עיריית תל-אביב יפו | דו"ח תעשיית הטק

מיליארד דולר 4.8 חברות תל–אביביות גייסו 2023 בשנת

גיוסי הון של חברות טק תל–אביביות )מיליונים(

מספר סבבי גיוס

Revenue Growth

Initial Revenues

R&D

Seed

773

609

599

$20,730

550

342

$10,644

$8,423

$5,360

$4,789

2019

2020

2021

2022

2023

16

Made with FlippingBook Digital Publishing Software