גמישות, חיזוק, על דגש בריקוד בסיסיים יסודות והילדות הילדים ירכשו ומודרני-בחוג טכניקה בבלט בסיסית טכניקה מקנה החוג והיצירתית. הפיזית היכולת פיתוח תוך מוזיקליות, קואורדינציה, יציבות, גמישות, חיזוק, הכוללת מודרני ובמחול שלם ריקוד שיוצר תנועתי רצף על ועבודה המרחב הכרת

> להרשמה

טרום בלט

> להרשמה

מחול מודרני

> להרשמה

לוי טל מדריכה:

היפ הופ

קואורדינציה, שונים, מקצבים גרוב, הרבה עם אנרגטיות תנועות של למידה ושחרור. חופש אישי, וביטוי אילתור מיומנויות פיתוח חדות, מוזיקליות, במיומנה) רקדנית היא (כן, בתחום המובילה המדריכה עם ביחד

> להרשמה

טולצ’ינסקי מיכל מדריכה:

ג'אז

השונים והמקצבים המוזיקה דרך יחד המחול עולם את נכיר בשיעורים שיעורי ויצירה! מחול דרך עצמנו את ונבטא הטכניות היכולות על נעבוד בהוראת ניסיון של שנים 6 בעלת טולצ'ינסקי מיכל בהובלת הם ג'אז המחול להעביר רוצה ורק לנשום כמו זה לרקוד שבשבילה מעידה מיכל מחול. שלה התשוקה את הלאה

> להרשמה

מרכז קהילתי נווה צדק

חוגי ילדים

חדש!

רובוטיקה

חוקים נכיר בארץ! מסוגו יחיד והוא ואלקטרוניקה רובוטיקה משלב החוג ומכוניות חיישנים משולבי רובוטים ונבנה פועלות מכונות כיצד פיזיקליים, תעביר החוג את מובטחת. ומשתתפת משתתף לכל אישית ערכה ממונעות. והרצאות סדנות חוגים, ומדריכה 2013 משנת שקיימת רובולנד חברת הארץ ברחבי ולנוער לילדים ומדע רובוטיקה בתחומי

> להרשמה

תאטרון

תאטרון

נתנסה שחקנים, להיות איך נלמד עלייה. לקליטת הרשות עם בשת"פ שמים אנו הבמה. על ונשחק אחרות לדמויות נהפוך תאטרון במשחקי כמו אישיים כלים רכישת לצד המשחק מעולם כלים רכישת על דגש קהל. מול ועמידה חברתיות יכולות פיתוח עצמי, ביטחון אישי, ביטוי תאטרון, מלמדת צבי, בית בוגרת שחקנית דרורי: שני ידי על יועבר החוג ולמבוגרים לנוער לילדים, מצלמה מול ומשחק תאטרליים אנגלית חוגי שנים 5- מ למעלה כבר

> להרשמה

חוגי מבוגרים

ספורט

ניה

הלחימה מאמנויות המחול, מאמנויות תנועה המשלבת שיטה היא ניה נעימה. באווירה ומוזיקה זורמת תנועה של רצף - הריפוי ומאמנויות יותר הרבה זה ניה שעבורה ומשתפת התחום את מובילה גיא שרונה גוף-נפש-רוח. להתפתחות ומסע חיים דרך זו מחוג-ניה יותר הרבה מכושר, של העצמית המודעות הרחבת באמצעות התנועה שכלול שמטרתה שיטה שיפור מאמץ, וללא בתיאום האיברים תנועות בין אבחנה לגופו, האדם על כאב. על והקלה חדשות באפשרויות האדם של הרגילה פעולתו וגיוון ידי על פלדנקרייז לשיטת הסמכה תעודת בעל לבני: אביטל - המורה 2005 משנת ומלמד הקורס בוגר רימברנט”. “יוחנן החלטנו גם והשנה שלנו. והמנוסות הוותיקות המדריכות עם מזרן פילאטיס גופני-תנועתי מאימון תהנו השיעורים במסגרת בערב! פילאטיס לשבץ הגוף של הפיזית והיכולת הגמישות היציבה, לשיפור שתורם אישי, יחס מוזיקה, עם יחד ותנועה, גמישות נשימה, של שילוב תעביר השיעורים את אחד. בשיעור והכול מקסימלית, והנאה לפרטים ירידה ניסיון. שנות 10 עם לישראל יורק מניו היישר אלינו שהגיעה ברזילאי לינור

> להרשמה

פלדנקרייז

> להרשמה

פילאטיס

> להרשמה

יוגה ! חדש (פאוור יוגה)

> להרשמה

סדנות

סדנת כתיבה

קולנוענית - ולדמן הילה עם אוטוביוגרפית כתיבה סדנת שלי": "הסיפור המחזור של ההצלחה בעקבות השנה גם איתנו שממשיכה ומרצה תיעודית הקודם ומימוש ליישום מעשי לימוד סדנת - NLP בשיטת פרקטית לימוד תוכנית האישי, בתחום משמעותית להתפתחות החיים. בתחומי שנשארים שינויים והמקצועי. החברתי המשפחתי, הזוגי,

> להרשמה

NLP סדנת

> להרשמה

ציור

ציור

לרישום מבוא כוללת: התכנית כלל. צייר שלא ולמי בעבר שצייר למי מתאים ואמנים זרמים בהשראת בחומרים ושימוש קומפוזיציה טכניקות, ולצבע, חופשי, ביטוי מאפשרת החוג ומדריכת חלפון-אמנית רותם ורדה חשובים. שלו. בקצב הדרכה מקבל אחד כל כאשר אישי, לווי עם יחד מהבטן, ציור

> להרשמה

מרכז קהילתי נווה צדק

נהלי הרשמה 23-22 תשפ״ג

שעות קבלת קהל במזכירות 19:00-16:00 ב’-ה’, בימים ,17:00-15:00 א’ בימי • העירייה באתר לחוגים אינטרנטית להירשם ניתן • בדוא״ל: המרכז מזכירות דרך להירשם יש - שבועיים הדו לחוגים 073-3844226 בטלפון: הודעה להשאיר / nevetsedek@mail.tel-aviv.gov.il • במזכירות השיעור ביום פנוי מקום בסיס על ניסיון לשיעורי להרשם ניתן ספטמבר חודש במהלך • 30.6.23- ב ותסתיים 1.9.22- ב תחל תשפ”ג לשנת המלאה החוגית הפעילות • ותושבי תושבות בעבור הם תשפ”ג לשנת הפעילות בחוברת המצויים התעריפים בלבד תל–אביב-יפו • ספטמבר חודש כולל פעילות חודשי עשרה - הפעילות שנת כל בעבור מראש תשלום בחודשו חודש לשלם אפשרות אין בלבד. (מתחילתו) • תחילת - כלומר חינם. חודש יינתן מלאה! פעילות ולשנת אוגוסט-ספטמבר בחודשי 1.9.22- מ והגעה 1.10.22- מ תשלום • עד ויימשך בספטמבר) הראשון השבוע (במהלך 1.9.22- ב יפתח שהחוג בתנאי זאת הפעילות שנת סוף • הקהילתיים האירועים ואת החגים חופשות ימי את כולל החוגים של השנתי המחיר אינה ההטבה החודשי. במחיר שינוי ואין השלמות אין לכן חוגים. במקום המתקיימים השנה במהלך ביטול של במקרה תקפה • במזכירות הרלוונטיים הטפסים את למלא יש חדשים? נרשמים • או המשתתף חובות הסדרת לפני תשפ”ג לשנת לחוגים הרשמה תתאפשר לא בעבר המשתתפת • הנרשמים במספר מותנים וקיומו חוג כל של המשכו או פתיחתו • הבריאות) ממשרד שיהיו להנחיות (ובהתאם מקצועית מבחינה חוג לכל מוגבלת המשתתפים כמות • זה שיעור לאחר תשלום ללא כניסה תתאפשר לא ,₪ 30 יעלה חוג) (בכל קבוצתי ניסיון שיעור • דקות) 50 (ואורכו ₪ 75 יעלה פרטיים מוזיקה בשיעורי ניסיון שיעור • דעתה שיקול פי על השנה במהלך קבוצות לאחד או חוג להפסיק הזכות המרכז להנהלת • ובכרטיסי בהמחאות במזומן, לשלם אפשרי ובנוסף העירייה באתר מתבצע לחוגים התשלום חודשיים תשלומים 10 עד התשלום את לפרוס ניתן אשראי. • ישירות החוגים מדריכי מול תתבצע ייחודי ציוד או ביגוד רכישת • ובאתר שבחוברת החוגים בטבלת המפורט פי על המתאימה הגיל לקבוצת ילדכם את רשמו בשיעורים להשתתף יוכל לא נכונה לא גיל לקבוצת שיגיע ילד שלנו. • כלל הנוכחית, הפעילות שנת במהלך שיפוץ לתהליך יכנס הקהילתי והמרכז במידה או השכונה, של הגזרה בגבולות ראויים חלופיים במקומות יתקיימו המרכז פעילויות אלו בנסיבות פעילות השבתת של במקרה יחסי כספי החזר שיינתן

הנחות (לתושבות ולתושבי תל־אביב-יפו בלבד) • 15% בסך הנחה תינתן - אחד מחוג ליותר ולנרשם ראשונה) (מקרבה שני משפחה לבן יותר נמוך שתעריפו החוג מדמי • החוג מדמי 50% בסך הנחה תינתן ולקשישים- מוגבלות לבעלי חובה, בשירות לחיילים מתאימה) תעודה (בהצגת • החוג מדמי 33% של הנחה תינתן - )18 גיל עד ויותר, ילדים 4( ילדים ברוכות למשפחות זהות) תעודת (בהצגת הראשון בילד החל • החוג מדמי 25% של הנחה תינתן - עצמאי הורה שבראשן למשפחות • תינתן - האחרונות) בשנתיים שהונפקה עלייה תעודת (בעלי חדשים ולעולים לעולות החוג מדמי 40% של הנחה • רלוונטיים מסמכים ובצירוף מפורט בקשה טופס עפ”י - חריגים מקרים עקב הנחות הוועדה. להחלטת בהתאם 50% עד מוסדית הנחה תינתן - ההנחות בוועדת שידונו • ביותר הגבוה השיעור לבד, אחת הנחה תינתן אחת- מהנחה ליותר הזכאים • ייחודיות ולסדנות לקורסים תקפות אינן ההנחות החזרים וביטולים • בכתב הביטול הודעת מסירת לאחר חודש לתוקף ייכנס השתתפות ביטול • מינימום להחזר, מהסכום 10% של בניכוי בלבד בכתב בהודעה - השנה במהלך עזיבה ₪ 100 היותר וכל ₪ 50 • לאחר .)2023 באפריל 1- (מ הפעילות סיום ממועד חודשים שלושה עד חוג לבטל ניתן החזר כל יינתן לא זה מועד • היעדרות מחודש פחות על החזר יינתן לא • המשתתפת או המשתתף של (קורונה) בידוד בשל החזר יינתן לא • תשלום להחזיר או אותו להשלים שיעור-ידאג לבטל נאלץ הקהילתי והמרכז במקרה • התלמידה או התלמיד אם יוחזר, הוא - מטעמנו והביטול במקרה פרטיים: מוזיקה שיעורי לפני שעות 24 עד הוא ביטול בלבד. בשנה פעמיים עד לבטל אפשר - לבטל רוצה השיעור. מועד והתאמה שינוי כל כן ועל הבריאות משרד להנחיות בהתאם פועל הקהילתי המרכז חשוב! בהתאם. ולכם לכן יימסרו

> ללוח חגים וחופשות

> למדריך לרישום מקוון

מרכז קהילתי נווה צדק

מרכז קהילתי נווה צדק

מחירון שכירויות

פרטי: תעריף שעתי חול) (יום

פרטי: תעריף שעתי (סופ”ש)

ציבורי: תעריף שעתי (סופ”ש)

תעריף שעתי למערכת העירונית:

ציבורי: תעריף שעתי חול) (יום

גודל

חלל

חצר

₪ 75

₪ 300

₪ 200

₪ 225

₪ 150

מ”ר 170

חצר וסטודיו

₪ 125

₪ 420

₪ 300

₪ 375

₪ 250

מ”ר 250

מסילה סטודיו מ”ר 80 1 סטודיו מ”ר 80 2 סטודיו מ”ר 70 1 פעילות חדר מ”ר 25 2 פעילות חדר מ”ר 30

סטודיו / (מסילה / 1 סטודיו )2 סטודיו

₪ 60

₪ 270

₪ 180

₪ 180

₪ 120

חדר פעילות )1,2(

₪ 45

₪ 200

₪ 130

₪ 135

₪ 90

וכו’ חולים בתי מכללות, אוניברסיטאות, ספר, בתי חברתי, ארגון עמותה, ציבורי: למטרות בשכירות שמעוניינים אנשים או רווח למטרות עצמו את שמפעיל גוף כל פרטי: אישיות. תל–אביב-יפו מעיריית כחלק שפועל גוף כל עירוני: • ומע”מ צוות) (איש מקום תפעול ניקיון, מקום, שכירת כוללים: הנ”ל המחירים • תעריפים ייקבעו - וכו’ הגברה מיחם, מקרן, מסך מקרן, כגון; נוספים תפעוליים צרכים חוזה פי על • הקהילתי המרכז מנהלת באישור ורק אך - הנחות

צוות המרכז ומפיק יוצר במרכז, וחוגים אירועים פעילויות, על אחראי וקהילה: פעילות רכז - גורן יונתן goren_y@mail.tel-aviv.gov.il בכלל. בעיר ולתושבים בפרט המרכז לקהילת רלוונטי תוכן פעילות את מרכזת הרך: לגיל הבית - “המסילה” פעילות רכזת - סלונימסקי מרגריטה של היעד לקהל ומסור מקצועי צוות ומנהלת רלוונטי, תוכן מפתחת הרך, לגיל השלוחה slonimsky_m@mail . tel - aviv . gov . il המקום. הקהילתי במרכז והבטיחות התפעול תחומי את ומתכלל מנהל תפעול: מנהל - כהן עוז חללים. והשכרת רכש מבניים, פרויקטיים על אחראי התחנה. בפארק ובשלוחה cohen_oz@mail . tel - aviv . gov . il הנושאים כלל ועל המזכירות על אחראית ובמקצועיות רמה ביד משרד: מנהלת - לוי ואלרי neveTsedek@mail.tel-aviv.gov.il ולתושבים. לתושבות ראשוני מענה מתן כולל האדמיניסטרטיביים, וערך הביתיות על ושמירה מסירות של עשורים לשלושה קרוב הבית: אם - יתון רונית ומסייעת המרכז חללי של ותחזוקה אחזקה על אחראית הקהילתי. במרכז המשפחתיות השוטפת. הפעילות בתפעול התחנה. בפארק הרך לגיל והשלוחה הקהילתי המרכז מנהלת - זיו עומר ziv_o@mail . tel - aviv . gov . il

מרכז קהילתי נווה צדק

תושבי שכונת נווה צדק תושבים פעילים בקהילה

עם פעולה בשיתוף עסקים קשרי מחלקת האחרון, ביוני שצויין הספר בשבוע ספרים, של חגיגה - ליבריס” “אקס אירועי את הפיקו השכונה ותושבי תושבות סופרות, סופרים, בין מרתקים מפגשים נוצרו צדק. נווה בשכונת ותרבות מפגשים חלק הקהילה. תושבי עם יחד מהשכונה ואמניות אמנים משוררות, משוררים, השכונה. סמטאות בין וחלק העסק בבתי חלק האמנים, בבתי התקיימו מהמפגשים בהפקת סייעו והעיר, מהקהילה ויוצרים אמנים גייסו באירוע הפעילים התושבים בשכונה. הספר שבוע מפעילויות נפרד בלתי חלק והיו המפגשים ולהשפיע ליזום ומעורבות, מעורבים להיות ואתכן אתכם גם מזמינים אנו ורעיונות. דרכים במגוון לעמותות, תרומות ארגון קהילתיים, מבנים שיפוץ קהילתית, גינה הקמת עליו… שתחשבו רעיון כל ועוד סרטים הקרנת קהילתיים, אירועים תן”, “קח שוק

סדנות וחוגים חדשים במרכז ובשלוחת "המסילה" ערב, פילאטיס , NLP יוגה, כתיבה, סדנות רובוטיקה, יחד". ו"גן הרך לגיל מוזיקה חוג ואטרקציות טיולים

המשפחה לכל מתחלף תוכן

התחדשנו!

פתיחת שנת פעילות תשפ"ג לספטמבר 1- החל מה רישום בהתאם להנחיות המעודכנות של האגף

מרכז קהילתי נווה צדק

FOR ENGLISH VERSION >

מרכז קהילתי נווה צדק

nevetsedek @ mail . tel - aviv . gov . il

073-3844226

תל–אביב ,9 שלום נווה

צדק נווה קהילתי מרכז

Neve tzedek community center

שלוחת "המסילה" התחנה" ב"פארק הרך לגיל הבית

03-7246275

תל–אביב ,5 אשקלון

מרכז קהילתי | מרחב מערב | אגף קהילה מרכז | מנהל קהילה, תרבות וספורט

Made with FlippingBook flipbook maker