עיריית תל-אביב יפו | דו"ח תעשיית הטק

מבט מקרוב - GENERATIVE AI

136 חברות בתחום Generative AI

$1B 2023- הון שגיוס ב

2020

2021

2022

65 משקיעים בתחום 2023 בשנת

143% גידול בהון שנים 3- שגויס ב

Generative AI תת ורטיקלים מובילים ב-

Digital Media & Entertainment 3.4%

Miscellaneous Software 19.5%

Data & Analytics 4.2% Consumer-Oriented Software 5.9%

Design & Development Tools

18.6%

Digital Health 6.8%

Enterprise Applications 8.5%

Security 16.9%

Industrial Technologies 16.2%

המשקיעים הפעילים בתחום

23

Made with FlippingBook Digital Publishing Software