דירוג אנרגטי ביישום לוחות גבס (איזולציה)

מהדורה דיגיטלית

דירוג אנרגטי ביישום לוחות גבס )איזולציה(

טמבור. בונים עתיד טוב יותר שנה טמבור לוקחת חלק בעיצוב הנוף הישראלי: בבית, במשרד, בבית הספר וברחוב, בתעשיות 85- כבר למעלה מ הביטחוניות, בגשרים ובמנהרות. כחברה המובילה בישראל למוצרי צבע ובנייה, לקחנו על עצמנו את האחריות והמחויבות לשפר את איכות החיים בישראל, על ידי קידום ופיתוח מתמיד של פיתרונות ושירותים לבנייה ירוקה ומתקדמת. .*5282 * ות״י 1045 בחוברת זו אנו מציגים מערכות וחתכי קיר שונים ממוצרי טמבור לעמידה בדרישות ת״י * ראו הערות בעמוד הבא

הערות לגבי התקנים, החישובים והחומרים בחוברת 1045 בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים, הינו תקן מחייב לפי תקנות התכנון והבנייה ת"י - )2021 ,1 . (ג.ת 1 חלק 1045 * ת"י המגדיר את ביצועי בידוד מעטפת הבניין בהתאם לאזורי האקלים בישראל. דירוג אנרגטי של מבני מגורים, קובע (בין היתר) מסלול מרשמי להערכת יחידות התכנון (מהדורת תקן )2017( 1 - חלק 5282 *ת״י ). התפקוד אנרגטי של קירות חוץ הינו אחד הפרמטרים הנבדקים במסלול המרשמי כאשר 2024 בפברואר 5 זו הינה בתוקף עד רק עמידה במכלול הדרישות מבטיחה את הדירוג האנרגטי של יחידת התיכנון והבניין כולו. (מערכת הדרישות כוללת בין היתר: התנגדות/העברות תרמית כוללת של אלמנטי המעטפת, שטח וערכיים תרמיים של מערכות הזיגוג, אמצעי הצללה, יחס מעטפת לשטח הנבדק ועוד). הערות כלליות: (תגובות בשריפה של חומרי בניין) 921 חומרי הבידוד התרמי והגמר של חברת טמבור עומדים בדרישות אש הנקובות בת"י (סיווג חומרים לתגובות בשריפה). 755 ובעלי סיווג אש מתאים לפי ת"י (מערכות של ציפויים וחיפויים פנמיים במרחבים מוגנים). 5075 פתרונות הבידוד בממ"דים יעמדו בדרישות ת"י .) α >0.6 - נלקח בחשבון גוון המשטח החיצוני בקירות חוץ שאינו כהה (מקדם הבליעה הסולארית .1-1045 יש לטפל בבידוד הגשרים התרמיים לפי דרישות ת"י 2023 חישובי התפקוד האנרגטי בוצעו על ידי חברת גרינר קיימות ובנייה ירוקה בע"מ לבקשת טמבור. הנתונים נכונים ליוני וניתנים לצורכי נוחות, מומלץ להתעדכן באתר האינטרנט של טמבור לגרסא עדכנית או במוקד המומחים. החישוב מובא כשירות ללקוחות טמבור, אולם אין לטמבור ולחברת גרינר כל אחריות בגין החישוב ו/או דרך החישוב ו/או הסתמכות כלשהי של עושה השימוש בחישוב. מפת אזורי אקלים

אזורי אקלים: . 1 רצועת החוף, אזור א׳ -

אזור אקלים א׳ אזור אקלים ב׳ אזור אקלים ג׳ אזור אקלים ד׳

מישור החוף והשפלה, הנגב הצפוני, אזור ב׳ - גליל עליון, רמת הגולן והרי ירושלים, אזור ג׳ -

.)15 בקעת הירדן והערבה (ראו מפת אזורי אקלים בעמוד אזור ד׳ - של בטון, טיח צמנטי, לוחות נתוני מוליכות תרמית אופיינית: .2 .)2019( 0-1045 , ת״י 1- גבס ושכבת מגן לטיח תרמי - טבלה ב

לדירוג אנרגטי מבני מגורים, מסלול מרשמי, בתוקף :1 - 5282 ת"י .3 .2024 בפברואר 5 עד

על קיר עם כיס גרירה חלות הדרישות של קיר :1-1045 לפי ת"י .4 מתייחס לחלק הקיר של כיס הפרדה. חישוב המסה וההתנגדות עמידה בדרישות לקיר חוץ מחמירות הפונה לתוך הדירה. הגרירה לעומת קיר הפרדה.

חתך קיר בטון ובידוד צמר מינרלי ולוח גבס פנימי

סופרקריל אקו + בונדרול סופר

מג׳יק בונד

לוח גבס ורוד

ק״ג/מ״ק 24 צמר מינרלי מחסום אדים + ס״מ 5

ניצב (קונסטרוקציה)

קיר בטון

982 הרבצה צמנטית

984 טיח צמנטי רב תכליתי

חוץ

פנים

שליכט צבעוני + יסוד לשליכט

דירוג אנרגטי )1*( לפי אזור אקלים

קיר חיצוני בטון וצמר סלעים ק"ג/מ"ק 80

קיר חיצוני בטון וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 12

קיר ממ"ד ללא כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24

קיר בטון/ממ"ד עם כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24

A A B B

B B B B

A A B B

A A B B

א׳ ב׳

ג׳

ד׳

וניתנים לצורכי נוחות, מומלץ להתעדכן באתר 2023 החישוב בוצע על ידי חברת גרינר קיימות ובנייה ירוקה בע"מ לבקשת טמבור. הנתונים נכונים ליוני האינטרנט של טמבור לגרסה עדכנית או במוקד המומחים. החישוב מובא כשירות ללקוחות טמבור, אולם אין לטמבור ולחברת גרינר כל אחריות בגין החישוב ו/או דרך החישוב ו/או הסתמכות כלשהי של עושה השימוש בחישוב.

4

מוליכות תרמית לתכן

משקל אפקטיבי

עובי מסה

חומרים שכבות

התנגדות תרמית אופיינית

תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי)

עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r (m 2· K/W)

אזור אקלים

מרחבית

r (m 2· K/W)

pA (kg/m 2 )

p (kg/m 3 )

λ (W/m · K)

d (m)

(מחוץ לפנים)

לפי ת״י 1-5282 )2017(

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

- ) 6*( קיר חיצוני מבטון או ממ"ד עם כיס גרירה ק״ג/מ״ק גבס פנימי 24 צמר מינרלי

0.020

1.000

20

2000

0.020

טיח צמנטי (חוץ) 984

קיר חוץ

קיר חוץ

A A B B

0.66 0.76 0.86 0.93

א׳ ב׳

0.100 1.563 0.051 1.733

2.000 0.032

240

2400

0.200 0.050

בטון

צמר מינרלי ק״ג/מ״ק 24

1.2

24

ג׳

ד׳

0.250

10

800

לוח גבס ורוד 0.013

271.4

0.283

סה״כ

העברות תרמית כוללת

התנגדות תרמית כוללת

R (m 2· K/W)

U (W/m 2 · K)

1.903

0.525

ק״ג/מ״ק 24 קיר חיצוני מבטון או ממ״ד ללא כיס גרירה- צמר מינרלי ולוח גבס פנימי

תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי)

עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r (m 2· K/W)

אזור אקלים

טיח צמנטי (חוץ) 984

0.020

1.000

20

2000

0.020

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

לפי ת״י 1-5282 )2017(

0.150 1.583 0.051 1.783

2.000 0.032

360

2400

0.030 0.050

בטון

צמר מינרלי ק״ג/מ״ק 24

1.2

24

קיר חוץ

קיר חוץ

0.250

10

800

לוח גבס ורוד 0.013

A A B B

0.60 0.70 0.80 0.90

א׳ ב׳

391.4

0.483

סה״כ

העברות תרמית כוללת

התנגדות תרמית כוללת

ג׳

ד׳

R (m 2· K/W)

U (W/m 2 · K)

מקרא אזור אקלים דירוג אנרגטי דרישות עבור

1.953

0.512

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

אלמנט כבד ת״י )2017( 1-5282

חוץ

פנים

A B C 1.50 0.83 0.60 ׳ א 1.50 0.83 0.70 ׳ ב 1.83 1.26 0.78 ג׳ 1.83 1.26 0.91 ד׳

בטון

צמר סלעים/ מינרלי

יסוד לשליכט שליכט צבעוני +

לוח גבס ורוד

טיח צמנטי 984 רב תכליתי

מג׳יק בונד

בונדרול סופר סופרקריל + אקו

982 הרבצה צמנטית

חתך סכמתי

5

חתך קיר בטון ובידוד צמר סלעים ולוח גבס פנימי

סופרקריל אקו + בונדרול סופר

מג׳יק בונד

לוח גבס ורוד

ק״ג/מ״ק / 80 צמר סלעים ק״ג/מ״ק 12 צמר מינרלי מחסום אדים + ס״מ 5 -

ניצב (קונסטרוקציה)

קיר בטון

982 הרבצה צמנטית

984 טיח צמנטי רב תכליתי

חוץ

פנים

שליכט צבעוני + יסוד לשליכט

דירוג אנרגטי )1*( לפי אזור אקלים

קיר חיצוני בטון וצמר סלעים ק"ג/מ"ק 80

קיר חיצוני בטון וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 12

קיר ממ"ד ללא כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24

קיר בטון/ממ"ד עם כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24

A A B B

B B B B

A A A A

A A B B

א׳ ב׳

ג׳

ד׳

וניתנים לצורכי נוחות, מומלץ להתעדכן באתר 2023 החישוב בוצע על ידי חברת גרינר קיימות ובנייה ירוקה בע"מ לבקשת טמבור. הנתונים נכונים ליוני האינטרנט של טמבור לגרסה עדכנית או במוקד המומחים. החישוב מובא כשירות ללקוחות טמבור, אולם אין לטמבור ולחברת גרינר כל אחריות בגין החישוב ו/או דרך החישוב ו/או הסתמכות כלשהי של עושה השימוש בחישוב.

6

מוליכות תרמית לתכן

משקל אפקטיבי

עובי מסה

חומרים שכבות

התנגדות תרמית אופיינית

תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי)

עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r (m 2· K/W)

אזור אקלים

מרחבית

r (m 2· K/W)

pA (kg/m 2 )

p (kg/m 3 )

λ (W/m · K)

d (m)

(מחוץ לפנים)

לפי ת״י 1-5282 )2017(

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

ק״ג/מ״ק ולוח גבס פנימי 12 קיר חיצוני מבטון - צמר מינרלי טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000

0.020

קיר חוץ

קיר חוץ

0.100 1.250 0.051 1.421

2.000 0.040

240

2400

0.200 0.050

בטון

B B B B

0.66 0.76 0.86 0.93

א׳ ב׳

צמר מינרלי ק״ג/מ״ק 12

0.6

12

ג׳

0.250

10

800

לוח גבס ורוד 0.127

ד׳

270.8

0.283

סה״כ

העברות תרמית כוללת

התנגדות תרמית כוללת

R (m 2· K/W)

U (W/m 2 · K)

1.591

0.629

בטון

ק״ג/מ״ק ולוח גבס פנימי 80 קיר חיצוני מבטון - צמר סלעים טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000

תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי)

עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r (m 2· K/W)

אזור אקלים

0.020

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

לפי ת״י 1-5282 )2017(

0.100 1.389 0.051 1.560

2.000 0.036

240 4.0

2400

0.200 0.050

בטון

צמר סלעים ק״ג/מ״ק 80

80

0.250

10

800

לוח גבס ורוד 0.013

קיר חוץ

קיר חוץ

274.2

0.283

סה״כ

A A B B

0.65 0.75 0.85 0.93

א׳ ב׳

העברות תרמית כוללת

התנגדות תרמית כוללת

ג׳

ד׳

R (m 2· K/W)

U (W/m 2 · K)

מקרא אזור אקלים דירוג אנרגטי דרישות עבור

1.730

0.578

לפי ת״י 10-1045 )1*( )2002(

אלמנט כבד ת״י )2017( 1-5282

חוץ

פנים

בטון

A B C 1.50 0.83 0.60 ׳ א 1.50 0.83 0.70 ׳ ב 1.83 1.26 0.78 ג׳ 1.83 1.26 0.91 ד׳

צמר סלעים/ מינרלי

יסוד לשליכט שליכט צבעוני +

לוח גבס ורוד

מג׳יק בונד

טיח צמנטי 984 רב תכליתי

בונדרול סופר סופרקריל + אקו

982 הרבצה צמנטית

חתך סכמתי

7

Zenith Teal 0858T

Prairie Splendor 0886T/D

Scent of Pine 0830T

Green Jubilee 0795T

Sea Ghost 1009P

Key West 0859T/A

Garden by Moonlight 0831T/D

Totally Cool 0796T

Ocean Fog 1009P

Key West 0859T/A

בונים עתיד טוב יותר Mediterranean Mist 0911P Serene Oasis 0891P Sea Ghost 1009P Ocean Fog 1009P Ocean Fog 1009P Sleepy Village 0797D Jungle 9796A Tender Shots 0793P Misty Meadow 0794P Desert Spring 0876P Fortune's Prize 0877P

Sea Ghost 1009P

Cape May 0856P

Headwaters 0860A

Headwaters 0860A

Boardsos Bay 0861A

Ocean Fog 1010T

Blue Retreat 0857P

Boardsos Bay 0861A

Ocean Mist 0912P גאים לקחת חלק במהפכת הבנייה הירוקה

Countou Green 0829P

Aloe Vera Leat 0836P

Zenith Teal 0858T

Prairie Splendor 0886T/D

Scent of Pine 0830T

Green Jubilee 0795T

Sea Ghost 1009P

Key West 0859T/A

Garden by Moonlight 0831T/D

Totally Cool 0796T

Ocean Fog 1009P

Key West 0859T/A

Desert Spring 0876P

Tender Shots 0793P

Sea Ghost 1009P

Cape May 0856P

Headwaters 0860A

Ocean Fog 1009P

Sleepy Village 0797D

Headwaters 0860A

Sea Ghost 1009P

Boardsos Bay 0861A

Fortune's Prize 0877P

Misty Meadow 0794P

Ocean Fog 1010T

Ocean Fog 1009P

Jungle 9796A

Blue Retreat 0857P

Boardsos Bay 0861A

גאים לקחת חלק במהפכת הבנייה הירוקה

שנה, 85- גאים לעצב את הנוף הישראלי כבר יותר מ ולקחת חלק במהפכת הבנייה הירוקה

מוצרים עם הדירוג הגבוה ביותר לאיכות אוויר פנים מבנית. בונים עתיד טוב יותר 1936 מאז

בידוד תרמי ואקוסטי ליעילות אנרגטית גבוהה במיוחד.

המגוון הרחב ביותר של מוצרים ידידותיים לסביבה.

לפרטים נוספים והתייעצות עם מומחה לבנייה ירוקה:

www.tambour.co.il

*6477 מוקד המומחים של טמבור

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker